KOMITETY DS. POLITYKI STRATEGICZNEJ (SPC)

WARUNKI ODNIESIENIA

Komitety ds. Polityki Strategicznej (SPC) to komitety władz lokalnych w radach miast i powiatów, w skład których wchodzą wybrani radni, przedstawiciele biznesu, interesów rolnictwa, grup środowiskowych/ochrony przyrody, związków zawodowych oraz członków społeczności i wolontariuszy.

Zadaniem Komitetów ds. Polityki Strategicznej (SPC) jako komitetów Rady jest doradzanie i wspieranie Rady w formułowaniu, opracowywaniu i przeglądzie polityki. Do kompetencji SPC należy zajmowanie się wyłącznie sprawami politycznymi i jako takie mają one charakter strategiczny. Nie mają kompetencji w zakresie rutynowych spraw operacyjnych dotyczących świadczenia usług. System SPC ma na celu dać radnym i odpowiednim interesom sektorowym możliwość pełnego zaangażowania się w proces tworzenia polityki od wczesnych etapów.

Rada Hrabstwa Kilkenny przyjęła program wdrażania systemu Komitetu Polityki Strategicznej na lata 2019-2024.

Schemat przewiduje proponowaną liczbę, konfigurację polityki, funkcje SPC, liczbę w każdym komitecie oraz zarys ram [tabela poniżej] dla reprezentacji sektorowej w pięciu (5) Komitetach ds. Polityki Strategicznej, a mianowicie:

SPC 1: Rozwój gospodarczy, wspieranie przedsiębiorstw i turystyka, planowanie i rozwój
SPC 2: Polityka transportowa/zarządzanie mobilnością i usługi wodne
SPC 3: Obudowa
SPC 4: Ochrona środowiska, działania na rzecz klimatu i energia
SPC 5: Społeczność, kultura i straż pożarna

Przyjęty Schemat zawiera propozycje wyboru przedstawicieli sektorowych przez same sektory za pośrednictwem Sieci Uczestnictwa Publicznego (PPN) i określa tymczasowe przypisanie sektora(-ów) do każdego SPC oraz liczbę przedstawicieli z każdego sektora dla każdego SPC.

Polityka Komitetu Polityki Strategicznej 2019-2024

Wytyczne Komitetu Polityki Strategicznej 2019-2024

SPC 1: Polityka gospodarcza, rozwojowa, wspieranie przedsiębiorczości i turystyka, planowanie i rozwój

SPC 2: Polityka transportowa/zarządzanie mobilnością i usługi wodne

SPC 3: Obudowa

SPC 4: Ochrona środowiska, działania na rzecz klimatu i energia

SPC 5: Społeczność, kultura i straż pożarna

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do