Darowizny polityczne stron trzecich

Datą zamknięcia zgłaszania darowizn politycznych przez osoby trzecie jest 31 marca 2022 r.

Przepisy Ustawy o wyborach lokalnych z 1999 r. [ujawnianie darowizn i wydatków] z późniejszymi zmianami w odniesieniu do osób trzecich mają na celu włączenie takiej osoby lub osób do reżimu darowizn politycznych na szczeblu samorządu lokalnego.

„Strona trzecia” jest zdefiniowana w ustawodawstwie jako każda osoba, inna niż partia polityczna zarejestrowana w Rejestrze Partii Politycznych zgodnie z Częścią III Ordynacji Wyborczej z 1992 r. lub kandydat w wyborach, która w danym roku przyjmuje darowizna, której wartość przekracza 100 euro.

Osoba trzecia, która otrzyma darowiznę pieniężną w wysokości przekraczającej 100 EUR, jest zobowiązana do zarejestrowania się w swoim urzędzie lokalnym, otwarcia konta na datki polityczne oraz złożenia sprawozdania finansowego wraz z zaświadczeniem i ustawowym oświadczeniem władzom lokalnym nie później niż 31 marca w każdego roku. Kwota progowa rejestracji jako osoba trzecia i otwarcia konta z darowiznami politycznymi została obniżona z 126.97 euro do 100 euro ze skutkiem od 1 stycznia 2013 roku.

Rada Hrabstwa Kilkenny nie otrzymała żadnych powiadomień w związku z darowiznami politycznymi od osób trzecich za rok kończący się 31 grudnia 2019, 2020 i 2021

Kopia Wytycznych jest dostępna do pobrania poniżej. Niniejszy dokument zawiera wskazówki, jak pomóc osobom trzecim w wypełnianiu ich obowiązków wynikających z ustawy oraz zawiera informacje dotyczące wymogów rejestracyjnych, limitów darowizn, darowizn niedozwolonych oraz otwierania konta na datki polityczne.

Okrągły F06/20

Okrągły F10/13

Wytyczne dla stron trzecich

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do