Przepisy dotyczące wyrobów budowlanych

Przepisy dotyczące wyrobów budowlanych

Z dniem 1 lipca 2013 r. na mocy Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych oraz uchylająca dyrektywę Rady 89/106/EWG (znanym jako rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych lub „CPR”), oznakowanie CE będzie obowiązkowe dla wszystkich wyrobów budowlanych wprowadzanych na rynek, dla których obowiązują normy zharmonizowane. Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych ma na celu zapewnienie udostępniania wiarygodnych danych dotyczących właściwości użytkowych za pomocą Deklaracji właściwości użytkowych w odniesieniu do wyrobów budowlanych wprowadzanych na rynek europejski.

Jednolite metody oceny właściwości użytkowych wyrobów budowlanych zaproponują:

  • producentów przy deklaracjach właściwości użytkowych swoich produktów, ale także przez
  • organom państw członkowskich przy określaniu wymagań dla nich, oraz do
  • ich użytkowników (architektów, inżynierów, konstruktorów…) przy wyborze produktów najbardziej odpowiednich do ich przeznaczenia w pracach budowlanych.

Pliki do Pobrania

 

Dane kontaktowe pod rej. 11.

Pan Denis Malone

Inspektor nadzoru budowlanego

Tel 056 7794012

Denis.malone@kilkennycoco.ie

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do