Przyjęty Plan Rozwoju Miasta i Powiatu

Plan Rozwoju składa się z następujących dokumentów:

Zawiadomienie o przyjęciu planu 2021

Notatka na stronie Kierunków Ministerialnych i Erraty

1. Plan rozwoju miasta i hrabstwa Kilkenny 2021 Tom 1 Hrabstwo (31 MB pdf) - Oświadczenie pisemne i mapy 

2. Plan rozwoju miasta i hrabstwa Kilkenny 2021 Tom 2 Miasto (28 MB pdf) - Oświadczenie pisemne i mapy 

    Rysunek CS4 Mapa zagospodarowania miasta Kilkenny (2.2 MB pdf)  

3. Załączniki (25 MB pdf)

(Aby zapoznać się z najbardziej aktualnym Rejestrem obiektów chronionych, zob https://kilkennycoco.ie/eng/services/planning/conservation/record-of-protected-structures/)

4. Zmiana nr. 1 (przyjęty 20)

Planowi towarzyszą:

1. Oświadczenie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (3 MB .pdf) 

2. Skonsolidowany Raport Oddziaływania na Przyrodę (6 MB .pdf)

3. Skonsolidowana strategiczna ocena ryzyka powodziowego (21 MB .pdf) 

Sprawozdanie dyrektora naczelnego w sprawie zabezpieczenia celów planu rozwoju miasta i hrabstwa Kilkenny na lata 2021–2027 zostało przedstawione na posiedzeniu Rady w listopadzie 2023 r. Jest dostępne tutaj. (870kb .pdf)

Projekt Dyrekcji Ministra

15 października 2021 r. Minister Stanu w Departamencie Mieszkalnictwa, Samorządu Terytorialnego i Dziedzictwa, na skutek zalecenia wydanego mu przez Urząd Nadzoru Planowania na podstawie art. zmienione), powiadomił Radę Hrabstwa Kilkenny o zamiarze wydania Zarządzenia do Planu Rozwoju Miasta i Hrabstwa Kilkenny na lata 31-8.

Zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu z 2000 r. części Planu rozwoju miasta i hrabstwa Kilkenny na lata 2021 – 2027, o których mowa w zawiadomieniu, uznaje się za nieweszły w życie, nie zostały wprowadzone ani zmienione; mianowicie;

Rozdział 11, Energia odnawialna Sekcja 11.4 Cele Kilkenny, Sekcja 11.5.1 Aktualny status i cele i Rysunek 11.4 Obszary Strategii Wiatrowej.   

Więcej informacji na temat tego procesu można znaleźć na naszej stronie konsultacyjnej pod adresem konsultacja.kilkenny.ie 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do