Ankiety w gospodarstwie

Przedstawia rolę władz lokalnych w badaniach gospodarstw rolnych zgodnie z ustawami o samorządzie lokalnym (zanieczyszczenie wody), 1977 i 1990

Rada Hrabstwa Kilkenny rutynowo przeprowadza ukierunkowane inspekcje gospodarstw w celu ochrony cieków wodnych przed potencjalnym zanieczyszczeniem. Gospodarstwa wybierane są na podstawie oceny zlewni, identyfikacji znaczących presji w obrębie zlewni, takich jak wpływ na publiczne i prywatne wodociągi oraz identyfikacji cieków zagrożonych pogorszeniem jakości wody. Ponadto w odpowiedzi na skargę dotyczącą występowania rolniczego zanieczyszczenia wód mogą zostać przeprowadzone badania gospodarstw rolnych. Całkowita liczba inspekcji w gospodarstwach zakończonych w 2021 r. wyniosła 57, z 23 zaległymi, które mają zostać zakończone w styczniu 2022 r.

Typowe napotkane problemy rolnicze obejmują:

  1. Niewystarczająca pojemność przechowywania gnojowicy, w tym przechowywanie obornika w gospodarstwie.
  2. Integralność strukturalna infrastruktury gospodarskiej (w tym otwarte zbiorniki i podstawy kiszonki oraz powiązane przewody)
  3. Słaba separacja brudnej/czystej wody

W przypadku zidentyfikowania takich problemów, rolnik proszony jest o przedłożenie Planu Gospodarowania Gospodarstwem (przygotowanego przez odpowiednio wykwalifikowanego Rolnika), który identyfikuje problemy do rozwiązania i określa ramy czasowe dla prac do wykonania i zakończenia oraz zgodność z wymogami GAP do zostać osiągnięte. Problemy są na ogół rozwiązywane przy użyciu podejścia opartego na współpracy z rolnikiem. Jednak w przypadku rażących naruszeń przepisów lub ich kontynuowania bez współpracy problemy są zgłaszane krzyżowo do DAFM (np. bezpośredni zrzut do Watercouses, niewłaściwe rozprowadzanie gnojowicy). Może również dojść do sprawozdawczości krzyżowej ze skarg otrzymanych od członków społeczeństwa, w przypadku gdy dochodzenie uzasadnia skargę.

Z prawnego punktu widzenia badania gospodarstw rolnych są przeprowadzane w celu zapewnienia zgodności z:

  • Ramowa Dyrektywa Wodna UE
  • Rozporządzenia Wspólnot Europejskich (Dobra Praktyka Rolnicza dla Ochrony Wód), 2009
  • Ustawy o samorządzie lokalnym (zanieczyszczaniu wody) z lat 1977-2007

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do