Plan strategiczny Kilkenny na rzecz mieszkalnictwa osób niepełnosprawnych -2016-2020

Narodowa Strategia Mieszkaniowa dla Osób Niepełnosprawnych 2011 - 2016, opublikowana w 2011 roku, oraz związane z nią Krajowe Ramy Wdrażania, które są wspólnymi publikacjami Departamentu Środowiska, Społeczności i Samorządu Lokalnego oraz Departamentu Zdrowia zostały opracowane w ramach projektu spójne ramy, w połączeniu z Wizja zmian (polityka rządu w zakresie zdrowia psychicznego) i Czas, aby przejść od środowisk zgromadzonych (sprawozdanie grupy roboczej ds. środowisk zgromadzonych) w celu wspierania osób niepełnosprawnych w życiu społeczności z maksymalną niezależnością i wybór.
Wizją Strategii jest ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do odpowiedniego zakresu usług mieszkaniowych i związanych z nimi usług wsparcia, świadczonych w sposób zintegrowany i zrównoważony, który promuje równość szans, indywidualny wybór i niezależne życie.
Strategia przewiduje, jednocześnie uznając wyzwania, że ​​powinno to zostać osiągnięte w ramach głównego nurtu środowiska mieszkaniowego. Podstawowym celem Strategii jest zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb mieszkaniowych osób niepełnosprawnych lokalnie, niezależnie od tego, czy obecnie mieszkają w społeczności, czy w zgromadzeniu.
Cztery kategorie niepełnosprawności, o których mowa w Strategii, to:
(a) niepełnosprawność sensoryczna
(b) niepełnosprawność psychiczna
(c) niepełnosprawność fizyczna oraz
(d) niepełnosprawność intelektualna
Krajowe Ramy Wdrażania obejmują następujące cele strategiczne:
Władze mieszkaniowe opracują konkretne strategie w celu zaspokojenia lokalnych potrzeb mieszkaniowych osób z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną, psychiczną i sensoryczną. Strategie te będą oparte na ocenach potrzeb mieszkaniowych i szerszych sformalizowanych konsultacjach z odpowiednimi agencjami ustawowymi, grupami użytkowników usług i organizacjami osób niepełnosprawnych. Strategie te będą stanowić integralną część planów usług mieszkaniowych władz lokalnych i będą promować i wspierać zapewnianie zakwaterowania dla osób niepełnosprawnych przy użyciu wszystkich odpowiednich mechanizmów dostarczania mieszkań.
Zgodnie z rozwojem konkretnych strategii mieszkaniowych dla osób niepełnosprawnych, władze mieszkaniowe rozważą zarezerwowanie pewnych proporcji jednostek w celu zaspokojenia określonych potrzeb w ramach każdej strategii dla osób niepełnosprawnych.
Planuje się, że strategia będzie stanowić integralną część Planów Usług Mieszkaniowych oraz będzie promować i wspierać zapewnianie mieszkań dla osób niepełnosprawnych przy użyciu wszystkich odpowiednich mechanizmów dostarczania mieszkań. Strategia ta będzie również wspierać długoterminowe planowanie strategiczne.
Niniejszy dokument, który został przygotowany przez Grupę Sterującą ds. Mieszkalnictwa i Niepełnosprawności, ma na celu spełnienie wymagań Strategii oraz dostarczenie władzom lokalnym i innym dostawcom usług mieszkaniowych informacji, które pomogą w informowaniu i ukierunkowywaniu zapewniania mieszkań osobom niepełnosprawnym w ciągu następnej liczby lat.

Plan strategiczny Kilkenny na rzecz mieszkalnictwa osób niepełnosprawnych 2016-2020 PDF.pdf (rozmiar 803.5 KB)

Plan strategiczny Kilkenny na rzecz mieszkalnictwa osób niepełnosprawnych - 2016-2020 WORD.docx (rozmiar 0 B)

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do