Skargi na wybranych członków

Uzgodniono protokół krajowy dotyczący rozpatrywania skarg przeciwko wybranym posłom.  

Foirm Phrótacail & Ghearain

Prótacal le hAghaidh Déileáil le Gearáin arna nDéanamh i gCoinne Comhailtaí Tofa de Chomhairle Contae Chill Chainnigh

Cód Iompair do Chomhairleoirí - Foirm Ghearáin

Protokół i formularz reklamacyjny

Protokół rozpatrywania skarg wniesionych przeciwko wybranym członkom Rady Hrabstwa Kilkenny

Kodeks Postępowania Radnych – Formularz Skargi

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do