Regulacja ustawy lobbingowej z 2015 r. i wyznaczeni urzędnicy publiczni

Wyznaczeni urzędnicy publiczni Rady Hrabstwa Kilkenny

Rozporządzenie ustawy o lobbingu 2015

Każdy wybrany członek Rady, Dyrektor Naczelny i Członkowie Wyższego Kierownictwa są wyznaczeni na Urzędników Publicznych na mocy Rozporządzenie ustawy o lobbingu 2015 która weszła w życie 1 września 2015 r. Stanowi ona, że ​​niektóre osoby prowadzące działalność lobbingową muszą zarejestrować się w Komisji ds. Standardów w Urzędach Publicznych i muszą udzielić informacji o prowadzonej działalności lobbingowej.

Celem Rejestru jest udostępnienie opinii publicznej informacji na temat tożsamości osób komunikujących się z wyznaczonymi urzędnikami publicznymi w zakresie określonej polityki, kwestii legislacyjnych lub przyszłych decyzji. Takie osoby będą musiały się zarejestrować i trzy razy w roku składać deklaracje z działalności lobbingowej.

Rejestr Lobbingu będzie prowadzony przez Komisję ds. Standardów w Urzędach Publicznych i będzie publicznie dostępny pod adresem: www.lobbying.pl

Rejestr Lobbingu będzie zawierał informacje o:

 • Kto lobbuje?
 • W czyim imieniu prowadzony jest lobbing
 • Zagadnienia związane z lobbingiem
 • Jaki jest zamierzony rezultat lobbingu?
 • Kto jest lobbowany

Wyznaczeni urzędnicy publiczni:

Art. 6 ust. 1 Ustawy określa osoby uważane za „Wyznaczonych Urzędników Publicznych” w rozumieniu Ustawy.

Osoba lobbowana jest wyznaczonym funkcjonariuszem publicznym.

Obejmują one:

 • Ministrowie i Ministrowie Stanu
 • niszczyciele czołgów i senatorowie
 • Posłowie do PE z okręgów wyborczych w tym stanie
 • Członkowie władz lokalnych
 • Specjalni doradcy
 • Sekretarze Generalni i Zastępcy Sekretarzy w Służbie Cywilnej
 • Dyrektorzy Generalni i Dyrektorzy Usług w Samorządach Lokalnych
 • Członkowie zewnętrzni powołani do Komitetów ds. Polityki Strategicznej oraz Komitetów ds. Społeczności Lokalnej i Rozwoju.

Wytyczne dla wyznaczonych urzędników publicznych

Wyznaczeni urzędnicy publiczni Rady Hrabstwa Kilkenny to Wybrani Członkowie (Radcy), Starszy Zespół Zarządzający Rady Hrabstwa Kilkenny (Dyrektor Naczelny i Dyrektorzy Usług) oraz Członkowie Zewnętrzni wyznaczeni do Komitetów ds. Polityki Strategicznej oraz Komitetu ds. Społeczności Lokalnej i Rozwoju.

Minister Wydatków Publicznych i Reform przygotował i opublikował kodeks znany jako Kod przejrzystości która określa, w jaki sposób niektóre odpowiednie organy publiczne, takie jak ministerialne grupy doradcze, mogą prowadzić swoją działalność w przejrzysty sposób. Stosując się do Kodeksu Przejrzystości, komunikacja w ramach tych organów byłaby zwolniona z obowiązku rejestracji i raportowania działalności lobbingowej.

(A) Dane kontaktowe wybranych członków są dostępne pod następującym adresem link.

(B) Dane kontaktowe dyrektora generalnego i dyrektorów usług są dostępne pod następującym adresemlink:

(c) Członkowie zewnętrzni powołani do następujących komisji:

 • SPC 1: Rozwój gospodarczy, wspieranie przedsiębiorstw i turystyka, planowanie i polityka rozwoju link
 • SPC 2: Polityka transportowa/zarządzanie mobilnością i usługi wodne link
 • SPC 3: Obudowa link
 • SPC 4: Ochrona środowiska, działania na rzecz klimatu i energia link
 • SPC5: Służby społeczne, kulturalne i przeciwpożarowe link
 • LCDC: Lokalny Komitet ds. Społeczności i Rozwoju link
 • JPC: Wspólny Komitet Policyjny Hrabstwa Kilkenny link

Dalsza informacja:

Więcej informacji na temat Ustawy o Regulacji Lobbingu 2015 można znaleźć na www.lobbying.pl

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do