Przyjęty Plan Rozwoju Miasta i Powiatu

Plan Rozwoju składa się z następujących dokumentów:

Zawiadomienie o przyjęciu planu 2021

Notatka na stronie Kierunków Ministerialnych i Erraty

1. Plan rozwoju miasta i hrabstwa Kilkenny 2021 Tom 1 Hrabstwo (31 MB pdf) - Oświadczenie pisemne i mapy 

2. Plan rozwoju miasta i hrabstwa Kilkenny 2021 Tom 2 Miasto (28 MB pdf) - Oświadczenie pisemne i mapy 

    Rysunek CS4 Mapa zagospodarowania miasta Kilkenny (2.2 MB pdf)  

3. Załączniki (25 MB pdf)

(Aby zapoznać się z najbardziej aktualnym Rejestrem obiektów chronionych, zob https://kilkennycoco.ie/eng/services/planning/conservation/record-of-protected-structures/)

Planowi towarzyszą:

1. Oświadczenie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (3 MB .pdf) 

2. Skonsolidowany Raport Oddziaływania na Przyrodę (6 MB .pdf)

3. Skonsolidowana strategiczna ocena ryzyka powodziowego (21 MB .pdf) 

Projekt Dyrekcji Ministra

15 października 2021 r. Minister Stanu w Departamencie Mieszkalnictwa, Samorządu Terytorialnego i Dziedzictwa, na skutek zalecenia wydanego mu przez Urząd Nadzoru Planowania na podstawie art. zmienione), powiadomił Radę Hrabstwa Kilkenny o zamiarze wydania Zarządzenia do Planu Rozwoju Miasta i Hrabstwa Kilkenny na lata 31-8.

Zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu z 2000 r. części Planu rozwoju miasta i hrabstwa Kilkenny na lata 2021 – 2027, o których mowa w zawiadomieniu, uznaje się za nieweszły w życie, nie zostały wprowadzone ani zmienione; mianowicie;

Rozdział 11, Energia odnawialna Sekcja 11.4 Cele Kilkenny, Sekcja 11.5.1 Aktualny status i cele i Rysunek 11.4 Obszary Strategii Wiatrowej.   

Więcej informacji na temat tego procesu można znaleźć na naszej stronie konsultacyjnej pod adresem konsultacja.kilkenny.ie 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do