Ustawa o chronionych informacjach, 2014 r.

Ustawa o chronionych informacjach, 2014 r. – Raport do 30 r.

Ustawa o chronionych informacjach z 2014 r. weszła w życie 15 lipca 2014 r. Ustawa ma na celu zapewnienie ram prawnych, w których pracownicy mogą zgłaszać obawy dotyczące potencjalnego wykroczenia, na które zwrócili uwagę w miejscu pracy, ze świadomością, że mogą skorzystać ze znaczącego zatrudnienia oraz inne zabezpieczenia, jeśli zostaną ukarane przez pracodawcę lub poniosą z tego tytułu jakiekolwiek szkody.


„Ujawnienie chronione” oznacza ujawnienie istotnych informacji, które w uzasadnionym przekonaniu pracownika mają tendencję do wykazywania jednego lub więcej istotnych wykroczeń i które dotarły do ​​pracownika w związku z jego zatrudnieniem.


'Pracownik' obejmuje pracowników, kontrahentów, konsultantów, personel agencyjny, byłych pracowników, pracowników tymczasowych oraz stażystów/praktykantów.

„Istotne wykroczenia” są zdefiniowane na wyczerpującym wykazie i obejmują:

 • - że zostało popełnione, jest lub może zostać popełnione przestępstwo,
 • - że dana osoba zawiodła, nie wywiązuje się lub prawdopodobnie nie wywiąże się z jakiegokolwiek prawnego zobowiązania, innego niż wynikające z umowy o pracę pracownika lub innej umowy, na mocy której pracownik zobowiązuje się do wykonywania lub wykonywania osobiście jakiejkolwiek pracy lub usług,
 • - że doszło do pomyłki sądowej, ma miejsce lub może wystąpić,
 • - że zdrowie lub bezpieczeństwo jakiejkolwiek osoby było, jest lub może być zagrożone,
 • - że środowisko zostało, jest lub może ulec uszkodzeniu,
 • - że miało miejsce lub może nastąpić niezgodne z prawem lub w inny sposób niewłaściwe wykorzystanie środków lub zasobów organu publicznego lub innych środków publicznych,
 • - że działanie lub zaniechanie ze strony organu publicznego lub w jego imieniu jest opresyjne, dyskryminujące lub rażące niedbalstwo lub stanowi rażące niegospodarność, lub
 • - że informacje wykazujące tendencję do wykazywania jakiejkolwiek kwestii objętej którymkolwiek z poprzednich ustępów zostały, są lub mogą zostać ukryte lub zniszczone.

Polityka Rady Hrabstwa Kilkenny dotycząca ujawniania informacji chronionych

Rada Hrabstwa Kilkenny jest zobowiązana do zapewnienia, że ​​kultura i środowisko pracy są takie, że każdy pracownik/pracownik jest zachęcany i wspierany do zgłaszania wszelkich problemów, które mogą mieć negatywny wpływ na zdolność Rady Hrabstwa Kilkenny do świadczenia wysokiej jakości usług, i w tym zakresie wprowadziła oraz wdrożone procedury polityki dotyczące dokonywania chronionych ujawnień.


Celem polityki i procedury jest:

 • Zachęcanie pracowników/pracowników do wewnętrznego zgłaszania wszelkich obaw, jakie mogą mieć w związku z potencjalnymi wykroczeniami w miejscu pracy, ze świadomością, że ich obawy zostaną potraktowane poważnie i zbadane, w stosownych przypadkach, oraz że ich poufność będzie przestrzegana, w sposób przewidziany w ustawie o chronionych informacjach z 2014 r.
 • Podkreślenie, że zawsze właściwe jest zgłaszanie takich obaw, gdy są one oparte na uzasadnionym przekonaniu, niezależnie od tego, czy jakiekolwiek wykroczenie zostanie faktycznie później zidentyfikowane
 • Zapewnienie pracownikom/pracownikom wskazówek dotyczących zgłaszania wątpliwości
 • Zapewnienie pracowników/pracowników, że mogą zgłaszać istotne wykroczenia bez obawy o karę.

Protokół Komitetu ds. Audytu dotyczący postępowania w przypadku otrzymania ujawnień dotyczących sprawozdawczości finansowej lub innych spraw finansowych

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Lokalnego (Komisji Rewizyjnej) z 2014 r., który nakłada na Komisję Rewizyjną Rady Hrabstwa Kilkenny obowiązek zapewnienia procedur, dzięki którym pracownicy Rady mogą w sposób poufny zgłaszać wątpliwości dotyczące ewentualnych nieprawidłowości w sprawozdawczości finansowej lub innych sprawy, wdrożono Protokół Rady Hrabstwa Kilkenny dotyczący postępowania w przypadku otrzymywania ujawnień dotyczących sprawozdawczości finansowej lub innych spraw finansowych zgodnie z Przepisami Samorządu Lokalnego (Komisji ds. Audytu) z 2014 r. oraz zgodnie z Ustawą o Ujawnianiach Chronionych z 2014 r.

Urzędnikiem wyznaczonym do otrzymywania chronionych informacji dla Rady Hrabstwa Kilkenny jest: Pani Catherine Cooney, urzędnik administracyjny: E-mail: catherine.cooney@kilkennycoco.ie

Oświadczeń można również dokonywać Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący jest jedynym wyznaczonym członkiem Komisji Rewizyjnej, któremu pracownicy mogą dokonać ujawnienia. Z Przewodniczącym można się skontaktować przez:

E-mail: Seanbradys@gmail.com

Stanowisko: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, c/o Audyt Wewnętrzny, Rada Hrabstwa Kilkenny, County Hall, John Street, Kilkenny.

Przewodniczący powinien następnie przekazać ujawnienie do wyznaczonego urzędnika (patrz Protokół Komitetu ds. Audytu ds. Ujawnień Chronionych).

W celu uzyskania dalszych informacji:

Protokół Komitetu ds. Audytu dla Informacji Chronionych (dokument .pdf).

Liczba ujawnień chronionych otrzymanych za okres 12 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r.

Zgodnie z wymogami sekcji 22 Ustawy o ujawnieniach chronionych z 2014 r., Rada Hrabstwa Kilkenny potwierdza, że ​​liczba Ujawnionych Informacji Chronionych przekazanych Radzie Hrabstwa Kilkenny za okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. wynosi 0.

Informacje chronione Raport roczny Okres zakończony 30 czerwca 2020 r. (dokument .pdf)

Raport roczny dotyczący informacji chronionych Okres zakończony 30 czerwca 2019 r.pdf (rozmiar 14.7 KB)

Informacje chronione Raport roczny Okres zakończony 30 (dokument .pdf)

Ustawa o chronionych informacjach z 2014 r. (dokument .pdf)

Polityka i procedury dotyczące informacji chronionych 2017 (dokument .pdf)

 

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do