Część V.

Część V.

Każdy wniosek o zagospodarowanie terenu pod zabudowę mieszkaniową na terenie przeznaczonym na cele mieszkalne lub mieszankę celów mieszkaniowych i innych musi spełniać wymogi części V ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2000 r. (zmienionej ustawą o rewitalizacji miast i mieszkalnictwie z 2015 r.), w związku z zapewnieniem mieszkań socjalnych/przystępnych cenowo. Zabudowa mieszkaniowa składająca się z dziewięciu lub mniej jednostek mieszkalnych lub na obszarze o powierzchni 0.1 hektara lub mniej może być zwolniona z wymogu Części V i można złożyć wniosek o wydanie świadectwa zwolnienia.


art. 22 ust. 2 lit. e) Przepisy dotyczące planowania i rozwoju z 2001 r. (z późniejszymi zmianami) nakłada szczegółowe wymagania w odniesieniu do szczegółowych informacji, które należy przedłożyć jako część wniosku o planowanie, co do tego, w jaki sposób wnioskodawca proponuje spełnić warunek z Części V, jeżeli wydano pozwolenie na budowę. W przypadku braku tych danych wniosek o planowanie nie może zostać zweryfikowany.
Wnioskodawcy ubiegający się o proponowane inwestycje, do których ma zastosowanie część V, powinni skontaktować się z władzami ds. planowania w celu ustalenia konsultacji przed planowaniem na podstawie sekcji 247 przed złożeniem formalnego wniosku o planowanie. W konsultacjach weźmie również udział członek Departamentu Mieszkalnictwa.


Jak złożyć wniosek o zwolnienie z Części V?
Musisz wypełnić formularz wniosku o wydanie świadectwa zwolnieniai przesłać go wraz z 2 mapami lokalizacji i rozmieszczenia terenu, deklaracją ustawową i kopią mapy księgi wieczystej oraz pisemnymi danymi folio do działu planowania. Nie ma opłaty za zgłoszenie. Decyzja o przyznaniu lub odrzuceniu zaświadczenia o zwolnieniu zostanie podjęta w ciągu 4 tygodni od otrzymania wniosku, pod warunkiem przedstawienia wszystkich wymaganych informacji.
Co przesłać wraz z wnioskiem planistycznym
Aby spełnić wymagania Części V, wniosek o planowanie powinien zawierać:
zaświadczenie o zwolnieniu wydane przez urząd planowania przestrzennego zgodnie z działem V ustawy lub w przypadku złożenia wniosku o wydanie takiego zaświadczenia, kopię wniosku,
OR
Szczegóły dotyczące sposobu, w jaki wnioskodawca proponuje przestrzegać części V
Istnieją trzy ogólne elementy, które należy uwzględnić we wniosku planistycznym dotyczącym propozycji części V:
(i) W jaki sposób wnioskodawca zamierza wypełnić swój obowiązek określony w Części V w odniesieniu do wyboru preferowanej opcji spośród opcji dostępnych na mocy art. 96 ust. 3 ustawy z 2000 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z późniejszymi zmianami.
(ii) szczegółowe informacje dotyczące jednostek lub gruntów, które należy dostarczyć; oraz
(iii) Aspekty finansowe – wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia władzom planistycznym realistycznego szacunkowego kosztu całkowitego wybranej opcji (opcji) oraz metodologii zastosowanej do ustalenia takich kosztów.

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do