Ogłoszenie publiczne — Oświadczenie o oddziaływaniu na środowisko Przedłużenie obwodnicy północnej Kilkenny

COMHAIRLE CHONTAE CILL CHAINNIGH

RADA HRABSTWA KILKENNY

Oświadczenie o oddziaływaniu na środowisko w odniesieniu do

Przedłużenie obwodnicy północnej Kilkenny - (od Freshford Road do Castlecomer Road)


Art. 51 ustawy o drogach, 1993 r.

Ustawy o planowaniu i rozwoju 2000 – 2013.

Przepisy dotyczące planowania i rozwoju, 2000 – 2013.

Rada Hrabstwa Kilkenny zgodnie z art. 51 ustawy o drogach z 1993 r., art. 215 ustawy o planowaniu i rozwoju z 2000 r., zmienionej ustawą o planowaniu i rozwoju (infrastruktura strategiczna) z 2006 r., niniejszym informuje, że proponuje uzyskać zgodę An Bord Pleanála dla powyższego rozwoju.

Rada Hrabstwa Kilkenny proponuje budowę przedłużenia obwodnicy Kilkenny City między N77 Castlecomer Road i R693 Freshford Road, która będzie znana jako rozszerzenie Kilkenny Northern Ring Road.

Proponowany rozwój jest celem Drogi w Planie Rozwoju Miasta i Okolicy Kilkenny na lata 2008-2014. W niniejszym Planie Rozwoju stwierdza się, że „rezerwa wolna od zagospodarowania proponowanej linii zachodniej obwodnicy miasta od Castlecomer Road do Callan Road, w tym dla przeprawy przez rzekę”. Schemat zaproponowany w tym wniosku reprezentuje fazę 1 obwodnicy zachodniej.

Kluczowe cele proponowanej rozbudowy północnej obwodnicy Kilkenny obejmują:

  • Zmniejsz zatory w centrum miasta i Green's Bridge.
  • Uzupełnij proponowany Centralny System Dostępu.
  • Zmniejsz liczbę pojazdów ciężarowych w Kilkenny City.
  • Zapewnij przedłużenie obwodnicy N77 łączącej Freshford Road i północno-zachodnią część miasta z istniejącą obwodnicą.
  • Dalszy rozwój strategicznej sieci drogowej w regionie, łączącej M9 z M8 przez obwodnicę Kilkenny. Program zapewnia niezawodne, bezpieczne i wydajne połączenie między autostradą M9 i wschodem i południowym-wschodem kraju oraz M8 w Urlingford oraz północą i północnym-zachodem kraju.
  • Ułatwić promocję ruchu pieszego i rowerowego.
  • Popraw bezpieczeństwo i wygodę ruchu.

Poniżej wymieniono kluczowe elementy proponowanego programu:

a) Udostępnienie około 1.5 km drogi jednojezdniowej.

b) Budowa ronda na drodze R693 między szpitalem Aut Even i LS6600 Thornback Road.

c) Modernizacja ronda N77 Castlecomer Road w celu ułatwienia połączenia czwartego ramienia projektowanej drogi.

d) Zapewnienie chodnika o szerokości 1.8 m oraz ścieżki rowerowej terenowej o szerokości 1.75 m po stronie miejskiej projektowanej drogi.

e) Budowa trójprzęsłowej konstrukcji mostowej nad rzeką Nore o rozpiętości środkowej 45m i rozpiętości krawędziowej 22.5m, wspartej na obu końcach przyczółkami.

f) Przepis 16nr. przepusty wzdłuż terasy zalewowej rzeki Nore na zachód od Bleach Road, składające się z 13no. przepusty łukowe 10m szer. x 3.6m wys. i 3n. przepusty skrzynkowe 10m szer. x 4.5m wys.

g) Budowa przejścia podziemnego dla Bleach Road pod projektowaną drogą, przejście podziemne umożliwi ruch samochodów, pieszych i rowerzystów.

h) Przepis 4nr. przepusty skrzynkowe na wschód od Bleach Road, aby pomieścić przejścia dolne dla gospodarstw i umożliwić przepływ wody w przypadku powodzi.

i) różne komory i prace kanałowe, które mają być podjęte w różnych miejscach na terenie obiektu do użytku władz, dostawców mediów i usług oraz prywatnych usług komunalnych i tym podobnych;

j) różne krajobrazowe prace przyrodnicze i łagodzące;

k) różne prace melioracyjne i związane z nimi odpływy odwadniające;

l) różne systemy ogrodzeń i barier ochronnych dla pojazdów / pieszych;

m) różne prace sygnalizacyjne i oświetleniowe;

n) różne roboty ziemne;

o) różne prace związane z zakwaterowaniem, w tym dostęp do nieruchomości i gruntów; oraz

p) różne prace pomocnicze.

Rada zwróci się do An Bord Pleanála o zatwierdzenie proponowanego rozwoju dróg zgodnie z sekcją 51 ustawy o drogach z 1993 r. (zmienionej ustawami o planowaniu i rozwoju z lat 2000–2013).

Kopię Oświadczenia o oddziaływaniu na środowisko można bezpłatnie obejrzeć od: Piątek 13th Grudzień, 2013 do Poniedziałek, 24th Lutego, 2014 włącznie (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w następujących lokalizacjach;

  • Rada Hrabstwa Kilkenny, Urząd Hrabstwa, John Street, Kilkenny - od 9.00 do 1.00 i od 2.00 do 5.00 od poniedziałku do piątku.
  • Biblioteka Carnegie, John's Quay, Kilkenny City. – w godzinach od 10.00 do 1.00 i od 2.00 do 8.00 we wtorki i środy, od 10.00 do 1.00 i od 2.00 do 5.00 w czwartki i piątki oraz od 10.00 do 1.30 w soboty.

Kopię pełnego Oświadczenia o oddziaływaniu na środowisko można kupić za opłatą w wysokości 300 EUR w Biurze Rady Hrabstwa Kilkenny, County Buildings, John Street, Kilkenny. Egzemplarz nietechnicznego podsumowania Oświadczenia o oddziaływaniu na środowisko można nabyć za opłatą 10 euro. Pełne oświadczenie o oddziaływaniu na środowisko jest dostępne na płycie CD za opłatą 10 EUR i można je pobrać bezpłatnie pod adresem
http://www.kilkennycoco.ie/Northern-Ring-EIS

Każda osoba może w okresie od piątku 13th grudzień 2013 do poniedziałku, 24th luty 2014 r. włącznie, po uiszczeniu przepisowej opłaty w wysokości 50 euro, złóż pisemne zgłoszenie/obserwację do An Bord Pleanála, Sekcja Strategicznego Rozwoju Infrastruktury, 64 Marlborough Street, Dublin 1, w związku z

i. implikacje proponowanego rozwoju dla właściwego planowania i zrównoważonego rozwoju na danym obszarze, oraz

ii. prawdopodobny wpływ planowanej zabudowy drogi na środowisko,

Jeśli zostanie przeprowadzony.

W odniesieniu do proponowanej zabudowy drogi wymagane będzie obowiązkowe zamówienie zakupu, aw przypadku zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń może się odbyć rozprawa ustna.

Rada może przeprowadzić ustne przesłuchanie w związku z prawdopodobnymi skutkami propozycji. Dowody dotyczące prawdopodobnego wpływu na środowisko można przedstawić podczas rozprawy ustnej. Przed podjęciem decyzji w sprawie wniosku o zatwierdzenie rada musi rozpatrzyć oświadczenie o oddziaływaniu na środowisko, wszelkie złożone w nim pisemne oświadczenia, które nie zostały wycofane, a w przypadku przesłuchania ustnego sprawozdanie i wszelkie zalecenia inspektora przeprowadzającego przesłuchanie, w przypadku został podany w odniesieniu do prawdopodobnego wpływu wniosku na środowisko. Publiczne zawiadomienie o rozprawie ustnej zostanie podane w późniejszym terminie. Zarząd może, w drodze rozporządzenia, zatwierdzić proponowaną zabudowę drogową z modyfikacjami lub bez lub może odmówić zatwierdzenia takiej zabudowy.

Dalsze informacje można uzyskać w Dziale Projektowania Dróg, Dean Street, Kilkenny. Telefon 056-7794300

Johna Mulhollanda

Dyrektor Usług

Drogi, służby ratownicze i sprawy korporacyjne

Data, 11 rth Grudzień 2013.

NRRE Mapa ogłoszeń mała

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do