Informacje chronione

Informacje chronione

Ustawa o chronionym ujawnianiu informacji z 2014 r. weszła w życie w lipcu 2014 r. Celem przepisów jest zachęcenie pracowników do zgłaszania wykroczeń poprzez zapewnienie ochrony przed sankcjami. Została zaktualizowana ustawą o chronionych informacjach (poprawka) z 2022 r., która weszła w życie 1 stycznia 2023 r. Ustawa z 2022 r. transponuje również dyrektywę UE dotyczącą informowania o nieprawidłowościach do prawa irlandzkiego.

Zgodnie z ustawą pracownik może ujawnić sprawę, w której uważa, że ​​w miejscu pracy doszło do wykroczenia (zdefiniowanego w ustawie). W takich okolicznościach ustawa przewiduje ochronę pracownika przed sankcjami za dokonanie ujawnienia.

Ustawa nie zastępuje istniejących obowiązkowych systemów zgłaszania i nie zastępuje istniejących mechanizmów składania skarg. Jest przeznaczony do zajmowania się sprawami interesu publicznego, a nie do zgłaszania spraw interesu prywatnego.

Zgodnie z Ustawą istnieje wymóg posiadania (1) Procedur zgłaszania wewnętrznego w odniesieniu do ujawnienia chronionego oraz (2) Procedur zgłaszania zewnętrznego w związku z ujawnianiem chronionym Osobie wskazanej zgodnie z rozporządzeniem ministerialnym.


„Ujawnienie chronione” oznacza ujawnienie istotnych informacji, które w uzasadnionym przekonaniu pracownika mają tendencję do wykazywania jednego lub więcej istotnych wykroczeń i które dotarły do ​​pracownika w związku z jego zatrudnieniem.


'Pracownik' obejmuje pracowników, kontrahentów, konsultantów, personel agencyjny, byłych pracowników, pracowników tymczasowych oraz stażystów/praktykantów.

„Istotne wykroczenia” są zdefiniowane na wyczerpującym wykazie i obejmują:

 • - że zostało popełnione, jest lub może zostać popełnione przestępstwo,
 • - że dana osoba zawiodła, nie wywiązuje się lub prawdopodobnie nie wywiąże się z jakiegokolwiek prawnego zobowiązania, innego niż wynikające z umowy o pracę pracownika lub innej umowy, na mocy której pracownik zobowiązuje się do wykonywania lub wykonywania osobiście jakiejkolwiek pracy lub usług,
 • - że doszło do pomyłki sądowej, ma miejsce lub może wystąpić,
 • - że zdrowie lub bezpieczeństwo jakiejkolwiek osoby było, jest lub może być zagrożone,
 • - że środowisko zostało, jest lub może ulec uszkodzeniu,
 • - że miało miejsce lub może nastąpić niezgodne z prawem lub w inny sposób niewłaściwe wykorzystanie środków lub zasobów organu publicznego lub innych środków publicznych,
 • - że działanie lub zaniechanie ze strony organu publicznego lub w jego imieniu jest opresyjne, dyskryminujące lub rażące niedbalstwo lub stanowi rażące niegospodarność, lub
 • - że informacje wykazujące tendencję do wykazywania jakiejkolwiek kwestii objętej którymkolwiek z poprzednich ustępów zostały, są lub mogą zostać ukryte lub zniszczone.

Polityka Rady Hrabstwa Kilkenny dotycząca ujawniania informacji chronionych

Rada Hrabstwa Kilkenny jest zobowiązana do zapewnienia, że ​​kultura i środowisko pracy są takie, że każdy pracownik/pracownik jest zachęcany i wspierany do zgłaszania wszelkich problemów, które mogą mieć negatywny wpływ na zdolność Rady Hrabstwa Kilkenny do świadczenia wysokiej jakości usług, i w tym zakresie wprowadziła oraz wdrożone procedury polityki dotyczące dokonywania chronionych ujawnień.


Celem polityki i procedury jest:

 • Zachęcanie pracowników/pracowników do wewnętrznego zgłaszania wszelkich obaw, jakie mogą mieć w związku z potencjalnymi wykroczeniami w miejscu pracy, ze świadomością, że ich obawy zostaną potraktowane poważnie i zbadane, w stosownych przypadkach, oraz że ich poufność będzie przestrzegana, w sposób przewidziany w ustawie o chronionych informacjach z 2014 r.
 • Podkreślenie, że zawsze właściwe jest zgłaszanie takich obaw, gdy są one oparte na uzasadnionym przekonaniu, niezależnie od tego, czy jakiekolwiek wykroczenie zostanie faktycznie później zidentyfikowane
 • Zapewnienie pracownikom/pracownikom wskazówek dotyczących zgłaszania wątpliwości
 • Zapewnienie pracowników/pracowników, że mogą zgłaszać istotne wykroczenia bez obawy o karę.

Protokół Komitetu ds. Audytu dotyczący postępowania w przypadku otrzymania ujawnień dotyczących sprawozdawczości finansowej lub innych spraw finansowych

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Lokalnego (Komisji Rewizyjnej) z 2014 r., który nakłada na Komisję Rewizyjną Rady Hrabstwa Kilkenny obowiązek zapewnienia procedur, dzięki którym pracownicy Rady mogą w sposób poufny zgłaszać wątpliwości dotyczące ewentualnych nieprawidłowości w sprawozdawczości finansowej lub innych sprawy, wdrożono Protokół Rady Hrabstwa Kilkenny dotyczący postępowania w przypadku otrzymywania ujawnień dotyczących sprawozdawczości finansowej lub innych spraw finansowych zgodnie z Przepisami Samorządu Lokalnego (Komisji ds. Audytu) z 2014 r. oraz zgodnie z Ustawą o Ujawnianiach Chronionych z 2014 r.

Wewnętrzny kanał raportowania
Rada wprowadziła art wewnętrzny kanał i procedury składania zgłoszeń oraz działania następcze w związku z takimi zgłoszeniami i ma wyznaczył następujące osoby do otrzymywania wewnętrznych informacji chronionych zgodnie z ustawą o chronionych ujawnieniach z 2014 r. / ustawą o ujawnieniach chronionych (nowelizacja) z 2022 r. Dane kontaktowe wyznaczonego urzędnika (wyznaczonego do otrzymywania ujawnień w Radzie) są następujące;

Catherine Cooney, urzędnik administracyjny, Departament Usług Korporacyjnych, County Hall, John Street, Kilkenny
Telefon: 056 7794053
E-mail:  chronionedisclosures@kilkennycoco.ie

Artykuł 7(2A) Ustawy stanowi, że określone osoby, np. Dyrektor Naczelny Rady Hrabstwa Kilkenny i Komisarz ds. Ujawnień Chronionych, muszą ustanowić, utrzymywać i obsługiwać niezależne i autonomiczne zewnętrzne kanały zgłaszania oraz procedury przyjmowania i obsługi zgłoszeń składanych im przez pracowników w obszarach, za które są odpowiedzialni za nadzór lub regulację. Te zewnętrzne kanały zgłaszania są oddzielne i stanowią uzupełnienie wewnętrznych kanałów zgłaszania.

Zewnętrzny kanał raportowania
Rada wprowadziła art zewnętrzny kanał zgłaszania i procedury składania zgłoszeń oraz działania następcze w związku z takimi zgłoszeniami i ma wyznaczył wyznaczonego funkcjonariusza do zbadania ujawnienia.

Osobą Zleconą jest: 
Lar Power, dyrektor naczelny,
Urząd hrabstwa Kilkenny County Council,
Jana,
Kilkenny

Telefon: 056 7794070

E-mail - chronione ujawnieniaprescriptiondperson@kilkennycoco.ie

Oświadczeń można również dokonywać Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący jest jedynym wyznaczonym członkiem Komisji Rewizyjnej, któremu pracownicy mogą dokonać ujawnienia. Z Przewodniczącym można się skontaktować przez:

E-mail: Seanbradys@gmail.com

Stanowisko: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, c/o Audyt Wewnętrzny, Rada Hrabstwa Kilkenny, County Hall, John Street, Kilkenny.

Przewodniczący powinien następnie przekazać ujawnienie do wyznaczonego urzędnika (patrz Protokół Komitetu ds. Audytu ds. Ujawnień Chronionych).

W celu uzyskania dalszych informacji:

Protokół Komitetu Audytu dotyczący ujawnień chronionych (dokument .pdf).

Raporty roczne dotyczące liczby ujawnień chronionych otrzymywane za okres 12 miesięcy.

Okres objęty raportem rocznym chronionym ujawnieniem zakończony 31 grudnia 2022 r (dokument .pdf).

Informacje chronione Raport roczny Okres zakończony 30 czerwca 2021 r. (dokument .pdf)

Informacje chronione Raport roczny Okres zakończony 30 czerwca 2020 r. (dokument .pdf)

Raport roczny dotyczący informacji chronionych Okres zakończony 30 czerwca 2019 r.pdf (rozmiar 14.7 KB)

Informacje chronione Raport roczny Okres zakończony 30 (dokument .pdf)

Ustawa o chronionych informacjach z 2014 r. (dokument .pdf)

Ustawa o ujawnianiu informacji chronionych (nowelizacja) z 2022 r  (dokument .pdf)

Polityka wewnętrznego raportowania informacji chronionych (dokument .pdf)

Polityka ujawniania informacji chronionych na zewnątrz (dokument .pdf)

Standardowy formularz do ujawnienia chronionego (dokument słowny)

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do