Wielostronna umowa ramowa dotycząca znaków drogowych i urządzeń pomocniczych (tylko dostawa) instytucji użyteczności publicznej

Pobierz — Informacja o znakach drogowych i urządzeniach pomocniczych.pdf (rozmiar 159.4 KB)

Centrum Zamówień Operacyjnych Samorządu Lokalnego (LGOPC) opublikowało wielostronną umowę ramową dla organów użyteczności publicznej na zakup znaków drogowych i urządzeń pomocniczych (tylko dostawa).

LGOPC przeprowadzi konkurs w celu wyznaczenia Dostawców do Ram. Organy Służby Publicznej przeprowadzą następnie konkursy z Dostawcami na swoim obszarze w celu uzyskania Znaków Drogowych.

Aby uzyskać dostęp do dokumentacji ramowej, należy zarejestrować się na stronie Urzędu Zamówień Rządowych www.etenders.gov.ie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Ramach, skontaktuj się z Helpdeskiem LGOPC pod numerem 076 106 4020 lub e-mailem pod adresem eproc@kerrycoco.pl

 
Nazwa RamyWydawniczy
Data i godzina
Zamknięcie
Data i godzina
Witryna wydawnicza
Wielostronna umowa ramowa dotycząca znaków drogowych i urządzeń pomocniczych (tylko dostawa)

15:00

16th Kwietnia 2019

15:00

29th Maja 2019

www.etenders.gov.ie

Creat Ilpháirtí um Comharthaí Bóthair & Tuarastail a sholáthar (Soláthar Amháin) do Chomhlachtaí Seirbhíse Poiblí

Tá Creat nua do Chomhlachtaí Seirbhíse Poiblí chun Comharthaí Bóthair agus a nGabhalais a Sholáthar (Soláthar Amhain) foilisthe ag Ionad Soláthair Oibriúcháin i Rialtais Áitiúil.

Reáchtálfaidh an tionad comórtas chun Soláthraithe aa cheapadh don gCreat. Reáchtálfaidh Comhlachtaí Seirbhíse Poiblí comórtais ansin leis na Soláthraithe ina gceantar chun Comharthaí Bóthair agus a nGabhalais a sholáthar.

Chun wykładowca cháipéisíocht an Chreata, dziekan deimhin de go gcláraíonn ar shuíomh gréasáin na hoifige um Sholáthar Rialtais www.etenders.gov.ie.

Más theastaíonn uait thuilleadh a fhail amach mar gheall ar an gCreat seo, déan teagmhail le Deasc Chabhrach Ionad Soláthair Oibriúcháin w Rialtais Áitiúil ag 076 1064020 ecoie.

 
Ainm chreata

Dane

Folia

Spriocdata

Suíomh Greasáin

ar a bhfuil se foliasithe

Mulreata umChomharthaí Bóthair agus a nGabhálais a sholáthar (Soláthar Amháin)

15:00

16ú Aibrean 2019

15:00

29ú Bealtaine, 2019

www.etenders.gov.ie
Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do