Oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczące zarządzania odpadami w hrabstwie Kilkenny z 2018 r.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych dla
Hrabstwo Kilkenny zarządzenie dotyczące gospodarki odpadami 2018

Kim jesteśmy i dlaczego potrzebujemy Twoich danych?
W celu zapewnienia najbardziej efektywnego i ukierunkowanego zakresu usług spełniających potrzeby obywateli, społeczności i przedsiębiorstw w mieście i hrabstwie Kilkenny, będziemy musieli gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać określone rodzaje informacji o osobach i organizacjach. W ramach procesu egzekwowania Regulaminu poszukiwane informacje mogą obejmować „dane osobowe” w rozumieniu ustaw o ochronie danych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Od czasu do czasu pracownicy mogą być zobowiązani do gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania niektórych rodzajów danych osobowych w celu spełnienia wymogów regulacyjnych lub legislacyjnych, jak ma to miejsce w przypadku Przepisów dotyczących prezentacji odpadów.


Dlaczego mamy oświadczenie o ochronie prywatności?
Rada Hrabstwa Kilkenny stworzyła niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności, aby zademonstrować nasze zdecydowane zaangażowanie w ochronę prywatności i zapewnić, że we wszystkich kontaktach z Radą zapewnimy bezpieczeństwo danych, które nam przekazujesz. Rada codziennie tworzy, gromadzi i przetwarza znaczną ilość danych osobowych w różnych formatach. Zobowiązaniem Rady Hrabstwa Kilkenny jest to, że dane osobowe, które możesz nam przekazać, są;

- Uzyskane zgodnie z prawem, uczciwie i w przejrzysty sposób
- Uzyskane tylko w określonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach
- Adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co jest niezbędne do celu, w jakim zostało uzyskane;
- Rejestrowane, przechowywane dokładnie i bezpiecznie oraz w razie potrzeby aktualizowane
- Przechowywany tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których został uzyskany
- Przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą
- Przetwarzane wyłącznie w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem,


Polityka ochrony danych
Rada Hrabstwa Kilkenny ma szczegółową Politykę ochrony danych, która określa, w jaki sposób jesteśmy obywatelami
zobowiązujemy się do zapewnienia bezpieczeństwa wszelkich przekazanych nam danych osobowych.


Jaka jest czynność, o której mowa w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności?
Egzekwowanie przepisów dotyczących gospodarki odpadami w hrabstwie Kilkenny, 2018 r.


Jaka jest podstawa legalności przetwarzania danych osobowych w tej działalności?
§ 34C ustawy o gospodarce odpadami, 1996 r.


Dane osobowe, których potrzebujemy do podjęcia tej czynności?
Jak wymieniono w ankiecie dotyczącej odpadów z gospodarstw domowych, dokument dotyczący udostępniania kosza i stałe powiadomienie o płatności

Wymagamy Twoich danych kontaktowych
W celu komunikacji z Tobą zostaniesz poproszony o podanie danych kontaktowych. Nie musisz podawać wszystkich danych kontaktowych, ale podanie dodatkowych, takich jak e-mail, telefon, adres, ułatwia komunikację. Pamiętaj, że aby chronić Twoją prywatność, podejmujemy kroki w celu zweryfikowania Twojej tożsamości przed przyznaniem dostępu do danych osobowych. Te dane kontaktowe mogą być również wykorzystywane do weryfikacji Twojej tożsamości.
Czy dane osobowe przekazane w ramach tego działania są udostępniane innym organizacjom?


Rada Hrabstwa Kilkenny może, w celu wypełnienia ustawowych lub regulacyjnych obowiązków lub w interesie publicznym, od czasu do czasu udostępniać dane osobowe innym organizacjom lub podmiotom (w Irlandii lub za granicą). Tam, gdzie jest to wymagane, Rada Hrabstwa Kilkenny bierze pod uwagę bezpieczeństwo i integralność danych oraz minimalizuje udostępnianie danych.
W tym procesie dane będą udostępniane następującym odbiorcom:

- Waste Collector wysłuchaj Twojego formularza, aby upewnić się, że Twoje konto jest nadal aktywne tylko w przypadkach, gdy nie wynika to z dostarczonych dokumentów. Zbieranie tych danych jest dozwolone zgodnie z sekcją 34C ustawy o gospodarce odpadami z 1996 r.
- Dane na stałym wezwaniu do zapłaty są określone w art. 206 ust. 2 ustawy o samorządzie terytorialnym i będą udostępniane tylko zespołom prawnym i sądowi w przypadku nieuiszczenia grzywny
Dane osobowe nie będą przekazywane za granicę.


Jak długo te dane osobowe są przechowywane przez Radę Hrabstwa Kilkenny?
Rada Hrabstwa Kilkenny ma szczegółową politykę przechowywania danych, która bardziej szczegółowo określa okres przechowywania danych osobowych przez Radę oraz co się z nimi stanie po upływie wymaganego okresu przechowywania.
Dane przetwarzane w ramach tej działalności będą przechowywane przez następujący okres (okresy):
- Dokument współużytkowania kosza - 1 rok
- Stałe zawiadomienie o płatności - 3 lata
- Nieopłacone zawiadomienie o stałej płatności - 7 lat


Co się stanie, jeśli żądane dane osobowe nie zostaną podane?
Jeżeli gospodarstwo domowe nie poda żądanych danych, dalsze działania egzekucyjne mogą zostać podjęte przez:
władze lokalne.

Twoje prawa
Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do posiadanych na Twój temat danych osobowych, uzyskania potwierdzenia co do:
czy istnieją dane dotyczące Ciebie, bądź poinformowany o treści i źródle danych oraz sprawdź ich poprawność. Ponadto, jeśli dane przechowywane przez nas okażą się nieprawidłowe, masz prawo do zmiany, usunięcia, zablokowania lub sprzeciwienia się wykorzystaniu danych osobowych przechowywanych przez Radę Hrabstwa Kilkenny. Masz również prawo do przenoszenia danych. W pewnych okolicznościach zablokowanie dostępu do danych może opóźnić lub uniemożliwić dostęp do usługi, w przypadku gdy dane są wymagane przez prawo lub w istotnych celach związanych ze świadczeniem usługi na Twoją rzecz. Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z Radą Hrabstwa Kilkenny (administratorem danych) pod następującym adresem:

e-mail: dataprotection@kilkennycoco.ie

Inspektor Ochrony Danych,
Rada Hrabstwa Kilkenny,
Hala powiatowa,
Jana,
Kilkenny
R95 A39T

Prawo do zgodności z Biurem Rzecznika Ochrony Danych
Jeśli nie jesteś zadowolony z wyniku odpowiedzi otrzymanej od Rady Hrabstwa Kilkenny
w związku z Twoim żądaniem masz prawo złożyć skargę do Rzecznika Ochrony Danych, który może zbadać sprawę w Twoim imieniu.
Strona internetowa Rzecznika Ochrony Danych: www.dataprotection.ie lub możesz się z nimi skontaktować
biuro pod adresem:
Lo Zadzwoń: 1890 252 231
E-mail: info@dataprotection.pl

Adres do korespondencji:
Komisarz ds. Ochrony danych
21 Plac Fitzwilliam Południe
Dublin 2 D02 RD2

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do