Zwolniony rozwój

Zwolniony rozwój

Każda inwestycja wymaga pozwolenia na budowę, chyba że jest to inwestycja zwolniona. Wszystkie obiekty objęte zwolnieniem są wymienione w Rozporządzeniu Planowania i Rozwoju z 2001 r., z późniejszymi zmianami. Większość zwolnień zawiera określone warunki i ograniczenia. Jeżeli warunki i ograniczenia nie mogą być spełnione, inwestycja nie może zostać uznana za inwestycję zwolnioną.

Sekcja 5 Skierowanie
Jeśli pojawi się pytanie, czy inwestycja jest lub nie jest inwestycją zwolnioną, dana osoba może zwrócić się do organu planistycznego o oświadczenie w tej sprawie. Jest to znane jako skierowanie do sekcji 5 lub oświadczenie o wyłączeniu.

Aby ubiegać się o skierowanie na podstawie sekcji 5, wnioskodawca musi złożyć formularz zgłoszeniowy, opłatę w wysokości 80.00 euro, mapę lokalizacji, rysunki proponowanej zabudowy, pełne szczegóły i opis proponowanej zabudowy.

Organ planistyczny wydaje oświadczenie w terminie 4 tygodni od otrzymania wniosku.

Organ odpowiedzialny za planowanie może zażądać przedłożenia dalszych informacji w celu umożliwienia organowi wydania oświadczenia. W związku z tym oświadczenie zostanie wydane w ciągu trzech tygodni od otrzymania tych dalszych informacji.

Wniosek o skierowanie do sekcji 5

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do