Procedura dotycząca wolności informacji

Wolność informacji

Ustawa o wolności informacji z 2014 r.:

Ustawa o wolności informacji ustanawia trzy nowe prawa ustawowe:

  • Prawo każdej osoby do dostępu do informacji będących w posiadaniu organów publicznych:
  • Prawo każdej osoby do zmiany oficjalnych informacji dotyczących jej osoby, jeśli są one niekompletne, nieprawidłowe lub wprowadzające w błąd
  • Prawo do uzyskania uzasadnienia decyzji dotyczących siebie

Ustawa ta zapewnia członkom społeczeństwa prawo dostępu do informacji urzędowych w możliwie największym stopniu, zgodnie z interesem publicznym i prawem do prywatności jednostek.

See Ustawa o wolności informacji 2014

1. Jak uzyskać informacje zgodnie z ustawą o wolności informacji (FOI), 2014 z Rady Hrabstwa Kilkenny.

Informacje można uzyskać w następujący sposób, wysyłając e-mail na adres foi@kilkennycoco.ie , tel. 056 7794000, fax pod numer 056 7794004 lub pisemnie na adres:

Biuro Wolności Informacji,
Rada Hrabstwa Kilkenny,

Hala powiatowa,

John Street

Kilkenny

a. Musisz określić, że żądasz informacji zgodnie z ustawą o wolności informacji z 2014 r.

b. Musisz zidentyfikować rekordy, do których chcesz uzyskać dostęp i podać nam wystarczającą ilość informacji, aby:

ustalić, czy posiadamy informacje,

Zlokalizuj go lub zawierające go dokumenty,

Odzyskaj takie informacje lub dokumenty oraz,

Wyodrębnij żądane informacje / zapisy.

Musisz określić, w jaki sposób chciałbyś uzyskać dostęp do akt, np. kserokopie akt, aby obejrzeć oryginały lub uzyskać ich kopie na dysku komputera.

Jakie są ramy czasowe na rozpatrzenie wniosku o FOI?

Rada musi powiadomić o otrzymaniu wniosku nie później niż 10 dni po jego otrzymaniu i podjąć decyzję nie później niż 20 dni od otrzymania wniosku.

(Uwaga: Dzień oznacza dzień roboczy, z wyłączeniem weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy.)

Jaki jest koszt złożenia wniosku?

Nie ma opłaty za złożenie wniosku o FOI. Musisz jednak pokryć wszelkie opłaty za wyszukiwanie i odzyskiwanie, a także koszt kopiowania zapisów, przekraczając pewne limity.

Jakiego rodzaju decyzja zostanie podjęta w sprawie mojego wniosku?

Decyzja w sprawie Twojego wniosku będzie jedną z następujących:

1. Pełne uwzględnienie wniosku,

2. Częściowe udzielenie wniosku lub,

3. Całkowite odrzucenie wniosku.

Dlaczego wniosek miałby zostać częściowo przyjęty lub odrzucony?

Ustawa FOI zawiera szereg przepisów wyłączających ujawnianie Danych osobowych innym lub Informacji Wrażliwych lub Zwolnionych.

Czy mogę odwołać się od decyzji?

Tak. Możesz ubiegać się o weryfikację wewnętrzną decyzji w ciągu czterech tygodni od otrzymania decyzji, jeśli:

(a) Jesteś niezadowolony z otrzymanej wstępnej decyzji, np. odmowa udzielenia informacji, forma dostępu itp., częściowe ujawnienie informacji lub

(b) Nie otrzymałeś odpowiedzi w ciągu czterech tygodni od złożenia pierwszego wniosku – jest to uważane za odrzucenie wniosku i umożliwia ubieganie się o weryfikację wewnętrzną.

(c) Jeśli nie jesteś zadowolony z żądanych Opłat.

Jaki jest koszt złożenia wniosku o weryfikację wewnętrzną?

Za dane nieosobowe obowiązuje opłata w wysokości 30.00 EUR lub 10.00 EUR dla posiadaczy karty medycznej.

W przypadku Danych Osobowych nie są pobierane żadne opłaty.

Przeglądy wewnętrzne są przeprowadzane przez pracownika wyższego stopnia niż pracownik, który podjął decyzję w pierwszej instancji.

Decyzję o przeglądzie wewnętrznym otrzymasz w ciągu trzech tygodni.

Wniosek o przegląd wewnętrzny należy złożyć na piśmie na adres:

Biuro Wolności Informacji,
Rada Hrabstwa Kilkenny,
Hala powiatowa,

John Street

Kilkenny

Telefon: 056 7794000
Fax: 056 7794051
e-mail: foi@kilkennycoco.ie

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji o weryfikacji wewnętrznej lub nie otrzymasz decyzji w ciągu trzech tygodni?

Możesz ubiegać się o weryfikację przez Komisarza ds. Informacji, jeśli nie jesteś zadowolony z decyzji o weryfikacji wewnętrznej, jeśli decyzja nie zostanie wydana w ciągu trzech tygodni lub jeśli nie jesteś zadowolony z żądanych opłat i należności.

Przegląd przez Komisarza ds. Informacji jest niezależnym przeglądem, poza Radą Hrabstwa Kilkenny, decyzji o przeglądzie wewnętrznym.

Wniosek o weryfikację należy złożyć na piśmie do Komisarza ds. Informacji na adres:

Biuro Rzecznika Informacji,
6, Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 W773

Telefon: (01) 6395689
Fax: (01) 6395674
e-mail: info@oic.gov.ie

Do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Informacji należy dołączyć standardową opłatę w wysokości 50 EUR lub 15 EUR w przypadku posiadacza karty medycznej.

Polityka dotycząca poufności i wolności informacji

Rada Hrabstwa Kilkenny zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji przekazanych jej przez osoby fizyczne lub inne osoby, z zastrzeżeniem obowiązków Rady wynikających z prawa, w tym ustawy o wolności informacji z 2014 r. oraz ustaw o ochronie danych z 1988 r. i 2003 r.

Jeżeli dana osoba żąda, aby informacje przekazane Radzie nie były ujawniane ze względu na ich wrażliwy charakter, obowiązkiem tej osoby lub organu podczas dostarczania informacji jest wyjaśnienie tego i określenie powodów, dla których informacje są wrażliwe.

Rada konsultuje się z każdą osobą lub organem dostarczającym wrażliwe informacje przed podjęciem decyzji w sprawie każdego otrzymanego wniosku o wolność informacji.

2. Opłaty i prowizje

Opłaty i prowizje są uiszczane zgodnie z przepisami ustawy o wolności informacji z 2014 r. (Opłaty) (nr 2), 2014 r.

Opłaty są płatne w następujący sposób:

1. Złożenie wniosku o informacje: Bez opłat.

2. Szukanie wewnętrznej weryfikacji danych nieosobowych:

30.00 € lub 10.00 € dla posiadaczy karty medycznej.

W przypadku danych osobowych: Brak opłaty.

3. Poszukiwanie informacji nieosobowych przez Komisarza ds. Informacji:

50.00 € lub 15.00 € dla posiadaczy karty medycznej.

W przypadku danych osobowych:

Brak opłaty.

OPŁATY: Dane nieosobowe.

Opłaty są naliczane za czas spędzony w wyszukiwaniu i pobieraniu w następujący sposób:

(a) Ustalenie, czy posiadamy informacje,

(b) zlokalizowanie go lub dokumentów go zawierających,

(c) Odzyskiwanie takich informacji lub dokumentów oraz,

(d) Pozyskiwanie takich informacji.

(e) Sporządzenie harmonogramu ewidencji do ewentualnego uwolnienia.

Za ksero pobierana jest opłata za arkusz.

 

Opłaty: Dane osobowe.

Żadne opłaty nie są pobierane w odniesieniu do wniosków o udostępnienie danych osobowych, chyba że istnieje duża ilość danych do ujawnienia.

Opłaty są ustalone w następujący sposób:

20.00 € za godzinę spędzoną na robieniu punktów (a) do (e) powyżej,

0.04 € za arkusz za kserokopię,

10.00 € za CD-ROM,

6.00 € za zdjęcie rentgenowskie.

Minimalne i maksymalne opłaty i prowizje.

Jeśli opłaty i prowizje nie przekraczają 101 euro, nie jest pobierana żadna opłata. Jeśli przekraczają 101 euro i są poniżej 500 euro, są płatne, a Rada może zażądać depozytu w wysokości 20%, który musi zostać wpłacony, zanim Rada rozpocznie wyszukiwanie i odzyskiwanie. Pełny koszt należy uiścić przed wydaniem zapisów.

Jeżeli szacunkowe koszty wyszukiwania i wyszukiwania przekraczają 700 EUR, Rada musi starać się o zmniejszenie zakresu wniosku złożonego przez Wnioskodawcę. Jeżeli Wnioskodawca nie ograniczy zakresu wniosku, pełna wskazana kwota jest płatna, a zapisy nie zostaną wydane do czasu dokonania pełnej płatności. Alternatywnie wniosek może zostać odrzucony.

Obniżone opłaty i zwolnienia.

Jeżeli poszukiwane informacje są szczególnie pomocne w zrozumieniu kwestii o znaczeniu krajowym, można odstąpić od kosztów.

 

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do