Często zadawane pytania dotyczące egzekwowania

Planowanie egzekwowania przepisów — często zadawane pytania

P. Czym jest Sekcja Planowania Egzekwowania?
A. Sekcja ds. Egzekwowania Planowania Rady Hrabstwa Kilkenny zajmuje się w szczególności pisemnymi skargami opinii publicznej w związku z niedozwolonym rozwojem. Rozwój nieautoryzowany to rozwój, który:
i) nie uzyskał pozwolenia na planowanie z Wydziału Planowania Rady Hrabstwa Kilkenny lub
ii) nie zbudował/eksploatował zgodnie z warunkami swojego pozwolenia na planowanie.

P. Jak złożyć skargę?
A. Wszelkie reklamacje muszą mieć formę pisemną i Formularz skargi egzekucyjnej jest dostępny w (a) Biurze Obsługi Klienta, County Hall, John Street, Kilkenny lub tutaj na naszej stronie internetowej. Ważne jest, aby podać jak najwięcej informacji, a korzystając z formularza, odpowiedzieć na każde pytanie. Czasami konieczne jest, aby Urząd Planowania pozyskał od Ciebie dalsze informacje.
Uwaga: Reprezentacje werbalne nie mogą być badane.

P. Czy moja skarga jest poufna?
Tak. Urząd ds. Planowania nie ujawni nikomu Twojego nazwiska ani danych
inna osoba.

P. Co dalej z moją skargą?
A.

  1. Po otrzymaniu pisemnego oświadczenia, Rada Hrabstwa Kilkenny podejmie decyzję o wystosowaniu listu ostrzegawczego do właściciela, najemcy, dewelopera lub innej osoby, która może być powiązana z rzekomą nieautoryzowaną inwestycją.
    Alternatywnie, Rada może zdecydować o niewydawaniu Listu Ostrzegawczego (gdy skarga dotycząca rozwoju zostanie uznana za błahą lub drobną lub jeśli jest to skarga dokuczliwa).
  2. Urząd ds. Planowania ma 6 tygodni na wydanie pisma ostrzegawczego po otrzymaniu pisemnej skargi. Aby jednak ustalić, czy skarga jest zasadna, można najpierw przeprowadzić szereg czynności dochodzeniowych. Niektóre z tych kroków byłyby następujące: -Inspekcja miejsca technicznie wykwalifikowana osoba sprawdza domniemany nieautoryzowany rozwój i przygotowuje raport, Rejestr Planowania Rejestr Planowania jest sprawdzany w celu sprawdzenia, czy istnieją jakiekolwiek zapisy dotyczące pozwolenia na budowę, Akta Pozwolenia na Planowanie, jeśli pozwolenie na budowę istnieje pozwolenie i warunki są sprawdzane, a organ ds. planowania określa, czy domniemana nieautoryzowana inwestycja jest/nie jest zgodna,

P. Co powie list ostrzegawczy?
O. List ostrzegawczy będzie zawierał szczegółowe informacje na temat rzekomego nieautoryzowanego rozwoju. Umożliwi każdej osobie, której jest doręczony, możliwość ustosunkowania się do treści skargi. Nie będzie zawierać Twojego imienia i nazwiska ani adresu.

P. Co dalej?
O. Organ odpowiedzialny za planowanie zbada sprawę dokładniej, biorąc pod uwagę ewentualną odpowiedź na pismo ostrzegawcze, wstępne oświadczenia i wszelkie inne istotne informacje.

P. Co się stanie, jeśli dana osoba nie zaprzestanie niedozwolonego rozwoju lub działalności?
A. Jeżeli osoba nie zaprzestanie niedozwolonego rozwoju lub działalności, organ ds. planowania może następnie służyć:
zawiadomienie o egzekucji.

P. Czy zawiadomienie o egzekucji różni się od listu ostrzegawczego?
Tak. Główną różnicą jest to, że zawiadomienie o egzekucji jest dokumentem prawnym, który nakazuje osobie zaradzenie w jakikolwiek sposób ustalony przez organ ds. planowania, nieautoryzowanej inwestycji. Określi rozsądne ramy czasowe, w których dana osoba musi poprawić nieautoryzowane opracowanie.

P. Co dalej?
A. Po upływie czasu określonego na zgodność, organ ds. planowania dokona ponownej inspekcji terenu w celu potwierdzenia, czy prace zostały wykonane zgodnie z zaleceniami. Jeżeli prace zostały wykonane, a niedozwolony rozwój lub działalność ustała, dalsze działania nie są podejmowane. Urząd ds. Planowania odpisze, informując o decyzji.

P. Co się stanie, jeśli warunki zawiadomienia o egzekucji nie zostały spełnione?
O. Jeżeli okaże się, że warunki doręczonego zawiadomienia o egzekucji nie zostały spełnione po upływie określonego czasu, organ ds. planowania może wszcząć postępowanie prawne. Postępowanie prawne toczy się zwykle na szczeblu Sądu Okręgowego, gdzie Urząd ds. Planowania stara się uzyskać Nakaz Sądu, aby dana osoba zastosowała się do warunków Zawiadomienia o Egzekucji. Jeżeli Sąd wyda Nakaz Organowi ds. Planowania, zwykle zobowiązuje Dewelopera do przestrzegania Nakazu Egzekucyjnego w innym określonym terminie.

P. Co dalej?
O. Po upływie terminu określonego w nakazie sądowym organ ds. planowania ponownie skontroluje teren/zabudowę i ponownie stawi się w sądzie, potwierdzając zgodność lub nie. Nawet jeśli w tym czasie przestrzegane jest zawiadomienie o egzekucji, na daną osobę zazwyczaj nakłada się grzywnę za popełnienie przestępstwa. Organ ds. Planowania będzie dochodzić swoich kosztów w związku z przygotowaniem Nakazu Egzekucyjnego i dalszych kosztów postępowania sądowego. Zwykle jest to koniec sprawy i jeśli nie są wymagane żadne dalsze działania egzekucyjne, Urząd ds. Planowania odpisze, informując o wyniku.

P. Jeśli otrzymamy zezwolenie na przechowywanie, czy to koniec sprawy?
O. Organ ds. Planowania może nadal ścigać osobę za przeprowadzenie nieautoryzowanego rozwoju, niezależnie od tego, czy złożono wniosek o pozwolenie na zatrzymanie lub je uzyskano. (Niniejsza notatka nie stanowi interpretacji prawnej przepisów)
ustaw o planowaniu i rozwoju 2000-2015).

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do