Ochrona danych

Wprowadzenie

Ochrona danych ma na celu uregulowanie gromadzenia, przetwarzania, przechowywania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych dotyczących osób fizycznych. Ustawy o ochronie danych 1988-2018, które regulują ten obszar, definiują dane osobowe jako dane dotyczące żyjącej osoby, którą można zidentyfikować na podstawie danych lub danych w połączeniu z innymi informacjami. Niniejsze przepisy mają zastosowanie do danych osobowych przechowywanych w formie ręcznej i elektronicznej przez organizacje prywatne i publiczne. Nakłada obowiązki na tych, którzy kontrolują dane osobowe (Administratorzy danych) i przyznaje prawa osobom fizycznym w odniesieniu do ich własnych danych osobowych (Podmioty danych). Rada Hrabstwa Kilkenny jest zarejestrowana jako administrator danych w Urzędzie Komisarza Ochrony Danych (numer rejestracyjny 0268/A). Szczegóły dotyczące rejestracji Rady dostępne są na www.dataprotection.ie.

Nasza polityka ochrony danych

Rada Hrabstwa Kilkenny, jako administrator danych, jest zobowiązana na mocy art. 71 Rozdział 2 Ustawy o ochronie danych do:

 • Pozyskuj i przetwarzaj dane osobowe uczciwie.
 • Dbaj o to, aby był dokładny, kompletny i aktualny.
 • Przechowuj go tylko dla jednego lub więcej określonych, wyraźnych i zgodnych z prawem celów.
 • Używaj go i ujawniaj w sposób zgodny z tymi celami.
 • Upewnij się, że jest adekwatna, odpowiednia i nie przesadna.
 • Przechowywać je nie dłużej, niż jest to niezbędne do celu lub celów, dla których zostały zebrane.
 • Dbaj o bezpieczeństwo i ochronę.
 • Przekaż podmiotowi danych kopię swoich danych osobowych na żądanie

Link do Polityki ochrony danych

Polityka ochrony danych i kodeks postępowania

Prawa

Osoby fizyczne mają następujące prawa wynikające z ustaw o ochronie danych:

1. Prawa do ustalenia istnienia danych osobowych

Zgodnie z sekcją 90, rozdział 4 ustawy o ochronie danych z 2018 r. masz prawo dowiedzieć się bezpłatnie, czy w posiadaniu Rady Hrabstwa Kilkenny znajdują się jakiekolwiek Twoje dane osobowe. Możesz poprosić o to na piśmie do Rady Hrabstwa Kilkenny, a my poinformujemy Cię w ciągu 21 dni, czy przechowujemy jakiekolwiek Twoje dane osobowe. Masz również prawo do otrzymania opisu danych osobowych oraz informacji o celach, dla których są one przechowywane.

2. Poproś o dane osobowe

Zgodnie z sekcją 91, rozdział 4 ustawy o ochronie danych z 2018 r. masz prawo do uzyskania kopii wszelkich danych osobowych. Dotyczy to wszystkich rodzajów informacji, np. informacji pisemnych, automatycznych zapisów, telewizji przemysłowej itp. Masz prawo wiedzieć, w jaki sposób informacje zostały uzyskane, w jaki sposób zostały wykorzystane i czy zostały przekazane komukolwiek innemu.

Wszelkie prośby o podanie danych osobowych należy składać na piśmie, pocztą lub e-mailem. Możesz zostać poproszony o dowód tożsamości. Ma to na celu upewnienie się, że dane osobowe nie zostaną przekazane niewłaściwej osobie. Proszę skierować swoją prośbę na adres:

Inspektor Ochrony Danych, Usługi Korporacyjne,

Rada Hrabstwa Kilkenny, County Hall John Street, Kilkenny

Twój list powinien brzmieć następująco: „ Chcę złożyć wniosek o dostęp zgodnie z ustawami o ochronie danych 1988-2018 o kopię wszelkich informacji, które przechowujesz o mnie, na komputerze lub w formie ręcznej.”

Podaj wszelkie szczegóły, które mogą nam pomóc w zlokalizowaniu Twoich danych. Może to obejmować:

 • Numer konta klienta.
 • Numer pracowniczy.
 • Wszelkie inne informacje, które mogą pomóc nam zidentyfikować Twoje dane.

Rada Hrabstwa Kilkenny dostarczy Ci kopię Twoich danych osobowych w ciągu 30 dni.

3. Prawo do sprostowania lub usunięcia danych osobowych

Masz prawo, zgodnie z rozdziałem 4, sekcja 92 ustawy o ochronie danych z 2018 r., do poprawienia lub, w stosownych przypadkach, usunięcia danych osobowych w ciągu 30 dni, jeśli Rada nie wywiązała się ze swoich obowiązków w zakresie gromadzenia, przetwarzania, przechowywania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych zgodnie z rozdziałem 2 ustawy.

Prośba ta musi być sporządzona na piśmie do Rady Hrabstwa Kilkenny. Możesz zostać poproszony o dowód tożsamości i szczegóły, które pomogą mu zlokalizować dane osobowe.

Odwołanie się od decyzji

Możesz odwołać się do Rzecznika Danych, jeśli Rada nie przekaże Ci Twoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych, w celu uzyskania informacji o istnieniu danych osobowych, dostępie do danych osobowych lub sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych.

Dane kontaktowe są następujące: Biuro Rzecznika Danych

Dom nad Kanałem,

Stacja drogowa,

Portarlington,

Laois.

Lokalizacja: 1890 252 231,

Telefon: 057 8684800

E-mail:info@dataprotection.pl

Aby uzyskać dalszą pomoc w zakresie ochrony danych, skontaktuj się z:

Inspektor Ochrony Danych, Usługi Korporacyjne,

Rada Hrabstwa Kilkenny, Urząd Hrabstwa, John Street, Kilkenny

Telefon: 056 7794070

E-mail:dataprotection@kilkennycoco.ie

Powiązane dokumenty

Informacje o ochronie danych

Formularz wniosku o dostęp do ochrony danych

Formularz wniosku o dostęp do ochrony danych.docx

Polityka ochrony danych i kodeks postępowania

Polityka i procedury zarządzania naruszeniami ochrony danych

Krajowa Polityka Retencyjna

Zasady i procedury dotyczące praw osób, których dane dotyczą.pdf 

Formularz wniosku o dostęp podmiotu danych.pdf

Ogólne oświadczenie o ochronie prywatności dla władz lokalnych

Polityka Komunikacji Elektronicznej Październik 2018

Polityka CCTV październik 2018.pdf (rozmiar 237.6 KB)

Zasady i procedury dotyczące żądań dostępu do tematu.docx (rozmiar 40.9 KB)

Zasady korzystania z Drones.pdf (rozmiar 180.8 KB)

Zasady i procedury dotyczące Dash Cam.pdf (rozmiar 295.5 KB)

Oświadczenia o ochronie danych osobowych w poszczególnych sekcjach

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do