Przejęcie kontroli nad osiedlami mieszkaniowymi

Przejęcie osiedli mieszkaniowych

Lista majątków, które zostały przejęte pod opiekę

Aktualne aplikacje do przejęcia kontroli

Lista aktualnych wniosków o przejęcie.

E-mail kontaktowy:  takingincharge@kilkennycoco.ie 

Termin „Przejęcie kontroli” oznacza, że ​​władze lokalne przyjmują odpowiedzialność za drogi, chodniki i tereny publiczne związane z daną osiedlem. Gdy inwestycja mieszkaniowa zostanie ukończona zgodnie ze wszystkimi warunkami i szczegółami pozwolenia na budowę, deweloper lub większość właścicieli domów może złożyć pisemny wniosek do Działu Planowania o przejęcie nieruchomości.

Aplikacje dla właścicieli domów

Do pisma wzywającego Radę Hrabstwa Kilkenny do przejęcia inwestycji należy dołączyć podpisy większości właścicieli domów (nie najemców). Należy przedstawić dowód własności, np. kopię folio rejestru gruntów/kopię pisma prawnika potwierdzającego własność.

Aplikacje programistyczne

Do pisma wzywającego Radę Hrabstwa Kilkenny do przejęcia realizacji inwestycji należy dołączyć Certyfikat Zgodności Infrastruktury, Certyfikat Zgodności Planowania oraz Certyfikat Standardu Rozwoju, wraz z rysunkami powykonawczymi, CCTV i inną odpowiednią dokumentacją (zob. Protokół przejęcia pełnej listy wymagań).

Przejęcie protokołu

Należy zauważyć, że w momencie przejęcia osiedla drogi obsługujące to osiedle są ogłaszane drogami publicznymi, a osiedle musi pozostać nieogrodzone. Rada nie będzie utrzymywać otwartych przestrzeni takich jak trawniki, drzewa itp.

Zestawienie obiektów, które należy przejąć
W przypadku podjęcia przez Zarząd Dróg uchwały zgodnie z sekcją 11 ustawy o drogach z 1993 r. w odniesieniu do osiedla mieszkalnego, którekolwiek lub wszystkie z następujących obiektów na tym osiedlu również uważa się za przejęte, chyba że obiekty te zostały zostały wyraźnie wyłączone w uchwale.

- Drogi i chodniki
- Gminne parkingi
- Infrastruktura oświetlenia publicznego wraz z towarzyszącymi opłatami za energię elektryczną
- Hydranty przeciwpożarowe i sieci towarzyszące
- Publiczne sieci wodociągowe, kanalizacyjne i deszczowe
- Oczyszczalnie ścieków, przepompownie i powiązane strefy buforowe (w tym powiązane opłaty za energię elektryczną)
- Stacje uzdatniania wody i zbiorniki (w tym powiązane opłaty za energię elektryczną) oraz wszelkie powiązane strefy ochronne
- Otwarte przestrzenie
- Place zabaw i podobne obiekty rekreacyjne; gdy są one wymagane warunkiem pozwolenia na budowę jako obiekty użyteczności publicznej
- Mury i ogrodzenia gminne
Uwaga: Opłaty za energię elektryczną, które zostały poniesione przed Uchwałą na podstawie Sekcji 11, nie podlegają odpowiedzialności władz lokalnych.

Oświadczenie o usługach konserwacyjnych, które ma świadczyć Rada Hrabstwa Kilkenny na osiedlu mieszkalnym po jego przejęciu

Usługi konserwacyjne świadczone przez władze lokalne po zakończeniu procesu przejęcia mogą obejmować dowolne lub wszystkie z poniższych:

- Utrzymanie wszystkich dróg i chodników, w tym nieprzydzielonych parkingów ulicznych
- Utrzymanie sieci wodociągowych i usług odwadniających
- Naprawa i odtworzenie dróg, chodników i terenów zielonych wynikające z naprawy i/lub konserwacji usług podziemnych (wodociągów i usług odwadniających) prowadzonych przez władze
- Utrzymanie i konserwacja wszystkich instalacji oświetlenia publicznego
- Utrzymanie i konserwacja wszystkich nawierzchni, elementów stałych i sztywnych urządzeń zabawowych na placach zabaw i placach zabaw w przypadku, gdy plac zabaw lub plac zabaw był wymagany warunkiem pozwolenia na budowę

Rada nie będzie utrzymywać otwartych przestrzeni na terenie osiedla.

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do