Sieci uczestnictwa publicznego

 

Sieć Uczestnictwa Publicznego (PPN)

PublicParticipationNetwork
Animacja Informacyjna Sieci Partycypacji Publicznej (PPN).

https://www.youtube.com/watch?v=PiNowh2wY1g


W każdym obszarze władz lokalnych opracowywane są obecnie nowe ramy zaangażowania i udziału społecznego, zwane Siecią Uczestnictwa Publicznego (PPN). PPN będzie głównym ogniwem, przez które władze lokalne łączy ze społecznością, włączeniem społecznym i sektorami ochrony środowiska, bez uszczerbku dla innych procesów konsultacyjnych.

Celem struktur i procesów jest ułatwienie i umożliwienie społeczeństwu i organizacjom wyrażania różnorodnych poglądów i interesów w ramach systemu samorządowego.

Członkowie społeczności lokalnej wchodzą w interakcje z samorządem na różnych szczeblach. PPN ułatwia wkład społeczeństwa do samorządu terytorialnego poprzez strukturę, która zapewnia udział i reprezentację społeczeństwa w komisjach decyzyjnych i organach samorządu terytorialnego.

Wszystkie osoby mogą uzyskać dostęp do samorządu poprzez istniejące ustalenia dotyczące ich spraw. Na potrzeby tego zorganizowanego udziału społecznego w samorządzie, osoby fizyczne mogą przyłączyć się do istniejącej grupy lub organizacji lub mogą założyć grupę lub organizację interesów i zarejestrować ją w PPN.

Sieć:

 • Ułatwia uczestnictwo i reprezentację społeczności w uczciwy, sprawiedliwy i przejrzysty sposób poprzez sektory ochrony środowiska, integracji społecznej i wolontariatu w organach decyzyjnych
 • Wzmacnia zdolność społeczności i grup środowiskowych, integracji społecznej, społeczności i wolontariatu do pozytywnego wnoszenia wkładu w społeczność, w której mieszkają/uczestniczą
 • Dostarcza informacji istotnych dla sektora ochrony środowiska, integracji społecznej i wolontariatu oraz działa jako centrum, wokół którego informacje są rozpowszechniane i odbierane.

Struktury Sieci Uczestnictwa Publicznego (PPN)

Sieć Uczestnictwa Społecznego (PPN) zostanie zorganizowana:

 • Na poziomie hrabstwa/miasta
 • Na poziomie powiatu miejskiego

  Każdy PPN będzie miał:
 • Posiedzenie plenarne hrabstwa/miasta na poziomie hrabstwa/miasta, które zajmuje się kwestiami na poziomie hrabstwa/miasta
 • Posiedzenie plenarne powiatu miejskiego w każdym powiecie, które zajmuje się sprawami na szczeblu gminnym;
 • Grupy powiązań, które zajmują się konkretnymi problemami
 • Sekretariat na poziomie hrabstwa/miasta, który jest mechanizmem ułatwiającym i komunikacyjnym.

Wideo z odbytych Spotkań PPN


Znajdź łącza do następujących elementów:

Pakiet informacyjny i rejestracyjny PPN 2016
Rejestracja PPN 2016 - tylko formularz
Aktualizacja PPN luty 2016

Kryteria filaru społeczności, Kryteria filaru środowiskowego, Kryteria filaru włączenia społecznego,
Wytyczne DECLG dla PPN

Polityka wpływów — prezentacja Briana Harvey

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt
Rada Hrabstwa Kilkenny
Sekcja Społeczności i Kultury, Johns Green House, Johns Green, Kilkenny
E-mail: społeczność@kilkennycoco.pl
Sieć: www.kilkennyppn.ie
Tel: 056 7794931

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do