Opłata za wolne miejsce

Jaki jest cel opłaty za wolne miejsce?

Opłata za wolne tereny została ustanowiona na mocy Ustawy o rewitalizacji i mieszkalnictwie miejskim z 2015 r. Opłata ta jest środkiem aktywizacji terenu, aby zapewnić, że wolne grunty na obszarach miejskich zostaną wykorzystane. Przy uchwalaniu tej ustawy minister stwierdził, że opłata jest „widocznym wyrazem zaangażowania rządu w zwalczanie przyczyn, dla których tak wiele kluczowych terenów nadających się pod zabudowę nie pojawia się w czasie tak dużego zapotrzebowania na mieszkania”.


Co to jest pusta strona?

Nieruchomy teren jest określony w sekcji 5 ustawy i jest zdefiniowany jako dowolny grunt (przekraczający 0.05 ha), gdzie:

- w przypadku działki mieszkalnej: istnieje zapotrzebowanie na mieszkanie w okolicy, działka nadaje się pod zabudowę, a działka lub większość działki jest pusta lub nieczynna; oraz
- w przypadku rewitalizacji terenu: większość terenu jest niezabudowana lub nieczynna i ma negatywny wpływ na charakter terenu.

1 stycznia 2017 r. Rada Hrabstwa Kilkenny ustanowiła Rejestr Wolnych Terenów. Wolne miejsce może zostać wpisane do rejestru, jeżeli Rada uzna, że ​​jest nieobsadzone przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających wpis do rejestru.


Należy zauważyć, że zgodnie z sekcją 6 ust. 5b ustawy tereny mieszkalne zależne od inwestycji w infrastrukturę i obiekty publiczne (np. infrastrukturę drogową i/lub usługi wodne) w celu ułatwienia rozwoju nie kwalifikują się jako tereny wolne.

Jak do tej pory przebiegał proces w hrabstwie Kilkenny?


Zgodnie z podejściem nakreślonym w Okólniku Departamentu PL7/2016 „Dot. Wdrażanie opłaty za wolne tereny”, w pierwszej kolejności Rada przewidziała zagospodarowanie wolnych terenów na wyznaczonych obszarach jako cel w Planach Rozwoju. Wyznaczone obszary odpowiadają Strategii Głównej Hrabstwa (i hierarchii osadnictwa) z Kilkenny City i Ferrybank jako największymi ośrodkami miejskimi, a kolejnym poziomem w hierarchii są miasta dystryktu Callan, Castlecomer, Graiguenamanagh i Thomastown.
Wariant 2 do Planu Rozwoju Powiatu oraz Wariant 4 do Planu Rozwoju Miasta i Okolicy, które ustanowiły kontekst polityczny dla wprowadzenia opłaty, zostały przyjęte przez Radę w poniedziałek 23 października 2017 r. Postanowienie dotyczące stosowania opłaty został również uwzględniony w procesie przeglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Proces uwzględniania witryn na rok 2018

W hrabstwie Kilkenny przyjęto podejście ukierunkowane, a w 2017 r. wybrano tereny w Kilkenny City, Castlecomer i Ferrybank, ponieważ odpowiedni kontekst polityczny planu rozwoju/obszaru lokalnego będzie obowiązywał w tych lokalizacjach miejskich do końca 2018 r., kiedy opłata jest płatna.


Rada Hrabstwa Kilkenny powiadomiła listownie 35 właścicieli nieruchomości (w odniesieniu do 32 wolnych miejsc) w tych 3 docelowych lokalizacjach w listopadzie 2017 r., podając powody, dla których ich tereny zostały uznane za wolne zgodnie z przepisami. Identyfikacja tych stanowisk nie wymagała wejścia na tereny.


Właściciele nieruchomości mieli prawo dokonać zgłoszenia i otrzymano 24 zgłoszenia. Wszystkie zgłoszenia zostały rozpatrzone. Po tym rozpatrzeniu w grudniu 30 r. do rejestru nieobsadzonych obiektów wpisano w sumie 2017 obiektów. W grudniu Rada skierowała drugie zawiadomienie do właścicieli tych 30 obiektów, stwierdzając, że ich tereny zostały wpisane do rejestru, oraz im informacje o tym, jak się odwołać.


Rejestr wolnych miejsc został uruchomiony na stronie internetowej Rady w dniu 21 grudnia 2017 r.

Proces uwzględniania witryn na rok 2019

W 2018 r. sprawdzono miejsca w trzech obszarach miejskich Kilkenny City, Castlecomer i Ferrybank, a także oceniono miejsca w Callan i Thomastown. W grudniu 2018 r. Rada dodała do rejestru łącznie 21 wolnych miejsc.

Proces uwzględniania witryn na rok 2020

W 2019 r. dokonano przeglądu witryn w pięciu obszarach miejskich Kilkenny City, Callan, Castlecomer, Ferrybank i Thomastown. W grudniu 2019 r. Rada dodała do rejestru łącznie 17 wolnych miejsc.

Należy zauważyć, że jest to ciągły program identyfikacji i rejestracji wolnych miejsc i nie jest to w żadnym wypadku lista wyczerpująca. Kolejny etap dodawania do Rejestru będzie dotyczył Graiguenamanagh. Rada Hrabstwa Kilkenny z zadowoleniem przyjmuje sugestie dotyczące lokalizacji w dowolnym z wyznaczonych obszarów, które należy uwzględnić na dowolnym etapie.Proces uwzględniania witryn na rok 2021

W 2020 r. sprawdzono witryny w obszarach miejskich Kilkenny City, Ferrybank i Thomastown. Właściciele zostali powiadomieni o zamiarze wpisania ich terenu przez Radę do Rejestru.


Jakie informacje można znaleźć w rejestrze wolnych miejsc?

Każde wolne miejsce umieszczone w rejestrze będzie zawierać następujące informacje:

  • Jeżeli witryna obejmuje zarejestrowane grunty, szczegóły folio
  • Nazwisko i adres właściciela
  • Dane dotyczące wartości rynkowej witryny; oraz
  • Takie inne informacje, o których mowa w ustawie, które Minister może przepisać.

Dla ułatwienia można również podać dodatkowe informacje dotyczące dat i lokalizacji.


Jaka będzie wysokość opłaty?

Działka wpisana do rejestru podlega opłacie za pustostany, płatnej corocznie z dołu, począwszy od 2019 r. W 2018 r. opłata ta wynosi 3% wartości rynkowej działki. W 2019 r. iw każdym kolejnym roku opłata wzrosła do 7%. Opłata jest płatna na żądanie w ciągu 2 miesięcy, chociaż właściciel terenu może uzgodnić uiszczenie opłaty w ratach. Jeżeli nie zostanie zapłacona, opłata będzie podlegać odzyskaniu jako zwykły dług umowny na drodze sądowej. Wszelkie należne opłaty pozostaną obciążeniem gruntu, dopóki nie zostaną uiszczone.

Od 2019 r. właściciel wolnej działki, który otrzyma wezwanie do zapłaty opłaty, może odwołać się od niej do An Bord Pleanála w ciągu 28 dni od daty wezwania na podstawie tego, że działka nie jest już pusta lub że obliczenie opłata jest nieprawidłowa. Jeżeli ABP uwzględni odwołanie, wówczas albo wpis zostanie wykreślony z rejestru i żądanie anulowane, albo poinformuje Radę o prawidłowej wysokości opłaty i wystawi zmienione żądanie.


Jak można usunąć witrynę z Rejestru?

W dowolnym momencie właściciel wolnej witryny może powiadomić Radę, jeśli witryna nie jest już wolna lub nieczynna. Jeżeli Rada uzna, że ​​obiekt nie jest już wolnym miejscem, anuluje wpis do Rejestru.


Czym jest proces odwoławczy?

Proces stosowania opłaty za wolne miejsce daje dwie możliwości odwołania się do An Bord Pleanála. Pierwsza okazja ma miejsce w ciągu 28 dni od otrzymania zawiadomienia z sekcji 7(3). Drugi ma miejsce w ciągu 28 dni od otrzymania wezwania do zapłaty opłaty.
W przypadku wnoszących odwołanie wpis do rejestru nie staje się skuteczny do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania przez ABP.
Istnieje również możliwość złożenia wniosku do Rady w ciągu 28 dni od otrzymania zawiadomienia na podstawie § 7 ust.
Istnieje również możliwość odwołania się od wyceny rynkowej terenu do Trybunału ds. Wycen po otrzymaniu zawiadomienia na podstawie § 12 ust.

Jaka jest różnica między pustymi witrynami a opuszczonymi witrynami?

Wolne tereny różnią się od opuszczonych tym, że zgodnie z Ustawą o opuszczonych terenach opuszczonym terenem jest każdy grunt, który „w znacznym stopniu umniejsza lub może umniejszać walory użytkowe, charakter lub wygląd gruntu w sąsiedztwie .. .. z powodu: Konstrukcji znajdujących się w stanie zrujnowanym, opuszczonym lub niebezpiecznym lub zaniedbanego, brzydkiego lub budzącego zastrzeżenia stanu gruntu lub znajdujących się na nim konstrukcji, lub obecności, składowania lub zbierania śmieci, śmieci, gruzu lub odpadów. " Opłata za wolne tereny jest środkiem aktywizującym mającym na celu zachęcenie właścicieli gruntów na obszarach miejskich do zagospodarowania gruntów mieszkalnych lub rewitalizacji głównie na cele mieszkaniowe, podczas gdy opłata za opuszczone tereny ma na celu poprawę charakteru obszaru, na przykład poprzez zajęcie się problemami i miejscami które są źródłem zachowań antyspołecznych.

Gdzie mogę dowiedzieć się więcej?

Każdy, kto ma pytania dotyczące opłaty za wolne miejsce, powinien skontaktować się z Działem Planowania pod numerem (056) 7794010 lub e-mailem vsr@kilkennycoco.ie.

Dostępna jest ulotka informacyjna dla właścicieli gruntów tutaj.

Ta strona będzie aktualizowana w miarę postępu procesu.

Zobacz rejestr tutaj:

Pobierz rejestr wolnych miejsc

Ustawa o rewitalizacji miast i mieszkalnictwie 2015

Ustawa o planowaniu i rozwoju (zmieniająca), 2018 r.

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do