Podatek od gruntu mieszkaniowego

The Residential Zoned Land Tax (RZLT) is a tax aimed at activating serviced and residentially zoned land for housing. Local authorities are responsible for identifying the land that is subject to RZLT.

Wprowadzenie

Wprowadzono podatek od gruntów pod zabudowę mieszkaniową Ustawa o finansach 2021. The objective of the tax is to activate land that is serviced and zoned for residential use or mixed use, including residential use, in order to increase housing supply and to ensure regeneration of vacant and idle lands in urban areas. These areas have been identified within statutory land use plans as appropriate locations for housing and they have benefitted from investment in the key services to support the delivery of housing. 

  • Local authorities are responsible for identifying the land that is subject to Residential Zoned Land Tax.
  • Podatek od gruntów pod zabudowę mieszkaniową jest administrowany przez urząd skarbowy.

Teren objęty RZLT

The process to identify and map land that is subject to RZLT is undertaken annually by local authorities.

The initial mapping process has involved local authorities publishing draft (and in some cases, supplemental) maps and allowing landowners, and others, to make submissions on these maps. Submissions by landowners could challenge the inclusion of their land on a map, the date on which land first met the relevant criteria, or they could seek to re-zone the land.

The Kilkenny County Council final RZLT map for 2024 is now available here:

Mapa 1: Miasto Kilkenny

Mapa 2: Ferrybank

Mapa 3: Rosbercon

Mapa 4: Callan

Mapa 5: Thomastown 

Mapa obejmuje grunty spełniające odpowiednie kryteria umieszczenia na mapie określone w obowiązującym prawodawstwie.

The final map does not reflect appeal decisions or judicial review decisions made after 1 November 2023 regarding land identified on the draft or supplemental maps published in November 2022 and May 2023, respectively.  Where these decisions are made by 1 January 2024, they will be reflected on the draft revised final map for 2025 – see below.  The revised final map will be published by 31 January from 2025 onwards.

Residential Zoned Land Tax will be charged annually from 1 February 2025 onwards (subject to the passing of Finance (No.2) Bill 2023). The tax will be administered by the Revenue Commissioners and landowners will have to register for the tax – further information regarding the administration of the tax by Revenue is available tutaj.

Dokonywanie zgłoszeń na mapie RZLT

There is no opportunity to make submissions in respect of land identified on the final map published on 1 December 2023. 

There will be a chance to make submissions in respect of land on the draft revised final map for 2025 during 2024.

A draft revised final RZLT map for 2025 will be published by 1st February 2024.

The draft revised final RZLT map for 2025 will include land that the local authority considers to be in scope for the tax, which may include land already identified on the 2024 final map, published by 1 December 2023. The draft revised final map will reflect any legislative, zoning or servicing changes and any appeal or review outcomes, as of 1 January 2024.

Submissions can challenge the inclusion or exclusion of land on the draft revised final map for 2025 based on the relevant criteria. 

Nieruchomości mieszkalnych

Należy pamiętać, że chociaż są one uwzględnione na mapie, nieruchomości mieszkalne nie podlegają RZLT, jeśli podlegają lokalnemu podatkowi od nieruchomości. Nie jest konieczne składanie wniosku o usunięcie tego typu nieruchomości mieszkalnej z mapy.

Więcej informacji

Przepisy stanowiące podstawę RZLT można znaleźć w części 22A ustawy Taxes Consolidation Act 1997. Guidance in respect of the administration of the tax may be found tutaj.

Zarchiwizowane materiały

Uwaga: Rada Hrabstwa Kilkenny nie publikuje dodatkowej mapy podatku gruntowego od nieruchomości mieszkalnych.

Dodatkowe mapy podatku od gruntów pod zabudowę mieszkaniową obejmują dodatkowe grunty wskazane jako objęte zakresem podatku, oprócz gruntów, które zostały już uwzględnione w projektach map opublikowanych 1 listopada 2022 r. Jeżeli nie określono żadnych dodatkowych gruntów jako objętych zakresem , rada hrabstwa Kilkenny nie jest zobowiązana do publikowania mapy uzupełniającej zgodnie z sekcją 653F ustawy Taxes Consolidation Act 1997.

Dodatkowe grunty mogą zostać zidentyfikowane do włączenia na mapie uzupełniającej ze względu na zmiany w strefach lub inwestycje w usługi. Można również uwzględnić grunty, które zostały zidentyfikowane na podstawie wniosków złożonych na projekcie mapy lub które w inny sposób zostały uznane przez władze lokalne za spełniające kryteria podatku. Ponieważ żaden dodatkowy teren nie spełnia tych kryteriów, Rada Hrabstwa Kilkenny nie publikuje dodatkowej mapy. Zobacz link do irlandzkiego tłumaczenia

Zawiadomienie o sporządzeniu projektu mapy na potrzeby podatku od gruntów mieszkaniowych

Projekt mapy, przygotowany zgodnie z sekcją 653C ustawy o konsolidacji podatków z 1997 r., zostanie opublikowany na stronie internetowej Rady Hrabstwa Kilkenny pod adresem https://kilkennycoco.ie/eng/services/planning/ i będzie dostępny do wglądu w Biurze Planowania Urzędu Powiatowego od 1 listopada 2022 r. 

Projekt mapy został przygotowany w celu identyfikacji gruntów spełniających odpowiednie kryteria i podlegających opodatkowaniu podatkiem strefowym mieszkaniowym.

Nieruchomości mieszkalne, niezależnie od tego, że mogą być ujęte na szkicu mapy, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem strefowym mieszkaniowym.

Grunt spełniający odpowiednie kryteria jest odniesieniem do gruntu, który:

(a) jest uwzględniona w planie rozwoju miasta i hrabstwa Kilkenny, zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. a) ustawy z 2000 r. lub miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 19 ust. 2 lit. a) ustawy z 2000 r., strefowy—

(i) wyłącznie lub głównie do użytku domowego, lub

(ii) dla mieszanych zastosowań, w tym do użytku domowego,

 

(b) uzasadnione jest rozważenie, że może mieć dostęp lub być podłączony do infrastruktury i obiektów publicznych, w tym dróg i chodników, oświetlenia publicznego, kanalizacji ściekowej, odwadniania wód powierzchniowych i zaopatrzenia w wodę, niezbędnych do rozwoju mieszkań i z wystarczającą zdolność usługowa dostępna dla takiego rozwoju, oraz

 

(c) uzasadnione jest uznanie, że nie ma na nią wpływu, pod względem jej stanu fizycznego, czynników w stopniu wystarczającym do wykluczenia udostępnienia mieszkań, w tym skażenia lub obecności znanych pozostałości archeologicznych lub historycznych, 

ale która nie jest ziemią —

(i) o którym mowa w lit. użytkowanie jako lokal, w którym wykonywany jest handel lub zawód, podlegający opłacie handlowej, co do którego można zasadnie uznać, że służy do świadczenia usług mieszkańcom sąsiednich osiedli mieszkaniowych,

(ii) o którym mowa w ustępie (a) (ii), chyba że uzasadnione jest uznanie, że

ziemia jest pusta lub bezczynna,

(iii) że uzasadnione jest uznanie, że jest wymagane lub jest integralną częścią zajmowania przez:

(I) infrastruktura i obiekty społeczne, społeczne lub rządowe, w tym:

infrastruktura i obiekty wykorzystywane na potrzeby administracji publicznej lub świadczenia edukacji lub opieki zdrowotnej,

(II) urządzenia i infrastruktura transportowa,

(III) infrastruktura i obiekty energetyczne,

(IV) infrastruktura i urządzenia telekomunikacyjne,

(V) infrastruktura i urządzenia wodno-ściekowe,

(VI) infrastrukturę gospodarowania odpadami i unieszkodliwiania odpadów, lub

(VII) infrastruktura rekreacyjna, w tym obiekty sportowe i place zabaw,

(IV) który podlega ustawowemu wyznaczeniu, które może uniemożliwić rozwój, lub

(V) od której należna jest opłata za opuszczone tereny zgodnie z ustawą o opuszczonych terenach z 1990 r.

 

Zgłoszenia na szkicu mapy można składać na piśmie do Rady Hrabstwa Kilkenny nie później niż 1 stycznia 2023 r., w odniesieniu do:

(I) włączenie lub wyłączenie z ostatecznej mapy określonych witryn lub

(II) data pierwszego spełnienia przez obiekt odpowiednich kryteriów.

 

Zgłoszenia lub uwagi można dokonać nie później niż 1 stycznia 2023 r. albo:

  • w Internecie http://consult.kilkenny.ie/ or
  • e-mailem na adres ourplan@kilkennycoco.ie lub
  • w formie pisemnej na adres: A./Senior Planner, Dział Planowania, Rada Hrabstwa Kilkenny, Urząd Hrabstwa, John Street, Kilkenny

 

Zgłoszenia powinny zawierać nazwę i adres, powody włączenia lub wykluczenia gruntów, wraz z mapą w skali 1:1,000 (obszar miejski) lub 1:2,500 (obszar wiejski), gdzie zgłoszenie składa właściciel gruntu, wyraźnie identyfikujące obszar gruntu będącego przedmiotem zgłoszenia. Podaj odpowiedni kod pocztowy, jeśli jest dostępny.

 

Wszelkie takie pisemne oświadczenia otrzymane do 1 stycznia 2023 r., inne niż takie elementy

zgłoszenia, które może stanowić dane osobowe, zostanie opublikowane na stronie internetowej prowadzonej przez Radę Hrabstwa Kilkenny najpóźniej do dnia 11 stycznia 2023 r.

 

W przypadku, gdy grunt jest określony na szkicu mapy jako podlegający podatkowi od gruntu strefowego, dana osoba może, w odniesieniu do gruntu, który jest jej właścicielem, złożyć wniosek do Rady Hrabstwa Kilkenny z prośbą o zmianę podziału na strefy. Każde takie zgłoszenie powinno zawierać dowód własności, szczegółowe powody każdego wniosku o zmianę zagospodarowania przestrzennego, wraz z mapą w skali 1:1,000 (miejski) lub 1:2,500 (wiejska) wyraźnie identyfikującą odpowiednią działkę. Podaj odpowiedni kod pocztowy, jeśli jest dostępny.

 

Wszystkie zgłoszone wnioski o zmianę zagospodarowania przestrzennego zostaną rozpatrzone przez Urząd Planowania, mając na uwadze właściwe planowanie i zrównoważony rozwój obszaru.

 

Denisa Malone'a

A/Dyrektor Usług

View Draft Maps here (published 1/11/2022)

Mapa 1: Miasto Kilkenny

Mapa 2: Ferrybank

Mapa 3: Rosbercon

Mapa 4: Callan

Mapa 5: Thomastown 

Często Zadawane Pytania 

Zobacz: Podatek od gruntu mieszkaniowego – odpowiedzi na pytania

Co mam zrobić, jeśli jestem właścicielem domu do wynajęcia?

Mój dom i ogród jest zawarty na mapie. Jakie są konsekwencje?

Twój dom i ogród są zidentyfikowane na mapie, ponieważ spełniają kryteria podatku, który opiera się na zagospodarowaniu przestrzennym mieszkaniowym i obsłudze przez infrastrukturę odpowiednią do świadczenia usług mieszkaniowych. Dom i ogród nie podlegają podatkowi, o ile dom podlega opodatkowaniu podatkiem lokalnym od nieruchomości (LPT).

Czy muszę dokonać zgłoszenia?

To nie jest konieczne. Nawet jeśli Twój dom jest zidentyfikowany na mapach, rezydencje nie podlegają opodatkowaniu tam, gdzie podlegają LPT. 

Co jeśli mój ogród jest większy niż 0.4047 ha (1 akr)?

Jeśli Twój ogród jest większy niż ten rozmiar, musisz zarejestrować się w RZLT w Urzędzie Skarbowym, jednak Twój dom i ogród nie będą podlegać podatkowi. Będziesz mógł zarejestrować się w RZLT od końca 2023 roku. W tej chwili nie trzeba podejmować żadnych działań, aby się zarejestrować. Proszę zobaczyć przychód.ie szczegóły bliżej czasu.

 

Dodatkowe zasoby

Więcej informacji można znaleźć w następujących zasobach:

Podatek od gruntów mieszkaniowych w określonych strefach – wytyczne dla władz planistycznych, Czerwiec 2022  

Ustawodawstwo: Ustawa o finansach, 2021

Oś czasu i proces

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do