Konwencja w Aarhus

Irlandia ratyfikowała Konwencję EKG ONZ o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, powszechnie zwaną Konwencją z Aarhus, w dniu 20 czerwca 2012 r. Określa ona zbiór podstawowych zasad promujących zaangażowanie obywateli w sprawach dotyczących środowiska i poprawy egzekwowania prawa ochrony środowiska.

Dostęp do informacji o środowisku (AIE)

Masz prawo zażądać dostępu do informacji o środowisku, które są w posiadaniu Rady Hrabstwa Kilkenny. Prawo to wynika z Dyrektywy 2003/4/EC Parlamentu Europejskiego, Rozporządzenia Wspólnot Europejskich (dostęp do informacji o środowisku) 2007 do 2014 (zwanych dalej Rozporządzeniami AIE). Zgodnie z tymi przepisami informacje dotyczące środowiska będące w posiadaniu lub dla organu władzy publicznej muszą być udostępniane na żądanie, z pewnymi wyjątkami. Przepisy AIE zobowiązują również władze publiczne do proaktywnego rozpowszechniania informacji o środowisku wśród społeczeństwa.
Rozporządzenia AIE zawierają definicję informacji o środowisku; opisać sposób, w jaki wnioski o udzielenie informacji mogą być składane do organów publicznych oraz sposób, w jaki organy publiczne są zobowiązane do rozpatrywania wniosków, np. ramy czasowe na odpowiedź. Przepisy przewidują również formalną procedurę odwoławczą w przypadku niezadowolenia osoby z rozstrzygnięcia na jej wniosek.

Co to są informacje o środowisku?


Regulamin AIE definiuje informacje o środowisku jako wszelkie informacje w formie pisemnej, wizualnej, dźwiękowej, elektronicznej lub w jakiejkolwiek innej formie materialnej na
  1. stan elementów środowiska, takich jak powietrze i atmosfera, woda, gleba, ziemia, krajobraz i obszary przyrodnicze, w tym tereny podmokłe, przybrzeżne i morskie, różnorodność biologiczna i jej składniki, w tym organizmy zmodyfikowane genetycznie, oraz wzajemne oddziaływanie między tymi elementami,
  2. czynniki, takie jak substancje, energia, hałas, promieniowanie lub odpady, w tym odpady promieniotwórcze, emisje, zrzuty i inne uwolnienia do środowiska, mające lub mogące mieć wpływ na elementy środowiska,
  3. środki (w tym środki administracyjne), takie jak polityki, ustawodawstwo, plany, programy, umowy środowiskowe oraz działania mające lub mogące wpłynąć na elementy i czynniki, o których mowa w ust. (1) i (2), a także środki lub działania mające na celu chronić te elementy,
  4. raporty z wykonania prawa ochrony środowiska,
  5. kosztów i korzyści oraz innych analiz i założeń ekonomicznych stosowanych w ramach środków i działań, o których mowa w ust. 3, oraz
  6. stan zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, w tym zanieczyszczenie łańcucha pokarmowego, w stosownych przypadkach, warunki życia ludzkiego, miejsca kultury i obiekty budowlane w takim stopniu, w jakim są lub mogą być pod wpływem stanu elementów środowiska o których mowa w ust. 1 lub, za pośrednictwem tych elementów, w którejkolwiek ze spraw, o których mowa w ust. 2 i 3;"

Rozporządzenia AIE zapewniają dostęp do informacji o środowisku przechowywanych przez lub dla władz publicznych.

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do