Ochrona danych

Rada Hrabstwa Kilkenny – Informacja o ochronie prywatności w sprawach mieszkaniowych


W celu zapewnienia najbardziej efektywnego i ukierunkowanego zakresu usług mieszkalnictwa socjalnego w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców hrabstwa Kilkenny będziemy musieli gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać określone rodzaje informacji o osobach ubiegających się o mieszkanie socjalne. W zależności od żądanej usługi mieszkalnictwa socjalnego, poszukiwane informacje mogą obejmować „dane osobowe” zgodnie z definicją zawartą w ustawach o ochronie danych oraz w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) i mogą odnosić się do sytuacji osobistej Państwa (jako wnioskodawcy) i członków Twoja rodzina, która może również być częścią Twojego wniosku mieszkaniowego.

Dlaczego mamy tę informację o polityce prywatności?
Rada Hrabstwa Kilkenny stworzyła niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności, aby zademonstrować nasze zdecydowane zaangażowanie w ochronę prywatności i zapewnić, że we wszystkich kontaktach z Radą Hrabstwa Kilkenny zapewnimy bezpieczeństwo danych osobowych, które nam przekazujesz.
Rada Hrabstwa Kilkenny codziennie tworzy, gromadzi i przetwarza ogromne ilości danych osobowych w różnych formatach. Zobowiązaniem Rady Hrabstwa Kilkenny wobec Ciebie jest to, że dane osobowe, które możesz nam przekazać, są;

 • Uzyskane zgodnie z prawem, uczciwie i w sposób przejrzysty
 • Uzyskane tylko w określonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach
 • Adekwatny, odpowiedni i ograniczony do tego, co jest niezbędne do celu, w jakim został uzyskany
 • Rejestrowane, przechowywane dokładnie i bezpiecznie oraz w razie potrzeby aktualizowane
 • Przechowywany tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których został uzyskany.
 • Przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą
 • Przetwarzane wyłącznie w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem.

Podstawa prawna gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych osobowych w ramach świadczenia mieszkań socjalnych
Rada Hrabstwa Kilkenny jako Urząd ds. Mieszkalnictwa może, w celu wykonywania swoich funkcji zgodnie z Ustawami o mieszkalnictwie z lat 1966-2014, zażądać wszystkich informacji zawartych w każdym formularzu wniosku o pomoc mieszkaniową, który został opracowany przez Departament Mieszkalnictwa, Planowania i Samorządu Lokalnego dla wykorzystania przez wszystkie władze lokalne i Radę Hrabstwa Kilkenny.


Rodzaje wymaganych danych osobowych
Przed wypełnieniem formularza wniosku o pomoc mieszkaniową należy uważnie przeczytać ulotkę informacyjną dołączoną do formularza. Powinieneś zadbać o to, aby w pełni odpowiedzieć na wszystkie pytania, jeśli są one dla Ciebie istotne, oraz dostarczyć wymaganą dokumentację uzupełniającą. Nieudzielenie szczegółowej odpowiedzi na istotne dla Ciebie pytania lub nie dostarczenie wymaganej dokumentacji uzupełniającej może skutkować uznaniem Twojego wniosku za niekompletny i opóźnieniem Twojego wniosku. Będziesz również zobowiązany do podania danych dotyczących numerów PPS dla wszystkich członków gospodarstwa domowego zawartych w formularzu wniosku.
Wszyscy wnioskodawcy są zobowiązani do podania informacji o następujących kategoriach danych (jeśli mają zastosowanie)

 • Dane osobowe wnioskodawcy i współmałżonka lub partnera
 • Dane obywatelstwa wnioskodawcy oraz współmałżonka lub partnera
 • Dane małżeńskie wnioskodawcy oraz małżonka lub partnera
 • Dane dotyczące zatrudnienia wnioskodawcy i współmałżonka lub partnera
 • Tygodniowe dane o dochodach wnioskodawcy i współmałżonka lub partnera
 • Dane innych członków gospodarstwa domowego poszukujących zakwaterowania (w tym dzieci)
 • Szczegóły wszelkich przyczyn medycznych lub inwalidztwa, które mogą mieć wpływ na wniosek
 • Szczegóły aktualnych i historycznych ustaleń dotyczących zakwaterowania wnioskodawcy
 • Szczegóły dotyczące wszelkich innych nieruchomości lub gruntów, w których wnioskodawcy mają interes finansowy
 • Szczegółowe informacje na temat wszelkich przestępstw dotyczących porządku publicznego, za które skarżący lub członek gospodarstwa domowego został skazany
 • Szczegóły poszukiwanych pomocy mieszkaniowych
 • Lista obszarów w granicach hrabstwa Kilkenny, na których wnioskodawca przyjąłby lokale socjalne.


Na przykład kopia formularza wniosku o wsparcie mieszkalnictwa socjalnego i towarzysząca mu ulotka informacyjna jest dostępna pod następującym linkiem:


W jaki sposób Twoje dane osobowe będą wykorzystywane/przetwarzane przez sekcję mieszkaniową w Radzie Hrabstwa Kilkenny


Numery telefonów i adresy e-mail
Kontaktując się z nami, możemy poprosić Cię o kontaktowy numer telefonu komórkowego (lub e-mail). Jeśli to zrobimy, możemy użyć tego numeru, aby skontaktować się z Tobą SMS-em (lub e-mailem), a także telefonicznie. Będziemy kontaktować się z Tobą tylko w sprawach, które mają wpływ na Twój wniosek o jakiekolwiek wsparcie mieszkaniowe, takie jak płatności lub aby poinformować Cię o spotkaniach w związku z Twoim wnioskiem o mieszkanie/najem. Żadne SMS-y (ani e-maile) nie będą zawierać żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do identyfikacji Ciebie, tj. Twojego imienia, tak aby w przypadku zgubienia/kradzieży telefonu wiadomości mogły być dopasowane tylko do telefonu komórkowego, na który wysłano SMS-a.


Elektroniczne przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych
Liczba obsługiwanych przez Radę klientów oraz zakres świadczonych przez nas usług mieszkaniowych wymaga systemu informatycznego do zarządzania aplikacjami klientów. Dane z tych aplikacji są dodawane do Systemu Informatycznego iHouse (iHouse), a papierowe aplikacje i związana z nimi dokumentacja są skanowane do systemu zarządzania dokumentami (iDocs). Informacje wymagane w formularzach i przechowywane w tych systemach są istotne dla oceny, czy kwalifikujesz się do odpowiedniej usługi mieszkaniowej, niezależnie od tego, czy jest to wniosek o mieszkanie socjalne, wniosek o dotację, pożyczkę mieszkaniową lub inne usługi i wsparcie. Dostęp do danych jest kontrolowany i ograniczony do odpowiedniego personelu zaangażowanego w ocenę i przetwarzanie różnych usług przy użyciu innych środków bezpieczeństwa, takich jak hasła.
Jeśli zdecydujesz się wycofać aplikację lub jeśli zostaniesz zawieszony na liście mieszkaniowej, będziemy przechowywać Twoją historię aplikacji w formie elektronicznej, abyśmy mogli skuteczniej ponownie nawiązać z Tobą kontakt. Wydział Mieszkaniowy realizuje Politykę Retencyjną Państwa. Dotyczy to wszystkich dokumentów papierowych.

Udostępnianie Twoich Danych Osobowych
Dane, które przekazujesz Radzie Hrabstwa Kilkenny jako część wniosku o mieszkanie socjalne, zostaną wykorzystane przez Radę Hrabstwa Kilkenny w celu ustalenia, czy kwalifikujesz się do świadczenia pomocy mieszkaniowej. Jednak niektóre z Twoich danych osobowych (patrz lista poniżej) mogą być udostępniane innym działom obsługi w ramach Rady Hrabstwa Kilkenny, dzięki czemu nie będziesz proszony o wielokrotne dostarczanie tych samych danych osobowych, tj.

 • Nazwa
 • Adres i dane kontaktowe
 • PPSN

Te dane osobowe będą udostępniane działom serwisowym, takim jak;
Dział Finansowy Usługi Korporacyjne
Windykacja Woda i Drogi
Środowiskowe służby przeciwpożarowe


Rada Hrabstwa Kilkenny udostępni również Twoje dane innym organom ustawowym/władzom lokalnym w celu świadczenia Ci usług mieszkaniowych, zapewnienia dokładności informacji, ochrony funduszy publicznych, odzyskania długów lub zapobiegania, wykrywania lub dochodzenia w sprawie przestępstwa oraz w celach statystycznych.


Jeśli nie życzysz sobie, aby podane powyżej dane osobowe, które podałeś jako część wniosku o mieszkanie, powinieneś to zgłosić na piśmie w wydziale mieszkaniowym Rady Hrabstwa Kilkenny podczas składania wniosku. Możesz również poinformować inne sekcje wymienione powyżej, że nie życzysz sobie, aby Twoje dane osobowe z wniosku mieszkaniowego były wykorzystywane we wniosku o ich usługi i chcesz dostarczyć nowy kompletny zestaw danych osobowych. Jeśli taki wniosek zostanie otrzymany, wydział mieszkaniowy może nie być w stanie zapewnić Ci usług mieszkaniowych.

Kontaktowanie się z innymi organami publicznymi w celu uzyskania danych osobowych
Pracownicy zajmujący się lokalami socjalnymi mogą być od czasu do czasu żądani, w celu wykonywania swoich funkcji władz mieszkaniowych zgodnie z Ustawą o mieszkalnictwie z lat 1966-2014, zwracania się o informacje i uzyskiwania informacji od następujących organów:

 • Inny Urząd Mieszkaniowy,
 • Biuro mienia przestępczego,
 • Garda Síochána,
 • Departament Zatrudnienia i Ochrony Socjalnej,
 • TUSŁA
 • Zarząd Służby Zdrowia (HSE) i/lub
 • Zatwierdzony korpus obudowy


Polityka przechowywania dokumentacji
Rada Hrabstwa Kilkenny przyjęła Narodową Politykę Przechowywania, która podaje więcej szczegółów na temat okresu, przez jaki Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Radę Hrabstwa Kilkenny i co się z nimi stanie po upływie wymaganego okresu przechowywania.
Egzemplarz Polityki Przechowywania Dokumentów jest dostępny pod następującym linkiem,


Twoje prawa
Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do posiadanych danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy dane Cię dotyczą, uzyskania informacji o treści i źródle danych oraz sprawdzenia ich prawidłowości. Ponadto, jeśli dane przechowywane przez nas okażą się nieprawidłowe, masz prawo do zmiany, usunięcia, zablokowania lub sprzeciwienia się wykorzystaniu danych osobowych przechowywanych przez Radę Hrabstwa Kilkenny. W pewnych okolicznościach zablokowanie dostępu do danych może opóźnić lub uniemożliwić dostęp do usługi, w przypadku gdy dane są wymagane przez prawo lub w istotnych celach związanych ze świadczeniem usługi na Twoją rzecz. Pamiętaj, że aby chronić Twoją prywatność, podejmujemy kroki w celu zweryfikowania Twojej tożsamości przed przyznaniem dostępu do danych osobowych. Aby skorzystać z tych praw, należy podjąć następujące kroki,


Prawo do zgodności z Biurem Rzecznika Ochrony Danych
Jeśli nie jesteś zadowolony z wyniku odpowiedzi otrzymanej od Rady Hrabstwa KILKENNY w związku z Twoją prośbą, masz prawo złożyć skargę do Komisarza Ochrony Danych, który może zbadać sprawę w Twoim imieniu.
Strona internetowa Rzecznika Ochrony Danych to www.dataprotection.ie lub możesz skontaktować się z jego biurem pod adresem:
Lo Zadzwoń: 1890 252 231
E-mail: info@dataprotection.ie
Adres pocztowy: komisarz ds. ochrony danych
Dom nad kanałem
Road Station
Portarlington w hrabstwie Laois. R32 AP23.

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do