Raport Menedżerów 2008

RADA HRABSTWA KILKENNY

PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R

Do Cathaoirleach i każdego członka Rady Hrabstwa Kilkenny

Szanowny Radny,

W załączeniu do Państwa rozpatrzenia projekt budżetu Rady Hrabstwa Kilkenny na rok 2008.

Przegląd

Całkowite wydatki zawarte w projekcie budżetu na rok 2008 wynoszą 77.1 mln euro, co oznacza wzrost o 10.4 mln euro w stosunku do przyjętego budżetu na rok 2007. Projekt budżetu wymaga podwyższenia stawki o 5%, co zapewni dodatkowe finansowanie w wysokości 530,000 1 euro. Każdy 106,000% wzrost stawek odpowiada 2008 5 €. Powiadomienie o alokacji środków z Funduszu Samorządów Lokalnych na 1,071,000 r. nie zostało jeszcze otrzymane, w związku z czym w projekcie budżetu uwzględniono szacunkowy wzrost finansowania samorządów lokalnych o XNUMX% w wysokości XNUMX XNUMX XNUMX EUR.

Główne czynniki wpływające na budżet na 2008 rok to:

1. Zwiększenie dofinansowania z funduszu samorządowego o 5%.

2. Wzrost kosztów wynagrodzeń wynikający z ogólnokrajowego porozumienia płacowego „W stronę 2016”.

3. Wzrost kosztów energii, inflacja kosztów budownictwa na poziomie 3% oraz inflacja ogólna na poziomie 4.8%

4. Zwiększone koszty usług wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym przejęcie infrastruktury wodociągowej byłej Rady Gminy Kilkenny, obecnie zarządzanej przez Radę Hrabstwa Kilkenny

5. Konieczność wdrożenia polityki unijnej i krajowej w zakresie ustalania cen wody.

6. Konieczność utrzymania i doskonalenia usług mając na uwadze wzrost liczby osób

ludności i popytu na usługi, tj. drogi, wodę i ścieki, planowanie, rekreację i udogodnienia itp.

 

Szerokie strategie rozwoju

Każda strategia rozwoju Kilkenny musi uwzględniać trzy główne kierunki rozwoju (1) rozwój gospodarki wiejskiej oraz rolę i potrzeby głównych miast i wsi oraz otaczających je obszarów wiejskich (2) rozwój miasta Kilkenny i jego rolę jako centrum krajowych i regionalnych strategii rozwoju (3) rozwój South Kilkenny oraz rozwój Gateway wraz z władzami hrabstwa Waterford i miasta.

Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na te sektory i gałęzie gospodarki, które są kluczowe dla rozwoju Kilkenny, tj. rolnictwo i agrobiznes, turystyka, sztuka i kultura, rozwój handlu detalicznego, sektor usług, urbanistyka – urbanistyka i dobre planowanie, szkolnictwo trzeciego i czwartego poziomu, produkcja, usługi związane z portami, usługi finansowe i usługi rządowe.

Podstawą tych sektorów i obszarów jest oczywiście zapewnienie dobrej infrastruktury transportowej, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i kanalizacyjnej oraz obiektów, usług i inicjatyw dobrej jakości życia.

W nadchodzących latach Rada będzie starała się pomagać w rozwoju tych obszarów i sektorów, a priorytetem będzie ścisła współpraca z Urzędem Robót Publicznych przy wdrażaniu rządowego programu decentralizacji Urzędu ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa, Departamentu Środowiska, Dziedzictwa i Samorządu Lokalnego oraz Rady ds. Sztuki.

 

Podwyżki wydatków w projekcie budżetu na 2008 rok

Główne obszary zwiększenia finansowania w projekcie budżetu są następujące: -

 1. Mieszkalnictwo - Uwzględniono rezerwę na realizację programu dopłat do czynszu, utrzymania mieszkań oraz programów dotacji na adaptację mieszkań dla osób starszych i niepełnosprawnych. Łączna rezerwa w wysokości 10.6 mln euro – wzrost o 1.2 mln euro.
 2. Drogi - zwiększona rezerwa na utrzymanie sieci drogowej, rezerwa na koszty oświetlenia publicznego oraz rezerwa na poprawę promocji/edukacji bezpieczeństwa ruchu drogowego. Łączna rezerwa w wysokości 19.8 mln euro – wzrost o 2.9 mln euro.
 1. Usługi wodne – ten budżet odzwierciedla wyższe koszty uzdatniania, w tym energii i zwiększonej produkcji. Całkowita rezerwa w wysokości 12.2 mln euro – wzrost o 2.4 mln euro.
 2. Development Management - dalsze wsparcie usług planistycznych i inicjatyw społecznych. Łączna rezerwa w wysokości 6.8 mln euro – spadek o 0.1 mln euro. W tym budżecie planowana jest nowa inicjatywa związana z utworzeniem funduszu na placówkę szkolnictwa trzeciego/czwartego stopnia.
 3. Usługi środowiskowe – główne wydatki w tym obszarze dotyczą Składowiska Dunmore, ogólnych usług środowiskowych i Straży Pożarnej. Przewidziano również zwiększenie funduszy na kontrolę zaśmiecania/sprzątanie ulic. Budżety Straży Pożarnej obejmują rezerwy na realizację programu zmian w Straży Pożarnej oraz Ramowego Zarządzania Kryzysowego. Dodatkowe fundusze są przeznaczone na cmentarze. Całkowita rezerwa w wysokości 11.6 mln euro – wzrost o 1.05 mln euro.
 4. Rekreacja i udogodnienia — Zwiększono dostępność terenów rekreacyjnych na świeżym powietrzu, w tym placów zabaw i otwartej przestrzeni. Uwzględniono również zwiększone rezerwy na program artystyczny, aw 2008 r. propozycje dotyczące galerii, obiektów kulturalnych i artystycznych będą dalej rozwijane.

Całkowita rezerwa w wysokości 4.9 mln euro – wzrost o 0.6 mln euro.

 1. Rolnictwo, edukacja oraz zdrowie i opieka społeczna – podwyżki dotyczą emerytur VEC i stypendiów dla szkolnictwa wyższego. Całkowita rezerwa w wysokości 7.1 mln euro – wzrost o 2.2 mln euro.
 2. Różne usługi - obejmują zakłady komunalne i sklepy bitumiczne, wybory lokalne, wydatki koronera, podatki samochodowe i wydatki członków. Całkowita rezerwa w wysokości 4.0 mln EUR – wzrost o 0.1 mln EUR.
 3. Zarządzanie centralne — obejmuje koszty ogólne biura, sprawy korporacyjne, budynki korporacyjne, funkcje finansowe, zasoby ludzkie, usługi IT, drukarnię i pocztę oraz emerytury i ryczałty. Łączna rezerwa w wysokości 11.1 mln EUR – wzrost (w podziale na działy usług AH powyżej) o 0.6 mln EUR.

Bardziej szczegółowa i wszechstronna analiza każdego działu usług znajduje się w dalszej części tego raportu.

 

 

Program kapitałowy

 

W lipcu 2007 r. członkowie Rady Hrabstwa Kilkenny przyjęli bardzo ambitny wieloletni program kapitałowy. W ramach tego wieloletniego programu kapitałowego przewiduje się, że Rada wyda w latach 1.7-2007 2012 miliarda euro na zapewnienie nowych środków trwałych oraz modernizację lub rozbudowę istniejących zasobów, co jest niezbędne do zaspokojenia zapotrzebowania rozwijającego się hrabstwa. Planowane nakłady inwestycyjne będą finansowane głównie z dotacji rządowych, wkładów rozwojowych, pożyczek i sprzedaży aktywów.

Rada ma nadzieję na uzyskanie dotacji rządowych w wysokości 1.5 miliarda euro, które pomogą sfinansować program kapitałowy, i będzie musiała zebrać lokalnie około 280 milionów euro, czy to ze składek na rozwój, sprzedaży aktywów, czy też rocznego budżetu dochodów i wydatków.

Program zapewnia niezbędną infrastrukturę, taką jak drogi, woda i usługi środowiskowe, aby zaspokoić potrzeby rozwijającego się i kwitnącego hrabstwa. Program kapitałowy przewiduje znaczne wydatki, aby umożliwić hrabstwu wzrost i rozwój własnego rodzimego przemysłu, a także przyciągnięcie nowego przemysłu.

Projekt Budżetu na 2008 r. przewiduje koszty operacyjne zrealizowanych programów kapitałowych. Takie koszty obejmują energię, ubezpieczenie i konserwację itp.

 

Nagrody płacowe sektora publicznego

Całkowite szacunkowe koszty wynagrodzeń i wynagrodzeń (w tym emerytur) dla Rady Hrabstwa Kilkenny w 2008 r. wyniosły 26.8 mln EUR. Roczne koszty personelu/emerytur stanowią 35% projektu budżetu na 2008 r. Biorąc pod uwagę pracochłonny charakter działań władz lokalnych, uważa się, że jest to rozsądny poziom świadczenia.

Program modernizacji i zmian, który stanowi część wynagrodzeń w sektorze publicznym, wymaga wprowadzenia zmian i ulepszeń w procesach pracy, elastyczności godzin pracy, wykorzystaniu nowych technologii itp. Program zmian będzie nadal w pełni wdrażany w Radzie Hrabstwa Kilkenny i weryfikowany niezależnie przez

Krajowa Grupa ds. Weryfikacji Wydajności. Kluczowe inicjatywy w zakresie obsługi klienta wprowadzone w 2007 roku obejmują:

 • Kliniki planowania grupowego
 • Rozszerzone godziny otwarcia podatku samochodowego
 • Kampania porad dotyczących oszczędzania wody
 • Usługa wzywania i reagowania w nagłych wypadkach
 • Elastyczne warunki pracy, aby wieczorami zapewnić planowanie, środowisko i usługi biblioteczne.
 • Rozszerzone usługi środowiskowe
 • Przegląd serwisu i e-usług.

Proponuje się w 2008 r. przedstawić Radzie plany realizacji istniejących propozycji poprawy zaplecza obsługi interesantów w budynkach powiatu.

 

Inflacja

 

W ciągu ostatnich dwóch lat nastąpił bardzo znaczny wzrost cen towarów i usług niezbędnych dla programów prac Rady. Najnowsza publikacja Głównego Urzędu Statystycznego podaje roczną stopę inflacji (CPI) na poziomie 4.8% za okres do października 2007 roku. Ceny hurtowe materiałów budowlanych i budowlanych wzrosły o 3% w ciągu roku od października 2006 roku.

Źródła finansowania

Poniższy wykres przedstawia główne źródła finansowania w 2008 roku

Budżet.

Ceny komercyjne

Ceny komercyjne

W projekcie budżetu na 5 rok przewidziano podwyżkę stawek o 2008%.

 

Wkład ze stawek komercyjnych wynosi 15% dochodów budżetu na 2008 rok.

Zwiększenia funduszu samorządowego oraz środki pozyskiwane bezpośrednio przez Radę na realizację usług stały się w ostatnich latach większymi składnikami rocznego budżetu.

 

Inne opłaty

Chociaż budżet na 2008 r. przewiduje utrzymanie wysokiego poziomu usług we wszystkich działach usług, dołożono wszelkich starań, aby opłaty pobierane od ludności były jak najniższe. Proponuje się, aby w 2008 r. obowiązywały następujące opłaty.

 • Opłaty za bramę składowiska zostaną utrzymane na poziomie 130 euro za tonę plus opłata rządowa – łącznie 145 euro.
 • Rada będzie kontynuować etapowe wdrażanie polityki cen wody. Opłaty komercyjne za wodę nieużytkową wzrosną o ok M³ z 0.88 € na 0.91 €. W przypadkach innych niż domowe, w których korzysta się z usług komunalnych w zakresie odprowadzania ścieków, opłata wzrośnie z 0.91 EUR do 1.62 EUR za M³. Zgodnie z krajową polityką opłat za wodę i wymaganiami UE opłata wzrośnie do pełnego kosztu, odpowiednio 0.96 € i 1.91 € za wodę i ścieki, w 2009 r. W 2008 r. rozszerzenie polityki opłat za wodę zapewni dodatkowe 642,000 XNUMX € dochodu.

Komitety ds. Polityki Strategicznej

Pięć komitetów Rady ds. Polityki Strategicznej ds. Planowania i Rozwoju, Mieszkalnictwa i Polityki Społecznej, Polityki Środowiskowej, Straży Pożarnej i Polityki Awaryjnej, Infrastruktury, Transportu i Wody, Turystyki i Edukacji Dziedzictwa Kulturowego Sztuki zajęło się głównymi kwestiami strategicznymi stojącymi przed hrabstwem pod przewodnictwem Cllrs Pat Millea, Tommy Brennan, John Brennan, Paul Cuddihy i Ann Phelan. SPC są ważną częścią procesu opracowywania polityki Rady i zajmowały się bardzo istotnym zakresem kwestii politycznych w 2007 r.

Komisje rejonowe

Pięć regionalnych komitetów Rady w Ballyragget, Callan, Kilkenny, Piltown i Thomastown, pod przewodnictwem Cllrs Mary H Cavanagh, Toma Mahera, Johna Coonana, Dicka Dowlinga i Michaela O'Briena, spotykało się co kwartał lub częściej, jeśli poszczególne komitety uznają to za konieczne, aby zajmować się kwestiami związanymi ze świadczeniem usług na danym obszarze. Komitety terenowe zajęły się w 2007 r. szeregiem kwestii związanych z drogami, zarządzaniem ruchem, odnową wsi, społecznością, poprawą środowiska i usługami w swoich miejscowościach.

Dział usług

Załączone strony opisują i przedstawiają główne kwestie związane z wydatkami i dochodami pojawiające się w każdym z działów usług. Projekt budżetu przygotowany przez Zespół Zarządzający został przeanalizowany i rozpatrzony przez Grupę ds. Polityki Korporacyjnej.

 

Wnioski

Pragnę podziękować wszystkim członkom Rady i Cllr Cathaoirleach. Tom Maher i jego poprzednik Cllr. Billy'emu Irelandowi za nieustanną pracę na rzecz rozwoju hrabstwa, członkom Grupy ds. Polityki Korporacyjnej i przewodniczącym SPC, Przewodniczącemu Cllr. Tom Maher i Cllr. Anne Phelan, radna. Pat Millea, radny. Paul Cuddihy i radny John Brennan oraz przewodniczący komitetów regionalnych, radni. MH Cavanagh, John Coonan, Tom Maher, Michael O'Brien i Dick Dowling.

 

Pragnę również podziękować dyrektorom ds. usług, Johnowi McCormackowi, Tony'emu Walshowi, Philipowi O'Neillowi, Johnowi Mulhollandowi i Johnowi Dempseyowi, dyrektorowi finansowemu, oraz całemu personelowi za współpracę i pomoc w 2007 roku.

_______________________

J. Crocketta,

Kierownik Powiatu.

Świadczenie usług na poziomie lokalnym

 

W 2007 roku wykonano ogromną pracę na szczeblu Komitetu Lokalnego, a członkowie 5 okręgów wyborczych spotykali się regularnie, aby skupić się na kwestiach właściwych i istotnych dla ich obszaru lokalnego. Oprócz swojej roli w alokacji środków finansowych i ustalaniu priorytetów prac w swoich okręgach wyborczych, komitety okręgowe pełnią nieocenioną funkcję poprzez regularną interakcję z delegacjami otrzymywanymi od lokalnych grup społecznych. Sprawozdania przewodniczących okręgów są przedstawiane na następnym posiedzeniu Rady Powiatu i informują całą Radę o bieżących sprawach w obszarach. Wśród zagadnień omawianych na poziomie obszaru w 2007 r. były:

 • Policja społeczności
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Program uspokojenia ruchu 2007
 • Program robót drogowych 2007
 • Alokacja lokalnej części finansowania w ramach programu pomocy rozwojowej
 • Oświetlenie publiczne
 • Rejestr wyborców
 • Miejscowe plany przestrzenne
 • Programy zaangażowania społeczności

 

Skład komitetu okręgowego przedstawia się następująco:

 

Okręg wyborczy Kilkenny: (5 spotkań)
Radny Pat Fitzpatrick
Cllr John Coonan (przewodniczący obszaru)
Radna Marie Fitzpatrick
Crr Martin Brett
Radny Michael Lanigan
Radny Paweł Cuddihy
Radny Malcolm Noonan
Okręg wyborczy Ballyragget: (4 spotkań)
Radny MH Cavanagh (Przewodniczący Okręgu)
Radny Patrick Millea
Radny Maurice Shortall
Radny John Brennan
Cllr Katarzyna Connery

Obszar wyborczy Thomastown: (6 spotkań)
Radny Dixie Doyle
Cllr Pat O'Neill
Radny Tom Brennan
Radna Ann Phelan
radny Michael O'Brien (przewodniczący okręgu)
Obszar wyborczy Piltown: (7 spotkań)
Radny Pat Walsh
Cllr Dick Dowling (przewodniczący okręgu)
Radna Cora Long
Radna Katarzyna Phelan
Radny Tomas Breathnach
Radny Pat Dunphy
Obszar wyborczy Callana: (4 spotkań)
radny Tom Maher (przewodniczący okręgu)
Radny William Irlandia
Radny Matt Doran

Członkostwo w Komitecie SPC

SPC 1 — Planowanie perspektywiczne i polityka rozwoju

SEKTORIMIĘ
CZŁONKOWIE WYBRANI (7)radny Pat Millea, Przewodniczący Radny. Tom MaherCllr. Pat DunphyCllr. Dick Dowling Radny. Dixie Doyle Radny. Malcolm NoonanCllr. Tomasza Breathnacha
CZŁONEK RADY GMINY (1)radny Betty Manning
ROZWÓJ/BUDOWADenisa Guilfoyle’a
ŚRODOWISKO / OCHRONA / KULTURA (1)Eileen Somer Ronan
ROLNICTWO / ROLNICTWOKevina Connolly'ego
SPOŁECZNOŚĆ / WOLONTARIUSZ / POTRAFIONY (1)Johna Burke'a,
BIZNES / KOMERCYJNYMichael Nolan
RAZEM (13)

SPC 2 — Infrastruktura, transport, usługi wodne i inne

 

SEKTORIMIĘ
CZŁONKOWIE WYBRANI (5)radny Paweł Cuddy (Przewodniczący) radny Pat O'Neill Cllr. Pat Walsh Cllr. Cora Long Cllr. Maurice'a Shortalla
ROLNICTWOROLNICTWO (1)Jana Bambricka
SPOŁECZNOŚĆ / WOLONTARIUSZ / POTRAFIONY (1)Eamonna Walsha
BIZNESOWYCH HANDLOWYCH (1)Deirdre Gough
ZWIĄZEK ZAWODOWY (1)Phila Funchiona
RAZEM (9)

 

SPC 3 – POLITYKA ŚRODOWISKA OBEJMUJĄCA SŁUŻBY POŻARNE I PLANOWANIE AWARYJNE

SEKTORIMIĘ
CZŁONKOWIE WYBRANI (6)radny Johna Brennana (przewodniczący) radny Pat FitzpatrickCllr. Katarzyna Phelan Cllr. Matt DoranCllr. Malcolm NoonanCllr. Maurice'a Shortalla
ŚRODOWISKO / OCHRONA / KULTURA (1)Eileen Flynn
ROLNICTWO / ROLNICTWO (1)Michał Ryż,
SPOŁECZNOŚĆ / WOLONTARIUSZ / POTRAFIONY (1)Seana Fitzpatricka
BIZNES / KOMERCYJNY (1)Trish Finegan
RAZEM (10)

SPC 4 – Polityka mieszkaniowa

SEKTORIMIĘ
CZŁONKOWIE WYBRANI (7)radny Toma Brennana (przewodniczący) radny Catherine ConneryCllr. Pat O'Neill, radny. W. Ireland, Cllr. Martin Brett, radny. Cora Long.Cllr. Maria Fitzpatrick.
DEWELOPER / BUDOWNICTWO (1)Iwan Shannon
ROLNICTWO / ROLNICTWO (1)Billa Madigana.
SPOŁECZNOŚĆ / WOLONTARIUSZ / POTRAFIONY (1)Johna Burke'a
ZWIĄZEK ZAWODOWY (1)Iwona Moriarty
RAZEM (11)

SPC 5 – Polityka społeczna i społeczna, sztuka, kultura, dziedzictwo, turystyka, edukacja

SEKTORIMIĘ
CZŁONKOWIE WYBRANI (5)radny Anna Phelan ( Przewodniczący). radny MH Cavanagh, Cllr. Michael Lanigan Radny. Michael O'Brien, radny. Johna Coonana
CZŁONEK KORPORACYJNY (1)radny Joe Reidy,
ŚRODOWISKO / OCHRONA / KULTURA (1)Emmę Devine
SPOŁECZNOŚĆ / WOLONTARIUSZ / POTRAFIONY (1)Bredę MacDonald
BIZNES / KOMERCYJNY (1)Jackie Kennedy
RAZEM (9)

Mieszkalnictwo i budownictwo — dział usług A

 

 

Komitet Polityki Strategicznej

Komitet ds. Mieszkalnictwa i Strategicznej Polityki Społecznej spotkał się w 2007 r. czterokrotnie pod przewodnictwem radnego. Tommy'ego Brennana. Głównymi omawianymi zagadnieniami były V Strategia Mieszkaniowa, Polityka Zarządzania Nieruchomościami, Program Stypendiów dla Osób Niepełnosprawnych, Program Mieszkań na Wynajem, Projekt Konia Podróżnika oraz Współpraca Międzyagencyjna – Usługi dla Podróżnych.

 

Dostarczanie domów, polityka wspierania społeczności

W lutym 2007 r. opublikowano nową deklarację polityczną dotyczącą mieszkalnictwa. Nakreśla ona wizję przekształcenia irlandzkiego sektora mieszkaniowego w nadchodzących latach. Określa ona szereg działań mających na celu:

Budowanie zrównoważonych społeczności;

Odpowiadanie na potrzeby mieszkaniowe w sposób poprawiający wybór i dostosowujący wsparcie z uwzględnieniem pozycji gospodarstw domowych w cyklu życia;

Osiągnięcie skutecznej realizacji programów mieszkaniowych.

Dokument wyraża wizję, która kładzie nacisk na rozwój społeczności, a nie tylko cegły i zaprawę murarską. Celem jest posiadanie wysokiej jakości środowiska naturalnego i zabudowanego, dynamicznej i innowacyjnej gospodarki, dobrego transportu, wspierających społeczności i usług wolontariackich oraz przyjaznych dla środowiska. Dalej stwierdza się, że zapewnienie mieszkań powinno

 • Zaspokajają różnorodne potrzeby obecnych i przyszłych mieszkańców, są wrażliwi na otoczenie i przyczyniają się do wysokiej jakości życia.
 • Bądź bezpieczny i integracyjny, dobrze zaplanowany, zbudowany i zarządzany oraz oferuj równe szanse i dobre usługi dla wszystkich.

Odwołuje się do przepisu NPR:

12 miliardów euro na zapewnienie opcji mieszkań socjalnych dla nowych gospodarstw domowych poszukujących mieszkań socjalnych.

4 miliardy euro na środki w zakresie przystępnych cenowo mieszkań i

2 miliardy euro na odnowę dzielnic

Bezpośrednie wyzwania, jakie się z tym wiążą, to:

 • Trafne rozpoznanie potrzeb.
 • Rozszerzanie zakresu opcji.
 • Bardziej wydajne i efektywne wykorzystanie zwiększonych zasobów.
 • Przegląd mechanizmów wsparcia w zakresie informowania i pomocy.
 • Zaspokajanie potrzeb rosnącej różnorodności etnicznej.

Ocena potrzeb mieszkaniowych

Trzyletnia ocena potrzeb mieszkaniowych będzie miała miejsce na początku 2008 roku. Ta ocena daje najdokładniejszy obraz rzeczywistych potrzeb mieszkaniowych w całym hrabstwie i na poziomie krajowym. Obejmie to całkowitą ponowną ocenę całej listy mieszkań z analizą różnych kategorii. Ocena wymaga również powiadomienia członków i ostrzeżenia opinii publicznej, że osoby potrzebujące mieszkania powinny ubiegać się o usługę mieszkaniową, której potrzebują.

Zapewnienie mieszkalnictwa socjalnego

W ubiegłym roku produkcja mieszkań socjalnych w powiecie osiągnęła rekordowe poziomy. W sumie 137 lokali zostało dostarczonych w ramach naszego własnego programu budowy oraz poprzez zapewnienie lokali z Części V. To w połączeniu z 52 wolnymi miejscami umożliwiło Radzie Hrabstwa Kilkenny przyjęcie łącznie 186 gospodarstw domowych.

Wydatki na zabezpieczenie mieszkań socjalnych wyniosły w 26 r. 2007 mln EUR. Budowa/dostarczanie domów będzie finansowane przez Ministerstwo od 1 stycznia 1 r. w oparciu o trzyletni program kroczący. Każda władza lokalna zostanie powiadomiona o finansowaniu na okres trzech lat.

Planowany program utrzymania osiedli mieszkaniowych jest już zakończony. W 2008 r. zostanie ukończonych kilka pojedynczych domów. W 31 r. Rada zapewniła centralne ogrzewanie 2007 domom. W 2008 r. rozpocznie się główna modernizacja naszych wiejskich domów. Około 180 domów wymaga ulepszenia. Prace obejmą centralne ogrzewanie, nowe drzwi/okna, ogrodzenia/bramy/podjazdy oraz ulepszenia systemów uzdatniania wody. Prace te potrwają kilka lat.

Rozwój społeczny

O udziale mieszkańców i najemców w rozwoju społeczności świadczy dramatyczny wzrost liczby komitetów społeczności, które aktywnie współpracują z władzami lokalnymi Kilkenny, co zapewnia solidne podstawy, na których można oprzeć przyszłą współpracę. Liczba ta wynosi obecnie 48 z początkowych 7 w styczniu 2006 roku.

Inicjatywy rozwoju społeczności z zeszłego roku obejmują rozpoczęcie konkursu władz lokalnych w zakresie uporządkowanych osiedli, drugą doroczną konferencję zarządzania nieruchomościami, ukończenie szkolenia finansowanego w ramach programu Housing Management Initiatives Scheme 2006 dla członków komitetów społeczności w Kilkenny City oraz opracowanie kursu dyplomowego FETAC na poziomie 5 w zakresie rozwoju społeczności i zarządzania nieruchomościami, który rozpocznie się przed końcem 2007 r. i będzie oferował akredytowane szkolenia, a także kwalifikacje zawodowe dla dobrowolnych członków komitetów społeczności.

Zatwierdzone finansowanie w ramach funduszu Sustainable Communities Grant umożliwi również rekrutację pracownika ds. rozwoju, który będzie pomagał i wspierał mieszkańców St. Catherine's Halting w renowacji terenu Halting i zapewnieniu mieszkań tym mieszkańcom.

Program zakwaterowania na wynajem (RAS)

Rada Hrabstwa Kilkenny posiada obecnie łącznie 249 jednostek zabezpieczonych w ramach RAS. W 2006 r. Rada zabezpieczyła 3 lokale od prywatnych właścicieli, aw 52 r. liczba ta wzrosła do 2007. Jednak czynsze zabezpieczane w sektorze prywatnym znacznie wzrosły w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, a wzrostom tym nie można dorównać w ramach programu RAS.

Tanie mieszkania

Rada posiada 42 niedrogie lokale dostępne do sprzedaży w 2007 r. w hrabstwie i jest bardzo aktywna w promowaniu tego programu. Jednak pomimo szerokiego rozgłosu, zainteresowanie tanimi mieszkaniami było powolne.

Mieszkania dobrowolne

Rada Hrabstwa Kilkenny nadal jest bardzo proaktywna w obszarze Dobrowolnego Mieszkalnictwa. Obecnie w hrabstwie jest 655 lokali zapewnianych przez Dobrowolne Stowarzyszenia Mieszkaniowe. W 34 roku wynajęto 2007 nowe lokale, a kolejnych 36 jest w trakcie budowy.

Programy dotacji na adaptację mieszkaniową dla osób starszych i osób niepełnosprawnych

Po dokonaniu przeglądu programów dla osób niepełnosprawnych, niezbędnych napraw i specjalnej pomocy mieszkaniowej dla osób starszych, z dniem 1 listopada 2007 r. wprowadzono nowe ramy pomocy na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób starszych i osób niepełnosprawnych.

Zmienione ramy pomocy w postaci dotacji są następujące:

program stypendiów mieszkaniowych dla osób niepełnosprawnych, który pomoże w zapewnieniu/przystosowaniu zakwaterowania do potrzeb osób niepełnosprawnych;

a Program stypendiów mieszkaniowych na rzecz mobilności, który pomoże w dostosowaniu w celu rozwiązania problemów związanych z mobilnością, głównie związanych ze starzeniem się;

program pomocy mieszkaniowej dla osób starszych, który zapewni ukierunkowane wsparcie na poprawę warunków w istniejących mieszkaniach osób starszych;

Współpraca międzyagencyjna w świadczeniu usług i wsparcia społeczności podróżników

Pod koniec 2006 r. rady ds. rozwoju hrabstwa i miasta zostały poproszone o zainicjowanie procesu opracowywania planów strategicznych w celu wdrożenia skoordynowanego międzyagencyjnego podejścia do świadczenia usług i wsparcia społeczności podróżników. Mają też za zadanie nadzorować realizację planu. Prośba pochodzi od „Grupy wysokiego szczebla” urzędników zainicjowanej przez Taoiseach.

 

Kilkenny CDB założyło swój Międzyagencyjny Komitet Podróżnych w lipcu 2006. Grupa ta opracowała Lokalny Plan Działania dla Podróżujących w Kilkenny, który został również przedłożony Departamentowi Sprawiedliwości, Równości i Reformy Prawa. Grupa pracowała nad wdrożeniem i nadała priorytet projektowi Traveller Horse oraz długoterminowemu zrównoważonemu finansowaniu dla Community Development Worker z Kilkenny Community Traveller Movement.

Transport drogowy i bezpieczeństwo — dział usług B

Komitet Polityki Strategicznej

Komitet ds. Infrastruktury, Transportu i Strategicznej Polityki Wodnej spotkał się w 2007 r. czterokrotnie pod przewodnictwem radnego. Paweł Cuddy. Głównymi omawianymi sprawami były: stan dróg krajowych i gminnych, przegląd ograniczeń prędkości, program inwestycji wodociągowych, program bezpieczeństwa szkół, plan bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacja ruchu oraz przegląd wytycznych transportowych w projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Powiatu.

2007 Nawierzchnia drogowa/ponowna nawierzchnia

W 2007 roku wykonano następujące ulepszenia i wymianę nawierzchni dróg:

Nienarodowa suma krajowa

km km km km

Opatrunek powierzchniowy 149 6 155

Wynurzanie 74 6 80

_ 223 12 235_

Program robót drogowych 2007

Nakłady na wszystkie prace związane z modernizacją krajowych dróg podstawowych i krajowych drugorzędnych są ujmowane w rachunku kapitałowym iw Programie Robót Drogowych. Szczegółów nie podano w tym projekcie budżetu.

Oczekuje się, że program renowacji dróg niekrajowych będzie kontynuowany w 2008 r., ale wpływy z dotacji z Departamentu mogą być nieco mniejsze niż otrzymane w 2007 r.

Budżet na 2008 r. proponuje utrzymanie lokalnego finansowania dróg niekrajowych na poziomie 2007 2,815,000 1,012,000 EUR z 56 r., co stanowi wzrost o 2002 1,803,000 XNUMX EUR (XNUMX%) w stosunku do budżetu na XNUMX r., który wynosił XNUMX XNUMX XNUMX EUR.

Finansowanie dróg lokalnych przez Rady wzrosło do 8,115,000 7,087,000 690 euro, co stanowi wzrost o 1994 1,028,000 15,098,000 euro (12,892,000%) w stosunku do równowartości 584 1994 2,206,000 euro z 8,115,000 r. W tym samym okresie finansowanie uzupełniające z Departamentu Środowiska, Dziedzictwa i Samorządu Lokalnego wzrosło do 5,300,000 XNUMX XNUMX EUR, co stanowi wzrost o XNUMX XNUMX XNUMX EUR (XNUMX%) w porównaniu z kwotą XNUMX XNUMX XNUMX EUR z XNUMX r. Lokalne fundusze w wysokości XNUMX XNUMX XNUMX euro obejmują XNUMX XNUMX XNUMX euro na wydatki związane z opłatami za rozwój dróg lokalnych.

Drogowe projekty kapitałowe i ulepszenia

M8/N8 Cullahill/Cashel

Prace budowlane na 40-kilometrowym odcinku autostrady/drogi rozpoczęto w listopadzie 2006 r., po podpisaniu umowy w październiku 2006 r. Postęp we wszystkich aspektach tego projektu jest jak dotąd bardzo zadowalający. Wykonawcą etapu budowy jest firma Roadbridge/Sisk. Szacunkowy termin realizacji programu to III kwartał 3 roku.

M9/N9 Kilcullen / Waterford (Waterford/Knocktopher)

Prace budowlane na 23-kilometrowym odcinku wysokiej jakości dwujezdniowej drogi rozpoczęto w styczniu tego roku, po podpisaniu umowy w listopadzie 2006. Wykonawcą projektu jest firma Ascon Sp. z oo i prace postępują zadowalająco. Szacowana data zakończenia projektu to IV kw. 4 r. Raport oddziaływania na środowisko, część 2009 raportu i obowiązkowe zamówienie na R8 przez Knocktopher (łącze przejściowe) zostały zatwierdzone w ciągu tego roku.

M9/ N9 Kilcullen / Waterford (Carlow/Knocktopher)

Ten etap projektu MIU z Kilcullen do Waterford, w odniesieniu do którego umowa zostanie podpisana w grudniu, zostanie rozpoczęty na początku 2008 r. Ten etap projektu o długości 46 km, po ukończeniu w 2010 r., dokończy całą 110-kilometrową drogę dwujezdniową/autostradę między Waterford City a Kilcullen. Obecnie trwają prace związane z oczyszczaniem terenu i stosownymi ustaleniami z właścicielami gruntów.

Obejście N24 Mooncoin

Trwają prace nad sfinalizowaniem Oświadczenia o oddziaływaniu na środowisko oraz dokumentacji CPO dla 11 km drogi dwujezdniowej na N 24.

Planuje się, że raport z wyboru trasy oraz powyższa dokumentacja trafią do etapu konsultacji społecznych po zatwierdzeniu przez KOR. Jak dotąd nic nie wskazuje na istnienie wieloletniego programu finansowania dla tego programu.

Obwodnica N25 New Ross

Raport z wyboru trasy, oświadczenie o oddziaływaniu na środowisko i obowiązkowe zamówienie na nową drogę dwujezdniową i nową przeprawę przez rzekę poniżej New Ross zostały opublikowane w październiku tego roku. Członkowie zauważą, że około 1.5 km proponowanej obwodnicy znajduje się w hrabstwie Kilkenny, a rada okręgu Wexford jest organem wiodącym projektu. Badane są również alternatywy projektowe dla przyszłych ulepszeń tras i ruchu między Waterford Environs i na południe od New Ross.

Przedłużenie obwodnicy N77 Kilkenny

Budowa 4-kilometrowego przedłużenia obwodnicy Kilkenny rozpoczęła się w czerwcu 2005 roku i ma zostać zakończona i oddana do użytku pod koniec 2007 roku.

N76 Tennypark do Brownstown

Rada Hrabstwa Kilkenny na swoim comiesięcznym posiedzeniu w kwietniu zatwierdziła część 8 planowania w odniesieniu do programu. Przy długości nieco ponad 3.5 km cały projekt szacuje się na 12.5 miliona euro. Dokumentacja CPO zostanie teraz przygotowana z myślą o skorzystaniu z funduszy z krajowego organu regulacyjnego, jeśli będą one dostępne w 2008 lub 2009 roku.

 

N77 Ballynaslee

Rada Hrabstwa Kilkenny na swoim comiesięcznym posiedzeniu w kwietniu zatwierdziła część 8 planowania w odniesieniu do programu. Cały projekt o długości nieco ponad 2 km szacowany jest na 7 milionów euro. Dokumentacja CPO zostanie teraz przygotowana w celu skorzystania z funduszy z krajowego organu regulacyjnego, jeśli będą one dostępne w 2008 lub 2009 r.

 

Droga ulgi R705 Graiguenamanagh

Prace nad programem pomocy drogowej postępują bardzo zadowalająco, a przewidywany termin marzec 2008 r. zostanie dotrzymany.

 

Droga wewnętrzna Kilkenny

Oczekuje się, że pod koniec 2007 r. sporządzona zostanie deklaracja oddziaływania na środowisko i dokumentacja ustawowa. Projekt ten rozpoczyna się na Castlecomer Road, a kończy w zachodnich okolicach i na Freshford Road. Obejmuje również nową przeprawę przez rzekę na Vicar Street.

 

Zachodnie okolice Kilkenny

Dokumentacja CPO w związku z niezbędnym nabyciem gruntów została opublikowana w grudniu 2006 r. CPO zostało potwierdzone w ciągu roku i obecnie przygotowywane są dokumenty przetargowe na fazę budowy.

 

Droga pomocy w Thomastown

Konsultanci zaangażowani przez Radę Hrabstwa Kilkenny badają obecnie szereg opcji trasy, aby przenieść ruch z New Ross Road na Bennettsbridge Road przez wschodnie okolice miasta. Odbyły się konsultacje społeczne, a część 8 raportu jest obecnie rozpatrywana.

Old Golf Links Road/Lovers Lane

W 8 r. przeprowadzono proces konsultacji społecznych w części 2001. Ze względu na upływ czasu wymagany jest teraz nowy etap konsultacji społecznych. Obecnie trwają prace nad szczegółowym projektem programu i dokumentacją przetargową. Rozpoczęcie budowy planowane jest na drugą połowę 2008 roku.

 

Ballybought Street, Kilkenny

Wyłoniono wykonawców prac remontowych na ulicy Ballybought. Program ten jest wspólnie finansowany przez Radę Hrabstwa Kilkenny i Radę Gminy Kilkenny. Wkrótce prace zostaną zakończone.

Newpark Drive, Kilkenny

Rada Hrabstwa Kilkenny na swoim kwietniowym posiedzeniu zatwierdziła plan części 8 programu. Trwają negocjacje z właścicielami nieruchomości dotyczące kwestii odszkodowań i zakwaterowania. Rozpoczęcie prac planowane jest w 2008 roku.

 

Ulepszenie drogi w Kells

Program ten obejmuje ulepszenie odcinka drogi między rondem Kells Road a osiedlem mieszkaniowym Mayfield. Opcje projektowe są obecnie oceniane, a wstępne szczegóły planu zostaną wkrótce udostępnione do konsultacji społecznych.

 

Obwodnica N10 Kilkenny 2 plus 2

Obwodnica Kilkenny między rondem Callan Road a rondem Carlow Road wkrótce osiągnie zdolność projektową. Planowanie planu jest w toku, które zbada zapewnienie drogi dwujezdniowej (2 plus 2) na całym obszarze istniejącej drogi. Proponuje się, aby w najbliższym czasie przystąpić do konsultacji społecznych.

 

Zarządzanie ruchem Callana

Po przyznaniu kontraktu w listopadzie, prace rozpoczną się na początku 2008 roku.

 

Uspokojenie ruchu w Stoneyford i ulepszenia wioski

Rada zatwierdziła część 8 planowania we wrześniu 2007 r. Niedawno rozpoczęto prace nad ulepszeniem chodnika.

 

Knocktopher Ballyhale Uspokajający ruch

Rada Hrabstwa Kilkenny na swoim marcowym posiedzeniu zatwierdziła część 8 planowania w odniesieniu do tego programu. Chociaż rezerwy zostały zapewnione z budżetów lokalnych na

ograniczone ulepszenia w bieżącym roku, Rada zwróci się do Zarządu Dróg Krajowych o dodatkowe fundusze na realizację całego programu w 2008 roku.

Oświetlenie publiczne

Rada Hrabstwa Kilkenny utrzymuje około 6,800 świateł. Rada wzięła na siebie odpowiedzialność za ponad 100 nowych świateł w 2007 roku. Na tę liczbę składają się nowe światła zainstalowane w ramach uzgodnionego programu oświetlenia publicznego oraz światła przejęte na niedawno ukończonych osiedlach mieszkaniowych.

Rada hrabstwa Kilkenny obsługuje i konserwuje swoje oświetlenie publiczne na podstawie formalnej umowy na konserwację z działem oświetlenia publicznego ESB. Budżet przewiduje wzrost kosztów z 839,000 890,000 EUR do 2008 XNUMX EUR w XNUMX r. Zakończenie uzgodnionego programu oświetlenia publicznego nadal trwa, a niektóre obszary są bardziej zaawansowane niż inne.

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bezpieczeństwo drogowe jest niezwykle ważną funkcją Rady Hrabstwa Kilkenny. W tym celu kontynuacja środków budżetowych na zwiększanie świadomości bezpieczeństwa ruchu drogowego, system strażników szkolnych oraz wspieranie kampanii na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego ukierunkowanych na społeczność będzie dla członków kluczową kwestią.

W nowej inicjatywie transgranicznej z Radą Hrabstwa Carlow przewidziano rezerwę w wysokości 30,000 XNUMX EUR na zatrudnienie pełnoetatowego funkcjonariusza ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Bezpieczeństwo przechodniów

Kwestia bezpieczeństwa pieszych w szkołach została zbadana na początku 2007 roku. Kompleksowa polityka i program zapewnienia środków bezpieczeństwa, takich jak przejścia, uspokojenie ruchu i oznakowanie, zostały uzgodnione przez Radę i będą wdrażane przez okres trzech lat w oparciu o uzgodnioną listę priorytetów.

Zmienione ograniczenia prędkości

W budżecie na 2008 r. uwzględniono rezerwę umożliwiającą wzniesienie nowych znaków ograniczenia prędkości na podstawie obecnego ustawowego procesu przeglądu.

Usługi wodne - dział usług C

Komitet Polityki Strategicznej

Komitet ds. Infrastruktury, Transportu i Strategicznej Polityki Wodnej omawia kwestie związane z usługami wodnymi, a główne omawiane kwestie zostały nakreślone wcześniej w przeglądzie Działu Usług B.

Koszty operacyjne usług wodociągowych i kanalizacyjnych

Zgodnie z zapisami Ustawy o samorządzie lokalnym, Rada Hrabstwa Kilkenny przejęła od lipca 2007 r. funkcje wodociągowe Rady Gminy.

Budżet na rok 2008 przewiduje wzrost kosztów operacyjnych usług wodociągowych i kanalizacyjnych o 2,384,000 10,604,000 XNUMX EUR do XNUMX XNUMX XNUMX EUR.

Ten bardzo znaczny wzrost kosztów operacyjnych związanych ze świadczeniem usług wodnych wynika głównie z:

(1) Koszt 800,000 XNUMX EUR związany z infrastrukturą wodociągową, wcześniej zapewnioną i finansowaną przez Radę Gminy Kilkenny.

(2) Wzrost kosztów gospodarki osadami o 491,000 50 EUR (1,471,200%) do 1,071,000 400,000 XNUMX EUR, z czego wynika rezerwa na koszty gospodarowania osadami w wysokości odpowiednio XNUMX XNUMX XNUMX EUR i XNUMX XNUMX EUR dla komunalnych oczyszczalni ścieków i wodociągów. Przewidywane koszty związane z tym działaniem zostały określone na podstawie otrzymanych niedawno stawek przetargowych oraz w porównaniu z sąsiednimi władzami lokalnymi.

Zgodnie z różnymi przepisami osady, które mają być wykorzystywane w rolnictwie, muszą zostać poddane obróbce przed zastosowaniem na gruntach i mogą być stosowane tylko na nich

wylądować, gdy warunki są odpowiednie i zgodnie z wydanymi wytycznymi. Również osady powstające w elektrowniach wodnych nie mogą być odprowadzane do wód. Wymagają specjalistycznej obróbki przed wyrzuceniem na składowisko. Koszt budżetowy obejmuje również zimowe składowanie osadów, ich transport, oczyszczanie i unieszkodliwianie. Wzrost kosztów w kolejnych budżetach na to działanie odzwierciedla koszty ewolucji najlepszych praktyk i prawodawstwa w tej dziedzinie.

(3) 106,000 65 EUR (2008%) wzrost kosztów związanych z programem badania jakości wody na rok 305,000. Zwiększenie środków jest konieczne, aby program monitorowania był zgodny z obecnymi i przyszłymi wymogami prawnymi i najlepszymi praktykami. Budżet w wysokości 40,000 265,000 euro przewiduje koszty monitorowania jakości wody w wysokości odpowiednio XNUMX XNUMX euro i XNUMX XNUMX euro na ścieki i wodę.

(4 ) 200,000 2007 EUR nowych kosztów związanych z nową służbą legislacyjną w zakresie wydawania zezwoleń na zrzuty ścieków. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zezwoleń na odprowadzanie ścieków z 684 r. SI 10,000, władze wodociągowe są zobowiązane do uzyskania licencji na odprowadzanie ścieków od EPA. Pierwsza licencja wymagana na mocy tych przepisów będzie dotyczyć zrzutów związanych z ekwiwalentem populacji powyżej 2007 30,000 (PE). Licencja na oczyszczalnię ścieków Purcellsinch zostanie przedłożona przed końcem 2008 roku i będzie kosztować około 8 2001 EUR. W 10,000 r. przepisy będą wymagały uzyskania licencji dla kolejnych 25,000 oczyszczalni, które obsługują aglomeracje o równoważnej liczbie ludności od XNUMX do XNUMX XNUMX, a każda z nich będzie wymagać opłaty licencyjnej w wysokości XNUMX XNUMX EUR.

Asset Management

Rada nadal finansuje nagrywanie w formacie cyfrowym wszystkich połączeń wodociągowych i kanalizacyjnych w sieci Rady Hrabstwa. Sieć wodociągowa jest zasadniczo ukończona, a ok. 98% sieci zostało dotychczas zweryfikowanych. Rozpoczęto prace na elemencie kanalizacyjnym, na którym do tej pory przechwycono ok. 10% sieci. Zarządzanie aktywami jest podstawowym wymogiem wydajnego i efektywnego zarządzania zasobami dostępnymi dla usług wodnych.

Polityka cenowa wody — dochód z usług wodnych

Zgodnie z najlepszymi praktykami międzynarodowymi i polityką UE, Irlandia stale dąży do tego, aby pełne koszty usług wodnych i kanalizacyjnych były przejrzyste i zapewniały pełny zwrot kosztów od klientów niebędących gospodarstwami domowymi.

Zgodnie z rządową polityką cenową usług wodnych, władze lokalne są zobowiązane do:

 • Zapewnić, aby użytkownicy niebędący gospodarstwami domowymi płacili za koszty operacyjne pod warunkiem, że ceny wody będą w pełni przejrzyste;
 • Należy zapewnić wyeliminowanie wszelkich subsydiów skrośnych między sektorem krajowym i niekrajowym.
 • Dopilnować, aby do końca 2006 roku pomiary zużycia wody zostały wprowadzone do wszystkich konsumentów niebędących gospodarstwami domowymi.

Polityka przewiduje również, że:

Finansowanie kosztów operacyjnych domowych usług wodociągowych i kanalizacyjnych byłoby pokrywane przez Skarb Państwa w przejrzysty sposób;

Władze lokalne finansowałyby niekrajowy element finansowania kapitałowego z funduszu pożyczkowego, który byłby spłacany z wkładów kapitałowych użytkowników spoza kraju w sposób odzwierciedlający zasadę „zanieczyszczający płaci” i który będzie jednolity;

Podczas gdy wcześniej DoEHLG zapewniało 100% finansowania elementu kapitałowego kosztów krajowych, w ramach polityki ustalania cen wody, każdy nowy obszar mieszkalny będzie, dla celów dotacji kapitałowej od rządu, traktowany jako komercyjny niemieszkalny.

Zgodnie z powyższą polityką Rady Hrabstwa Kilkenny

(1) Do końca 2008 roku liczniki zostaną zamontowane na wszystkich połączeniach innych niż krajowe

i

(1) Wprowadzono w 2007 r. opłatę za ścieki w wysokości 0.91 EUR, za którą pobierana jest opłata za ścieki na zasadzie „woda wpływa, woda wypływa”

Wprowadzając opłatę za ścieki, zaznaczono, że pełne opłaty ekonomiczne za usługi wodno-kanalizacyjne będą wprowadzane etapami przez trzy lata 2007-2009 włącznie. Ten projekt budżetu proponuje opłaty w wysokości 0.91 i 1.62 euro za metr sześcienny za usługi wodno-kanalizacyjne. Opłaty te można porównać z obliczonym kosztem ekonomicznym wynoszącym odpowiednio 0.96 EUR i 1.91 EUR za metr sześcienny wody i ścieków.

Podwyższenie opłaty za ścieki przyniesie dodatkowy dochód w wysokości 622,000 85 EUR i spowoduje opłatę w wysokości XNUMX% szacunkowych kosztów ekonomicznych świadczenia tej usługi. Utrzymane zostaną dotychczasowe opłaty stałe za wodę i ścieki.

KAPITAŁOWE PRACE

Strategiczne podejście do programu inwestycji kapitałowych w usługi wodne

Jak zauważono w Sprawozdaniu Zarządu z 2007 r., znaczące inwestycje w infrastrukturę wodociągową w ramach Krajowego Programu Inwestycji Wodociągowych (WSIP) wymagają strategicznego podejścia w celu zaspokojenia rosnących potrzeb powiatu. W związku z tym w 2007 r. członkowie przedstawili i przyjęli szczegółową ocenę potrzeb i plan strategiczny dotyczący zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Plan określa kolejność priorytetów programów, opcje finansowania i ramy czasowe realizacji. Ten plan z kolei będzie stanowił podstawę nowego wymogu wynikającego z ustawy o usługach wodnych dotyczącego sześcioletniego planu strategicznego dla usług wodnych. Hrabstwo otrzymało 6 mln euro na lata 127-2007 w ramach programu inwestycji w usługi wodne.

Poniżej przedstawiono obecne stanowisko w sprawie niektórych głównych programów, które zostanie poddane przeglądowi w świetle planu strategicznego:

Główne programy wodne w stolicy

Regionalny program zaopatrzenia w wodę w Kilkenny

Raport wstępny otrzymany w październiku 2007 r.

Regionalny program zaopatrzenia w wodę Bennettsbridge

Otrzymano raport wstępny.

System zaopatrzenia w wodę Gowran / Goresbridge / Paulstown

Raport kosztów z DoEHLG.

Pakiet programu zaopatrzenia w wodę Ballyragget, Clogh-Castlecomer i Urlingford-Johnstown

Otrzymano raport wstępny.

Pakiet programu zaopatrzenia w wodę Callan, Graignamanagh, Thomastown

Otrzymano raport wstępny.

 

Program regionalnego zaopatrzenia w wodę Mooncoin (zaopatrzenie w wodę w południowym Kilkenny).

Raport wstępny otrzymany w listopadzie 2007 r.

Główne programy oczyszczania ścieków

Oczyszczalnia ścieków Kilkenny

Agencja EPA otrzymała i zatwierdziła rozwiązanie „Najlepszej dostępnej technologii” dla branży Diageo. Ta propozycja z kolei ułatwiła ostateczną propozycję dla obiektu Purcellsinch, aw listopadzie 2007 r. otrzymano raport wstępny i oświadczenie o oddziaływaniu na środowisko.

 

Pakiet programów kanalizacyjnych Freshford, Johnstown i Goresbridge

Wstępny raport otrzymany i budowa prawdopodobnie rozpocznie się w 2008 roku.

 

System kanalizacji Bennettsbridge - inicjatywa dotycząca gruntów usługowych

Rozpoczęcie pracy w styczniu 2008r

Kanalizacja Kilmacowa

Rozpoczęcie pracy w styczniu 2008r.

Gowran Inicjatywa dotycząca gruntów obsługiwanych przez Oczyszczalnię Ścieków

Rozpoczęcie pracy w styczniu 2008r.

 

Główny drenaż Waterford

Rozpoczęcie pracy w styczniu 2008r.

System kanalizacyjny Thomastown i Castlecomer - inicjatywa dotycząca gruntów usługowych

Dokumentacja przetargowa jest przygotowywana przez konsultanta.

Systemy wodne grupowe

Rada zwraca w całości koszt wiejskiego programu wodnego, który obejmuje dotacje i dotacje dla programów grupowych, przejęcie istniejących programów grupowych i programu badań wody oraz koszt projektu DBO w South Leinster. Od rozpoczęcia programu w 1997 r. poczyniono znaczne inwestycje w tej dziedzinie i osiągnięto znaczny postęp w zakresie jakości wody wiejskiej. Systemy Grupy w Kilkenny odnotowują obecnie ponad 90% zgodność ze standardami wody pitnej. Zgodnie z tendencją z zeszłego roku, wynik za 2007 r. i budżet na 2008 r. nadal odzwierciedlają niższy poziom inwestycji w tej dziedzinie, niż był wcześniej wymagany.

Zarządzanie rozwojem - Dział usług D

 

Komitet Polityki Strategicznej

Komitet ds. Perspektywicznego Planowania i Polityki Strategicznej Rozwoju spotkał się czterokrotnie w 2007 r. pod przewodnictwem Cllr. Pat Millea. Główne omawiane kwestie obejmowały inicjatywę Gateways, kształtowanie krajobrazu miejskiego, egzekwowanie planowania, Waterford PLUTS, projekt Programu Spłat na rzecz Rozwoju oraz przegląd Planu Rozwoju Hrabstwa.

 

Funkcje planowania

Służba planowania podejmuje szeroki zakres funkcji, z których wszystkie przyczyniają się do właściwego planowania i zrównoważonego rozwoju powiatu. Zasadniczo usługa obejmuje trzy główne działy

 • Planowanie na przyszłość
 • Kontrola rozwoju i
 • Planowanie egzekwowania

Planowanie na przyszłość

Przegląd Planu Zagospodarowania Przestrzennego Powiatu i Miasta rozpoczął się w 2007 r. Plan zostanie formalnie przyjęty na początku 2008 r. Oprócz tego Sekcja Planowania Perspektywicznego opracowała Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego dla miast i wsi powiatu. Poniższa tabela zawiera szczegółowe informacje na temat statusu każdego z Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, które zostały przyjęte do tej pory lub które zostaną uchwalone w 2008 roku.

Nie.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegoData rozpoczęciaData zakończenia
1GowranaPaździernik 2003Październik 2009
2PiltownPaździernik 2003Październik 2009
3PorażkaPaździernik 2003Październik 2009
4MooncoinPaździernik 2003Październik 2009
5InicjacjaLipiec 2004Lipiec 2010
6KołatkaLipiec 2004Lipiec 2010
7Ballyhale’aLipiec 2004Lipiec 2010
8BallyraggetLipiec 2004Lipiec 2010
9UrlingfordaLipiec 2004Lipiec 2010
10GoresbridgePaździernik 2005Październik 2011
11FreshfordPaździernik 2005Październik 2011
12KellsPaździernik 2005Październik 2011
13Okolice Nowego RossaPaździernik 2005Październik 2011
14SlieveruePaździernik 2006Październik 2012
15StoneyfordaPaździernik 2006Październik 2012
16MullinavatPaździernik 2006Październik 2012
17Zachodnie okolice - wspólny plan z Radą Gminy KilkennyMaj 2004Maj 2010
18Loughmacask — wspólny plan z Radą Gminy KilkennyProjekt do przyjęcia kwiecień 2008 r2018
19Centrum miasta KilkennyPaździernik 2005Październik 2011
20Okolice Waterford (w tym port Belview)2008
21Bennettsbridge’a2008
22Paulstown2008
23Johnstown2008
24Kilmaców2008
25Woodstock2008
26Callan2008
27Castlecomer2008
28Graiguenamanagh2008
29Thomastown2008

Kontrola rozwoju

Zwiększony poziom aktywności w obszarze planowania znajduje odzwierciedlenie we wzroście opłat planistycznych w ciągu ostatnich kilku lat w następujący sposób:

Planowanie egzekwowania

Sekcji Egzekwowania Planowania przydzielono dodatkowe zasoby, dzięki czemu Rada Hrabstwa będzie odgrywać bardziej proaktywną rolę w tej dziedzinie niż dotychczas. Oto statystyki do 31:

 • Reklamacje z tytułu niezgodności - 158
 • Listy ostrzegawcze i nakazy egzekucyjne — 144
 • Udane sprawy sądowe egzekucyjne - 6

Udoskonalenie usługi planowania

Wydziały Planowania zarówno Rady Powiatu, jak i Gminy zostały zreorganizowane w ciągu roku w celu zapewnienia kompleksowej obsługi miasta i okolic. Ta spójna usługa funkcjonowała już w ramach sekcji planowania perspektywicznego, aw drugiej połowie roku została pomyślnie wprowadzona do sekcji kontroli rozwoju.

Usługi środowiskowe - Dział usług E

Komitet Polityki Strategicznej

Komitet Polityki Środowiskowej, Straży Pożarnej i Planowania Strategicznego ds. Polityki Kryzysowej spotkał się czterokrotnie w 2007 r. pod przewodnictwem Cllr. Johnny'ego Brennana. Spotkania odbyły się w Clogh, nowej siedzibie EPA w Seville Lodge oraz w County Hall. Główne omawiane kwestie obejmowały plan gospodarowania wodami w południowo-wschodnim dorzeczu, proponowane wprowadzenie do końca 2008 r. trzypojemnikowej usługi zbierania odpadów w całym hrabstwie oraz nowe krajowe i lokalne procedury składania skarg środowiskowych. SPC było gospodarzem wspólnego spotkania Rady Hrabstwa i Gminy Kilkenny w sprawie zmian klimatu w grudniu 2007 r.

Gospodarki Składowiskami i Odpadami

Składowisko Dunmore działa na podstawie licencji EPA (W0030-02). Ostatnie dwie komory na odpady (13 i 14) zostały otwarte do przyjmowania odpadów w Dunmore w 2007 r. Oczekuje się, że komory zapewnią pojemność składowiska dla miasta i hrabstwa do 2009 r. Faza 2 renowacji składowiska (komórki od 8 do 12) została zasadniczo zakończona w ciągu roku. Zaplanowana w budżecie obniżka opłaty za bramę ze 165 EUR do 130 EUR plus opłata za składowanie w wysokości 15 EUR spowodowała niewielki wzrost składowanego tonażu do 23,000 2008 ton. Bez tego obniżenia opłaty wjazdowej prawdopodobnie tonaż znacznie by się zmniejszył. Proponuje się utrzymanie opłaty wjazdowej na tym poziomie na rok XNUMX.

Kiedy składowisko zostanie zapełnione w 2009 r., zostanie wdrożone regionalne rozwiązanie unieszkodliwiania odpadów z Kilkenny, początkowo obejmujące składowanie. Nie oczekuje się, aby miało to znaczący wpływ na koszty utylizacji odpadów dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, ponieważ większość śmieci zbieranych prywatnie w hrabstwie jest już przenoszona na składowiska poza regionem.

Około 1.3 miliona euro rocznie jest obecnie dostępne z dochodów z opłat za bramę składowiska na finansowanie ogólnych kosztów środowiskowych, takich jak sprzątanie ulic, edukacja i zwiększanie świadomości itp. Brak tego strumienia dochodów począwszy od 2010 r. spowoduje znaczne obciążenie finansowe zasobów Rady, co będzie wymagało znacznego planowania w ciągu najbliższych dwóch lat.

Recykling

Centrum Recyklingu w Dunmore nadal działa na wysokim poziomie i cieszy się ogromną popularnością wśród opinii publicznej. Odpady przyjmowane w placówce to obecnie szkło, puszki, tworzywa sztuczne, papier, tektura, drewno, metale, baterie, odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych, płyty CD i książki, tekstylia, oleje i WEEE. Opłata w wysokości 3.50 EUR za ładunek samochodu dotyczy ogólnych surowców wtórnych, a niektóre elementy, takie jak oleje i akumulatory, są naliczane za sztukę. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny przyjmowany jest nieodpłatnie, zgodnie z wymogami prawa.

Poczyniono znaczne postępy w zakupie podobnego obiektu do obsługi południowej części hrabstwa. Zidentyfikowane miejsce znajduje się w Grannagh i oczekuje się, że na początku 8 r. zostanie wydane pozwolenie na budowę zgodnie z częścią 2008.

Banki recyklingowe są obsługiwane przez Radę na terenie całego miasta i powiatu. Program dotacji Rady „Zaadoptuj bank butelek” okazał się bardzo popularny wśród lokalnych grup. Punktem kulminacyjnym tego programu było uznanie Piltown w konkursie Tidy Towns za najlepszy bank w regionie południowo-wschodnim.

Działania egzekucyjne

Egzekwowanie prawa przez Radę było bardzo aktywne przez cały rok i odniosło szereg znaczących sukcesów. Zespół bada średnio ponad 1,000 skarg rocznie. Ukryty system kamer CCTV działał w różnych miejscach w hrabstwie, w wyniku czego toczy się szereg postępowań. Planowane na rok 2008 kontrole będą koncentrować się na szeregu obiektów posiadających zezwolenie na odpady.

Farma Tworzyw Sztucznych

W 2007 r. Rada uczestniczyła w jednorazowej zbiórce w ramach krajowego programu odbioru tworzyw sztucznych z gospodarstw rolnych. W hrabstwie utworzono pięć centrów zbiórki w Kilkenny, Callan, Castlecomer, Bennettsbridge i Piltown. Lokalni rolnicy entuzjastycznie skorzystali z programu i 1,280 ton zgromadzonych w gospodarstwach tworzyw sztucznych wysłano do recyklingu.

WEEE

W kwietniu i maju 3 r. w Callan, Graiguenamanagh i Thomastown zorganizowano 2007 dni mobilnej zbiórki WEEE w ramach National Spring Clean. Do recyklingu zebrano ponad 110 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Kolejne dni zostaną podane w 2008 roku.

Zielone szkoły

Sukces programu Zielonych Szkół był widoczny w 2007 r., kiedy w hrabstwie działa łącznie 20 szkół z zieloną flagą. Kolejne 4 flagi spodziewane są w 2008 roku.

Zarządzanie śmieciami

Zrewidowany plan gospodarowania odpadami na lata 2008-2011 ma zostać przyjęty w grudniu 2007 r. Plan ten zapewni ramy dla rozwiązania problemu zaśmiecania w ciągu najbliższych czterech lat. W 2008 r. Rada jest zobowiązana do kontynuacji usług opieki środowiskowej dla czterech zaplanowanych miast Callan, Castlecomer, Graiguenamanagh i Thomastown.

Jakość wody

Proponowany projekt planu gospodarowania wodami w dorzeczu południowo-wschodniego zostanie opublikowany pod koniec 2008 r. Plan ten prawdopodobnie będzie miał dalekosiężne implikacje dla wielu działań i obowiązków Rady. Program działań, który ma zostać wdrożony, musi zapewnić, że wszystkie wody osiągną dobry stan do 2015 r.

Zespół ds. jakości wody Rady będzie nadal zajmował się zlewniami rzek o złej jakości wody. W 2007 r. zakończono badania zlewni dla zlewni Gowran i Glory, a następnie w 2008 r. przeprowadzono badanie zlewni rzeki Bregagh i innych zlewni, w których panują złe warunki jakościowe wody.

Zgodnie z nowymi przepisami do EPA złożono wniosek o zezwolenie na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków Purcellsinch. Kolejne wnioski będą wymagane w 2008 r. w przypadku ośmiu komunalnych oczyszczalni ścieków o równoważnej populacji od 2,001 10,000 do XNUMX XNUMX. Wyzwanie związane z tą dodatkową odpowiedzialnością będzie wiązało się ze znacznym dodatkowym obciążeniem sekcji i ścisłą współpracą z Sekcją Usług Wodnych. Zespół Rady ds. jakości wody zrobi to

dalsze monitorowanie 52 zezwoleń na odprowadzanie ścieków do kanalizacji i 21 zezwoleń na odprowadzanie ścieków do wód.

Praca ramowa dla zarządzania poważnymi sytuacjami kryzysowymi

Ramy zarządzania poważnymi sytuacjami kryzysowymi, wraz z planem rozwoju poważnych sytuacji kryzysowych na lata 2006-2008, zostały wydane przez rząd centralny, którego celem jest budowanie potencjału trzech głównych odpowiedzialnych agencji, a mianowicie władz lokalnych, Garda Siochana i Health Services Executive, w celu osiągnięcia ramowego celu, jakim jest skuteczne i skoordynowane reagowanie na poważne sytuacje kryzysowe.

Ramy muszą zostać wdrożone na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym i obejmują rekrutację dodatkowego personelu, zapewnienie dodatkowych szkoleń oraz przygotowanie nowego głównego planu awaryjnego.

Program prac na 2008 r. obejmuje uruchomienie i wstępną świadomość, zapewnienie personelu i zasobów, wprowadzenie/szkolenie personelu, opracowanie programów rozwoju poszczególnych agencji, przeprowadzenie oceny ryzyka, opracowanie zmienionego kształtu głównego planu awaryjnego oraz wdrożenie infrastruktury pomocniczej.

Program Kapitałowy - Straż Pożarna

Nowa remiza strażacka w Freshford została ukończona i oddana do użytku w czerwcu 2007 r. Wraz z zakupem nowego wozu strażackiego dla Castlecomer.

Rada hrabstwa Kilkenny otrzymała zgodę DoEHLG na przygotowanie dokumentacji przetargowej na nową remizę strażacką Castlecomer, dla której przetarg ma zostać ogłoszony w przyszłym roku i rozpocząć budowę w połowie 2008 r.

Rekreacja i udogodnienia — Dział usług F

Komitet Polityki Strategicznej

Komitet ds. Polityki Strategicznej ds. Sztuki, Kultury, Dziedzictwa, Turystyki i Edukacji spotkał się czterokrotnie w 2007 r. pod przewodnictwem Cllr. Annę Phelan. Głównymi omawianymi sprawami były Plan Dziedzictwa, Program Dotacji Kapitału Rekreacyjnego, Projekt Polityki Zabawy, Plan Rozwoju Bibliotek oraz aktualne informacje na temat realizowanych projektów.

Park nad rzeką Nore

Znaczący postęp został osiągnięty w River Nore Linear Park w całym 2007 roku, a prace zakończono w Riverside Drive i Bishopsmeadows. Rada będzie kontynuować rozwój tego sztandarowego projektu wzdłuż rzeki Nore w 2008 r. poprzez zakończenie prac w Talbot's Inch i Canal (Dukes Meadows). Zostaną również przedstawione propozycje rozwoju dotyczące modernizacji Lacken Walk.

Obiekt rekreacyjny Waterford City Environs

Priorytetem w 2008 r. będzie rozwój sztandarowego obiektu rekreacyjnego służącego południowej części hrabstwa. Wstępne rozmowy w tej sprawie toczyły się przez cały 2007 rok, mając na celu znalezienie odpowiednich gruntów pod zabudowę obiektu.

Przygotowane zostaną również plany zagospodarowania przestrzennego dwóch obszarów rekreacyjnych w Mieście przy Baraku Wodnym i Pococke.

Program udostępniania placów zabaw

Rada Kilkenny obecnie obsługuje i konserwuje kilkanaście placów zabaw w całym hrabstwie. Projekt Planu Rozwoju Powiatu uwzględnia potrzebę dalszego rozwoju placów zabaw dla potrzeb społeczności lokalnych.

Program udostępniania boiska

W 2007 r. w Garringreen udostępniono MUGA (wielofunkcyjny obszar gier). W 2008 r. w rejonie Newpark Marsh zostanie udostępniony dodatkowy MUGA.

Ogrody Woodstock

W 2007 roku kontynuowano fazę 3 programu renowacji, obejmującą główne prace związane z naprawą i odbudową otoczonego murem ogrodu oraz budową Konserwatorium Turnera. W 35,000 roku Woodstock odwiedziło nawet 2007 XNUMX gości.

Obecny program wsparcia finansowego Bord Failte kończy się pod koniec 2007 roku. Zbadane zostaną alternatywne źródła finansowania, a Bord Failte ma ogłosić nowe programy finansowania na początku 2008 roku. Lokalny Plan Obszaru Woodstock zostanie ukończony w 2008 roku.

Szlaki/Trasy piesze Kilkenny

Rozwój szlaku pieszego między Kilkenny a Inistioge będzie kontynuowany we współpracy z BNS / Leader. W Callan i Urlingford opracowywane są inne spacery pętlowe. Rada Hrabstwa Kilkenny współpracuje również z Irish Heart Foundation w celu ustanowienia do 4 zapętlonych spacerów Sli na Slainte w mieście Kilkenny i okolicach w 2008 roku. Szczegóły będą prawdopodobnie dostępne w drugim kwartale 2008 roku.

Rada Rozwoju Powiatu

Rada Hrabstwa Kilkenny jest aktywnym partnerem w procesie CDB. W tym kontekście przyczynia się do wszystkich działań priorytetowych. Poza głównym obszarem priorytetowym Zarząd aktywnie rozwijał inicjatywę Interagency Traveller. Plan został złożony i otrzymał pozytywną odpowiedź. Zarząd zapewnia wsparcie Comhairle na nOg, Kilkenny Recreation and Sports Partnership. Rozpoczęto wstępne prace nad opracowaniem Strategii Integracji. Uzgodniony trzyletni program dobiega właśnie końca. Zarząd skoncentruje się na przeglądzie ośmiu uzgodnionych działań na początku przyszłego roku i będzie pracował nad budowaniem efektywnych relacji z nową strukturą Zintegrowanego Rozwoju Lokalnego.

Obszarem znacznego postępu w trzyletnim programie obszarów priorytetowych Zarządu Rozwoju Powiatu było powołanie nowego Forum Energetycznego. Po sukcesie Castlecomer, podobna inicjatywa Rozwoju Gospodarczego jest wdrażana w Callan. Trwa rozważanie

rozszerzyć to na inne miasta. Integracja działań na rzecz rozwoju lokalnego, mimo ogromu zadania, postępuje zadowalająco. Dąży się do bardziej ukierunkowanego świadczenia usług dla młodzieży poprzez ustanowienie Komitetu Koordynacyjnego ds. Młodzieży.

Szybki

Nowy plan strategiczny RAPID jest obecnie opracowywany na lata 2007-2013. W 2007 roku zapewniono finansowanie dla wielu nowych projektów, których przykłady obejmują program telewizji przemysłowej w Garringreen, zabezpieczenie finansowania obiektów komunalnych O'Loughlin Court i Hebron Park, ulepszenie osiedla i uspokojenie ruchu dla wszystkich obszarów RAPID w Kilkenny City, plac zabaw/rekreację Newpark Close oraz zapewnienie dwóch wielofunkcyjnych placów zabaw dla Garringreen i Newpark Close. (Garringreen MUGA został zainstalowany). Finansowanie dźwigni zostało skierowane z funduszu dźwigni HSE na rozwój nowego ośrodka dla młodzieży na stacji McDonagh. Ponad 500,000 2007 euro zostało zabezpieczone w ramach dotacji Sports Capital 2007 dla wielu klubów w mieście. Nowe wnioski złożone na rok XNUMX w ramach Uśpionych kont obejmują wniosek o Autobus Społeczny w ramach programu uzupełniania szkół oraz dofinansowanie dalszego rozwoju świetlicy środowiskowej Bishop Birch Place. Dodatkowe zabezpieczone fundusze obejmują finansowanie w ramach programu zrównoważonych społeczności i Departamentu Edukacji. www.rapidkilkenny.ie

Dziedzictwo

Realizacja projektów zawartych w Szkicu Kilkenny Heritage 2007-2011 była głównym celem prac w 2006 roku. Pomyślnie zrealizowane projekty obejmują: Oświadczenia dotyczące projektu wsi dla Tullaroan i Newmarket/Hugginstown; Audyt geologiczny hrabstwa Kilkenny; Badanie świadomości i postaw dotyczących dziedzictwa w mieście i hrabstwie Kilkenny; Ocena dziedzictwa projektów planów rozwoju miasta i powiatu oraz powołanie w niepełnym wymiarze godzin terenowego doradcy ds. zabytków we współpracy z Radą Dziedzictwa.

Inne projekty zrealizowane w 2007 roku obejmowały: renowację średniowiecznego ogrodu Rothe House; prace konserwatorskie w Black Friars Gate oraz program wykopalisk archeologicznych i nagrań w Talbots Tower, finansowany z Irish Walled

sieć miast; projekt zapisu historii mówionej we współpracy z biblioteką; seminarium na temat opieki i konserwacji zabytkowych cmentarzy; koordynacja programu grantów na cmentarze historyczne we współpracy z Sekcją Środowiska; promocja i koordynacja Tygodnia Dziedzictwa oraz przygotowanie zgłoszenia dziedzictwa do BNS LEADER w sprawie nowego planu LEADER.

Zagraj w strategię

W ciągu roku opracowano Strategię Zabawy, która została niedawno uruchomiona. Przyjęte podejście było całkowicie skoncentrowane na dziecku. Konsultowano się nie tylko z dziećmi, ale były one zaangażowane na wszystkich etapach.

Rekreacyjny Fundusz Kapitałowy (RCF)

Rok 2007 jest drugim rokiem funkcjonowania tego funduszu. Ogółem z pięciu okręgów wyborczych otrzymano 19 wyrazów zainteresowania. Wszyscy wnioskodawcy otrzymali wsparcie sekcji C&E w wypełnianiu wniosków, a 14 z nich zostało przekazanych do Komisji Oceniającej.

Obiekty i wsparcie dla młodzieży

Powszechnie uznaje się, że Kilkenny potrzebuje specjalnego ośrodka dla młodych ludzi. W tym kontekście wyznaczono miejsce w nowym McDonagh Junction. Jest to udostępniane na rozsądnych warunkach w ramach pakietu dotyczącego korzyści społecznych. W ostatnim czasie zatrudniono pełnoetatową osobę do konkretnego zadania związanego z rozwojem tego nowego obiektu.

Członkowie są również świadomi, że trwają prace przygotowawcze do utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta i Powiatu.

Sztuka

Rada Hrabstwa Kilkenny poprzez swoje Biuro ds. Sztuki wspiera szeroko zakrojony program artystyczny. Zeszły rok był największym programem w historii z wieloma ważnymi produkcjami. Arts Council chwali program Kilkenny zarówno za jego jakość, jak i różnorodność. Dwie inicjatywy, które otrzymały specjalne wyróżnienie, to projekt „5 to 6” dotyczący sztuki kobiet oraz Artslink, będący efektem współpracy władz lokalnych z południowego wschodu.

Rolnictwo, zdrowie, edukacja i opieka społeczna — dział usług G

 

Rolnictwo

Utworzono rezerwę na ustawowe zapotrzebowanie na odwodnienie.

 

Edukacja

Rada zarządza systemem emerytalnym VEC. Poniesione nakłady podlegają zwrotowi w 100%.

 

Rada, działając jako przedstawicielstwo w imieniu Departamentu Edukacji, administruje Programem Stypendiów dla Szkolnictwa Wyższego. Zaproponowano, aby VEC przejęła odpowiedzialność za zarządzanie programem stypendiów dla szkolnictwa wyższego w 2007 r.; tak się nie stało i na razie nic nie wskazuje, kiedy VEC będzie gotowy do objęcia tej roli. Wydatki na dotacje zwracają się z wyjątkiem kwoty 15,200 XNUMX EUR. Koszty administracyjne i inne koszty wsparcia związane z programem nie podlegają zwrotowi.

Różne usługi - Dział usług H

 

 

 

Eksploatacja kostnicy i wydatki koronera

Wydatki te dotyczą kosztów związanych z koronerami i dochodzeniami i nie podlegają zwrotowi.

 

Koszty franczyzy

Wydatki te związane są z kosztami związanymi z rejestrem wyborców i rezerwą na pokrycie kosztów następnych wyborów lokalnych.

 

Lokalna reprezentacja/przywództwo obywatelskie

Rola wybranych członków jest krytyczna i ma kluczowe znaczenie dla rozwoju i sukcesu hrabstwa. Obowiązki i rola wybranych członków rozszerzyły się w ostatnich latach wraz z rozszerzeniem pracy i odpowiedzialności Rady oraz w ramach rozwoju krajowego mającego na celu wzmocnienie demokracji lokalnej. Dlatego ważne jest, aby wsparcie dostępne dla wybranych przedstawicieli odzwierciedlało te obowiązki i zmiany, a ta usługa to zapewnia.

 

Opodatkowanie pojazdów

Usługa On-Line podatku samochodowego została wprowadzona w 2004 r., dzięki której klienci mogą odnowić swój podatek drogowy przez Internet. Usługa okazała się bardzo skuteczna, ponieważ prawie 26% wszystkich odnowień jest obecnie online.

Administracja stawkami

Główny wydatek w tej usłudze dotyczy rezerwy na należności nieściągalne w wysokości 665,000 6 EUR, co stanowi mniej niż XNUMX% oczekiwanych przychodów z tytułu opłat.

Finanse

 

Kosztorysowanie usług

Projekt Better Local Government podkreślił potrzebę opracowania modelu kalkulacji kosztów usług samorządu lokalnego. W raporcie Indecon dotyczącym finansowania samorządu terytorialnego zdecydowanie opowiadano się za wprowadzeniem modelu kalkulacji kosztów usług w celu osiągnięcia efektywnego stosunku wartości do ceny w sektorze samorządowym i wykazania efektywności wykorzystania zasobów.

Rada Hrabstwa Kilkenny, w imieniu Departamentu Środowiska, Dziedzictwa i Samorządu Lokalnego, opracowała w ciągu ostatnich dwóch lat model kalkulacji kosztów usług, który zostanie wdrożony we wszystkich władzach lokalnych w 2008 roku.

Ten model kalkulacji kosztów pomoże w przejrzystym wykazaniu kosztów usług, szczególnie w obszarach, w których istnieje wymóg pobierania opłat za usługi. System kalkulacji kosztów koncentruje się na zdefiniowaniu szerokich usług, które odzwierciedlają zakres i zakres funkcji władz lokalnych.

Projekt Budżetu na 2008 rok został przygotowany w oparciu o nowy model kalkulacji kosztów usług, z odpowiednią reklasyfikacją Budżetu na 2007 rok w celu zapewnienia odpowiedniej bazy porównawczej typu „like for like”.

Ten nowy system kalkulacji kosztów usług przyniesie następujące korzyści:

Pozwalają na porównywanie kosztów usług w czasie, zarówno w Radzie, jak iw porównaniu z innymi podobnymi organami

Pomoc w świadomym podejmowaniu decyzji dotyczących wykorzystania zasobów

Zidentyfikuj przejrzyste koszty usług, a tym samym ustal jasną podstawę do odpowiedniego pobierania opłat

Zezwalaj na identyfikację działań bez wartości dodanej

Pomóż osiągnąć najlepszą wartość dzięki ulepszonym informacjom, testom porównawczym i ciągłemu doskonaleniu

Szczególne podziękowania należą się panu Timowi Butlerowi, który był osobą przydzieloną do tego projektu i przyczynił się do jego pomyślnego zakończenia.

Komitet Audytu

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w okólniku FIN11/2007, po uprzednich konsultacjach z Cathaoirleach, zamierzam w styczniu przedstawić Radzie w pełnym składzie propozycje dotyczące powołania Komisji Rewizyjnej.

Modernizacja samorządów lokalnych w ciągu ostatniej dekady przyniosła znaczną poprawę w zarządzaniu władzami lokalnymi, na przykład poprzez utworzenie grup politycznych i komitetów ds. polityki strategicznej, wzmocnienie funkcji finansowej, modernizację systemu księgowego do pełnej memoriału oraz wprowadzenie systemu kalkulacji kosztów usług.

Skala, złożoność i różnorodność działalności samorządu lokalnego, w połączeniu z potrzebą przejrzystości i odpowiedzialności w odniesieniu do wyników każdego organu, służą podkreśleniu znaczenia regularnego przeglądu skuteczności wewnętrznych kontroli finansowych i operacyjnych. Komitet Audytu pozostanie na swoim stanowisku przez cały czas trwania obecnej wybranej Rady i będzie pełnił niezależną rolę w doradzaniu Radzie w zakresie procesów sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i kwestii audytu, w ramach systematycznego przeglądu środowiska kontroli i procedur zarządzania Rady.

Stanowisko finansowe

Ogólna sytuacja finansowa Rady uległa dalszemu wzmocnieniu w 2007 r. Wynika to ze ścisłego przestrzegania budżetów z ostatnich kilku lat, ze stałym naciskiem na kontrolę kosztów i poprawę dochodów. W latach 2000-2006 zlikwidowano deficyt dochodów i wydatków w wysokości 6.2 mln euro.

Opłata hrabstwa

Rada Hrabstwa Kilkenny obciąża Radę Gminy Kilkenny kosztami usług opłaconych przez Radę Hrabstwa, które dotyczą obszaru Rady Gminy. Przykłady takich usług obejmują straż pożarną, biblioteki, usługi wodne, zarządzanie środowiskiem itp. Usługi te są rozliczane i rozliczane w ramach mechanizmu opłaty hrabstwa. Zaplanowana w budżecie na 2008 r. opłata hrabstwa wynosi 2.5 mln euro, co oznacza wzrost o 0.7 mln euro w stosunku do 2007 r. Rada hrabstwa Kilkenny obciąża teraz Radę Gminy pełnymi kosztami świadczonych usług, poprzednie porozumienie przejściowe dobiegło końca. Głównym motorem tego wzrostu dochodów jest przejęcie przez Radę Hrabstwa Kilkenny pełnej odpowiedzialności za usługi wodne świadczone wcześniej i finansowane przez Radę Gminy Kilkenny.

Opłata za stawkę

Opłata pobierana przez Radę Hrabstwa Kilkenny jest najniższa w kraju i znacznie niższa niż większość innych władz lokalnych, tj. o 21% niższa niż średnia krajowa. W związku z tym zakres Rady w zakresie dodatkowych wydatków uznaniowych jest ograniczony i sprawia, że ​​Rada jest znacznie bardziej zależna od innych źródeł dochodów niż porównywalne władze.

Technologie informacyjne i komunikacyjne

Rada Hrabstwa Kilkenny jest zaangażowana w wykorzystywanie systemów informatycznych do rozszerzania i zwiększania wydajności oraz jakości świadczenia usług w określonych obszarach:

 1. Usługi publiczne
 2. Usługi dla wybranych członków
 3. Usługi dla pracowników władz lokalnych

Dysponując ponad 350 użytkownikami komputerów stacjonarnych, ponad 40 serwerami i 29 budynkami połączonymi siecią, władze lokalne Kilkenny dysponują obecnie rozbudowaną infrastrukturą ICT. W 2008 r. Rada Hrabstwa Kilkenny, oprócz utrzymywania i aktualizowania istniejącej infrastruktury, będzie rozszerzać wykorzystanie ICT w następujących obszarach:

Disaster Recovery

Biorąc pod uwagę zależność Rady od istniejącej infrastruktury informatycznej, ważne jest, aby poprawić zdolność odzyskiwania danych po awarii i ciągłości działania. W ramach etapowego podejścia do wdrożenia kompleksowego planu odzyskiwania po awarii, zostanie wdrożone nowe oprogramowanie i sprzęt, który pozwoli na szybkie przywrócenie działania po awarii sprzętu lub oprogramowania kluczowych serwerów władz lokalnych.

Ciągły rozwój witryn internetowych

W 2006 roku władze lokalne Kilkenny przeprowadziły migrację wszystkich swoich witryn internetowych do nowego systemu zarządzania treścią. W 2007 roku dokonano znacznych rozszerzeń i ulepszeń witryn. Oprócz zapewnienia aktualności witryn i ich treści (z codziennymi aktualizacjami), korzystanie z witryn jest stale monitorowane, aby dostosować potrzeby klientów. Dalsze udoskonalenia planowane w 2008 r. obejmują dodanie nowych informacji w formatach takich jakRSS

RSS, SMS, audio i wideo. Możliwości wdrożenia różnych technologii „Web 2.0” w celu dalszego zaangażowania i współpracy z mieszkańcami Kilkenny w zakresie świadczenia naszych usług i informacji

Planowanie obrazów plików w Internecie

W 2007 r. wykonano znaczną pracę polegającą na skanowaniu plików planowania. Planowane jest stopniowe udostępnianie tych zeskanowanych obrazów plików planistycznych na stronie internetowej w 2008 roku. Umożliwi to społeczeństwu przeglądanie pełnych szczegółów pliku planowania za pośrednictwem Internetu.

Intranet — Microsoft Office SharePoint Portal Server 2007

Bieżąca wersja Kilkenny Intranet (SharePoint Portal Server 2003) zostanie zaktualizowana do najnowszej wersji SharePoint Portal Server (SPS) 2007 w przyszłym roku. Pomoże to poprawić efektywność władz lokalnych Kilkenny, zapewniając kompleksowe zarządzanie treścią i możliwości wyszukiwania korporacyjnego. SPS 2007 ułatwi współdzielenie informacji między działami za pośrednictwem jednego, przyjaznego dla użytkownika interfejsu.

System zarządzania czasem

W ramach zobowiązań podjętych w ramach programu Towards 2016 Rada Hrabstwa Kilkenny wybierze, zamówi i wdroży w 2008 r. system zarządzania czasem dla wszystkich pracowników władz lokalnych. System zbierze godziny przepracowane przez wszystkich pracowników i ułatwi przestrzeganie ustawy o czasie pracy.

Ulepszenia systemów informacji geograficznej (GIS).

Obraz GIS

Do chwili obecnej dokonano znacznych ulepszeń w zakresie ilości informacji GIS dostępnych dla klientów za pośrednictwem Internetu za pośrednictwem aplikacji Council Interactive Mapping. 2008 planowane jest zwiększenie liczby warstw GIS o 30 do ponad 90

udostępniając w ten sposób jak najwięcej informacji i dalej ulepszając usługi dla społeczeństwa.

Handheld System Systemu Rejestru Wyborców

Rada Hrabstwa Kilkenny jest zobowiązana do usprawnienia procesów aktualizacji rejestru wyborców. W 2008 r. rozbudowane Systemy Informacji Przestrzennej zostaną uzupełnione poprzez wdrożenie podręcznego urządzenia dla pracowników terenowych Rejestru Elektorów. Te podręczne urządzenia będą zawierały dane mapowe dla okręgu wyborczego wraz ze szczegółami rejestru wyborców. Umożliwi to pracownikom terenowym natychmiastową aktualizację informacji na kalkulatorze w celu późniejszego załadowania i weryfikacji do głównej bazy danych. Przyniesie to znaczne oszczędności czasu i wysiłku związanego z wprowadzaniem danych oraz pomoże zapewnić jak najbardziej aktualną rejestrację wyborców.

Sieć bezprzewodowa Kilkenny City

Rada hrabstwa Kilkenny zgodziła się wziąć udział w projekcie Wireless Mesh w połączeniu z projektem finansowanym ze środków europejskich organizowanym przez władze regionu południowo-wschodniego miasta Kilkenny. Projekt wykorzysta istniejącą sieć Metropolitan Area Network (MAN) i rozszerzy zasięg sieci MAN za pomocą technologii radiowej siatki.

Bezprzewodowa siatka

 

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do